Menn som velger og kvinner som blir valgt

Sendt som kom­men­tar til Mor­gen­bla­det.

Scru­el­la de Vil­le er ikke begeist­ret for den stil­lin­gen kvin­ner blir gitt i ett nylig opp­slag i Dag­bla­det Maga­si­net. Menn vel­ger ikke kvin­ner som er smar­te­re enn dem selv, og det kan Scru­el­la vans­ke­lig tol­ke anner­le­des enn at kvin­ner pluk­kes pas­sivt opp etter at man­nen har gjort en kort eva­lu­e­ring av hen­nes intel­lekt og fun­net det for­svar­lig lavt til å hop­pe over den ters­ke­len han set­ter fram. At kvin­ner set­tes i et slikt lys i artik­ke­len er selv­sagt bekla­ge­lig. Det er anta­ge­lig like rik­tig å si at kvin­ner vel­ger menn som er smar­te­re enn dem, gitt at det skjer en eva­lu­e­ring fra beg­ge par­ter før et for­hold inn­gås. De som taper, i den grad de øns­ker å være med på leken, er dum­me menn og smar­te kvin­ner, og nei­men om de to grup­pe­ne vil ta hver­and­re som trøste­pre­mie.

I artik­ke­len ble det gjort et klart poeng av at det fin­nes unn­tak. Dis­se tenden­se­ne er tyde­ligst hos de som ikke bekjen­ner seg til den kul­tu­rel­le eli­ten som jeg antar at Scru­el­la til­hø­rer men erfa­rings­mes­sig kvi­er seg for å bekjen­ne seg. I det hele tatt er det vans­ke­lig å få gehør for hvor­dan sam­funns­mes­si­ge for­hold rent fak­tisk er der ute, for­di de som skri­ver om dem og kom­men­te­rer dem ikke bare selv er unn­tak, de men­nes­ke­ne de kjen­ner er også unn­tak.

Jeg skul­le likt å se en av de tre hund­re tusen forsk­nings­rap­por­te­ne som viser at kvin­ner bru­ker elle­ve sekun­der på å bestem­me seg før man­nen taper. Jeg synes ikke det­te impo­ne­rer i å frem­stil­le kvin­ner som aktiv part, det har ikke vel­dig mye å si for noen av argu­men­te­ne som pre­sen­te­res i artik­ke­len, hel­ler. Blir den akti­ve jeger avvist av byt­te én, går han vide­re. Vil han ha hen­ne som hun ble avvist av, for­sø­ker han seg igjen. Nei, sier Scru­el­la, de tre hund­re tusen rap­por­te­ne slår enty­dig fast at har han et vin­du på elle­ve sekun­der hvor­et­ter sjan­sen er tapt for all­tid. Jeg tror nok, basert på de rap­por­te­ne jeg har lest og erfa­rin­ger jeg har gjort, at de aktu­el­le rap­por­te­ne pre­si­se­rer at det­te gjel­der sjan­sen for å få hen­ne til sengs den kvel­den, og det er noe annet, selv i våre dager.

Jeg er ikke uenig i at artik­ke­len – som fak­tisk had­de menn som hoved­per­son – gikk langt i å frem­stil­le menn som akti­ve og kvin­ner som pas­si­ve. Men tal­le­nes tale er tyde­lig: menn gif­ter seg i hoved­sak med kvin­ner som skå­rer lave­re på IQ-tes­ter enn seg selv, og som er yng­re og har lave­re sosi­al sta­tus. Kvin­ner gif­ter seg i hoved­sak med menn som skå­rer høy­ere på IQ-tes­ter enn seg selv, og som er eld­re og har høy­ere sosi­al sta­tus. Scru­el­las bil­de på kvin­nen som avvi­ser man­nen for­di han sier noe dumt ved kafé­bor­det vir­ker vel­dig opp­kon­stru­ert. Part­ne­re fin­ner ikke hver­and­re ved at én går bort til en annen og sier «Du vir­ker som et vid­un­der­lig men­nes­ke, vil du til­brin­ge res­ten av livet sam­men med meg, for­ut­satt at du kan attes­te­re for rime­lig IQ, alder og sosi­al sta­tus?» Det er jo hel­ler ikke direk­te IQ menn (og kvin­ner) rea­ge­rer på, men egen­ska­per som typisk hen­ger sam­men med IQ-skår, som tendens til å få til ting, tendens til å ta sty­ring, tendens til å for­stå den and­re part, etc.

Jeg er glad artik­ke­len falt folk tungt for brys­tet, men det jeg skul­le øns­ke folk rea­ger­te på, og dis­ku­ter­te, var hvor­for det er sånn og hva som kan eller bør gjø­res med det – om noe, hel­ler enn å kom­me trek­ken­de med eksemp­ler på at det ikke all­tid er sånn. Vi som dri­ver med sam­funns­fag vet det­te. Vi ser på tenden­ser, ikke alt­om­fat­ten­de natur­lo­ver. Det skul­le være unød­ven­dig å pre­si­se­re det hver gang.

nb_NONorwegian