Hvordan lese WISC: VSI – Visuospatial forståelsesindeks

VSI står for Visu­ell-Spa­ti­al Indeks og er en del av WISC-tes­ten som måler bar­nets evne til å behand­le visu­ell og rom­lig infor­ma­sjon. Det­te inne­bæ­rer evnen til å orga­ni­se­re, mani­pu­le­re og tol­ke visu­el­le sti­mu­li, samt å for­stå rom­li­ge rela­sjo­ner mel­lom objek­ter.

(mer…)

Dassrulltrilogien/The Bog Roll Trilogy

En gang for len­ge siden les­te jeg en omta­le av Karl Ove Knaus­gård. Jeg tror det var i The Guar­di­an. Jeg tror det var den­ne, men er åpen for for­slag om alter­na­ti­ver. Jeg tror jeg tenk­te, mens jeg les­te den, at det for­fat­te­ren egent­lig men­te å si er at «Karl Ove Knaus­gård kan skri­ve to fen­gen­de sider om to tørk med dass­pa­pir. Det kan ikke jeg.  Jeg er så mis­un­ne­lig.» Her er Cha­t­G­PT om to tørk med dass­pa­pir, i sam­me stil som Karl Ove Knaus­gård, Donald Trump, og Michael Moor­cock.

Les vide­re …

Om psykologisk trygghet

Psy­ko­lo­gisk trygg­het er en vik­tig fak­tor for men­nes­kers vel­være og kan påvir­ke vår fysis­ke og men­ta­le helse på en stor måte. Det å føle seg trygg og beskyt­tet kan gi oss en følel­se av ro og vel­være, og gjø­re at vi tør å utfors­ke ver­den og ta risi­ko­er. Det kan også være med på å øke vår selv­til­lit og vår evne til å hånd­te­re stress og utford­rin­ger.

Les mer …

Det sosiale tyranni

Gene­ra­sjon pre­sta­sjon er stres­set, mel­des det. Dvs. det mel­des ikke uni­sont – dagens ung­dom er sun­ne­re og prek­ti­ge­re enn på len­ge, og det går stort sett bra med dem, mel­der and­re. Prøve­pres­set er en stor belast­ning på skole­ele­ve­ne, og det er karak­ter­ja­get for å kom­me inn på de mest popu­læ­re stu­die­ne også.

Con­ti­nue read­ing

Om kaffegrut og personlighetstester

Paul Mox­nes får frys­nin­ger i Aften­pos­ten 11 august av ide­en om å bru­ke per­son­lig­hets- og evne­tes­ter til selek­sjon ved stu­di­er, som ble fore­slått av Rudi Myr­vang i Aften­pos­ten 30. juli. Akku­rat den pro­blem­stil­lin­gen kan Rudi videre­føre, men jeg øns­ker å gå litt vide­re på kaffe­gru­ten som Mox­nes trek­ker fram.

Les mer