Tirader fra Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tira­der fra Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Arkiv

Hvordan lese WISC: Aldersekvivalenter

Alder­s­ekvi­va­len­ter er en form for resul­tat­mål som bru­kes i psy­ko­lo­gis­ke og peda­go­gis­ke tes­ter for å sam­men­lig­ne et indi­vids ytel­se med gjen­nom­snitt­lig ytel­se av indi­vi­der i

Read More »

Hvordan lese WISC: PHI – Prosesseringshastighet

Pro­sess­has­tig­hets­in­dek­sen (PHI) er en del av WISC-tes­­­ten og måler et barns evne til raskt og nøy­ak­tig å bear­bei­de enkel visu­ell infor­ma­sjon. Det­te inklu­de­rer has­tig­he­ten som

Read More »
nb_NONorwegian