PALS og overgrep

Tryk­ket i Dag­bla­det 29. juli 2006.

Sigrun Tøm­me­rås bekym­rer seg i Dag­bla­det 26.06.06 over at det i dis­ku­sjo­nen om PALS, en peda­go­gisk meto­de for å redu­se­re pro­blem­opp­før­sel i sko­len, ikke blir tatt hen­syn til at man­ge barn som viser slik opp­før­sel er utsatt for over­grep. Men det­te er to for­skjel­li­ge dis­ku­sjo­ner.

PALS og and­re meto­der som bru­ker token eco­no­mies bidrar ikke til å for­ster­ke resul­ta­ter av over­grep. De gjør hel­ler ikke men­nes­ker lydi­ge og føye­li­ge. Det de gjør, er å gi bar­net evne til å vise opp­før­sel som pas­ser i under­vis­nings­si­tua­sjo­ner. Det er en popu­lær, gal, og trist myte at dis­se meto­de­ne er en form for dres­sur. Hen­sik­ten med dres­sur er å fjer­ne natur­lig opp­før­sel som er i kon­flikt med et sne­vert mål om hvor­dan man vil at et men­nes­ke eller dyr skal opp­fø­re seg. Vil man ha en rebell eller en sla­ve bru­ker man dres­sur. Hvis målet er et men­nes­ke som behers­ker det å set­te seg ned for å lese eller dis­ku­te­re, og der­et­ter ta kon­se­kven­se­ne av kunn­ska­pen til å bli revo­lu­sjo­nær marx­ist eller sam­funns­støt­te, er meto­der som PALS mer egnet.

Man­ge over­g­reps­ut­sat­te sli­ter med at den opp­før­se­len som de har lært seg hjem­me kom­mer i kon­flikt med den opp­før­se­len som fun­ge­rer best på sko­len. Det blir vans­ke­lig å vise dem tyde­lig nok hva som er for­ven­tet. PALS er utmer­ket til nett­opp det­te. Med PALS lærer bar­na mer, ikke mind­re. Det drei­er seg ikke om grense­set­ting, men å vise hvor gren­se­ne går, og PALS drei­er seg slett ikke om tvang. Men­nes­ker som har vært utsatt for over­grep har natur­lig­vis fle­re behov enn det­te, men dis­se beho­ve­ne er ikke i kon­flikt med PALS, sna­re­re tvert imot.

De fles­te barn som ikke kan opp­fø­re seg på sko­len har ikke vært utsatt for over­grep (i sne­ver for­stand, mangt kan kal­les over­grep), der­for er det ikke natur­lig å trek­ke fram det­te i en gene­rell dis­ku­sjon. Det­te har ikke med kunn­skap om viten­skap å gjø­re, men om kunn­skap om ver­den. At sko­len ikke fan­ger opp mobbe­ofre, mob­be­re, over­g­reps­ut­sat­te, omsorgs­svikt, alko­ho­li­ker­barn og den i rene tall størs­te pro­blem­grup­pa, som er de depres­si­ve bar­na (dis­se grup­pe­ne er natur­lig­vis over­lap­pen­de), er en annen og svært vik­tig dis­ku­sjon. Det er dis­ku­sjo­nen om hvor­dan det skal gjø­res også. Jeg er svært inter­es­sert i Dju­pe­dals svar.

nb_NONorwegian