Det ubevisste i lys av nyere teori og forskning

Det er i den sene­re tid skjedd en for­ny­el­se i inter­es­sen for det ube­viss­te. Det­te er kan­skje sær­lig i for­bin­del­se med PDPteori­er om bevisst­het, som kan gi et utvi­det per­spek­tiv på stu­di­et av det ube­viss­te, både i rela­sjon til emo­sjo­ner, og til psy­kona­ly­tisk for­stå­el­se av det ube­viss­te. Det later til at det ube­viss­te er mer omfat­ten­de enn tid­li­ge­re antatt, og også at det ube­viss­te tar en stør­re del i rasjo­nell tenk­ning enn tid­li­ge­re antatt.

nb_NONorwegian