Coaching som én psykolog ser det

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 23. mars 2007.

Dis­ku­sjo­nen som har pågått mel­lom coacher, og coacher og psy­ko­lo­ger de sis­te måne­de­ne i Uke­avi­sen Ledel­se har stort sett gått meg hus for­bi, men en set­ning fra en coach i en artik­kel nylig fikk meg til å ten­ke. Poen­get til coachen var at sje­fer ikke kan være coacher for­di rela­sjo­nen blir for intim. Jeg vil gjer­ne reson­ne­re litt rundt det­te.

Dis­ku­sjo­nen som har pågått mel­lom coacher, og coacher og psy­ko­lo­ger de sis­te måne­de­ne i Uke­avi­sen Ledel­se har stort sett gått meg hus for­bi, men en set­ning fra en coach i en artik­kel nylig fikk meg til å ten­ke. Poen­get til coachen var at sje­fer ikke kan være coacher for­di rela­sjo­nen blir for intim. Jeg vil gjer­ne reson­ne­re litt rundt det­te.

Så vidt jeg har sett, bru­kes begre­pet coaching om to for­skjel­li­ge akti­vi­te­ter. Det ene er å ta en under­ord­net med antatt leder­po­ten­si­al, gi ved­kom­men­de til­strek­ke­li­ge ram­me­be­tin­gel­ser til å ta enkel­te avgjø­rel­ser på sam­me nivå som sje­fen, kas­te ved­kom­men­de ut på dypt vann og opp­tre støt­ten­de, opp­munt­ren­de og dri­ven­de i for­hold til den­ne. Det­te er jo kna­pt mer enn hva leder­skap fak­tisk bør være. Den dyk­ti­ge coachen­de lede­rens for­trinn som coach er at ved­kom­men­de kjen­ner bedrif­ten og bedrif­tens omgi­vel­ser. Det er ingen grunn til å tro at rela­sjo­nen i det­te til­fel­let noen gang tren­ger å bli mer intim enn i en hvil­ken som helst annen leder/un­der­ord­net-rela­sjon.

Den and­re er at coachen bru­ker for­skjel­li­ge tek­nik­ker, gjer­ne mar­keds­ført som NLP eller Gestalt, for å hen­te frem ubrukt poten­si­al. Da er det for­ståe­lig at sam­ta­le­ne kan berø­re tema­er som det kan være pro­ble­ma­tisk å luf­te for sje­fen. Da er det inn­ly­sen­de for meg at den kom­pe­tan­sen som kre­ves her, er den kom­pe­tan­sen psy­ko­lo­ge­ne for­val­ter. Jeg opp­lev­de i en dis­ku­sjon at en coach spur­te meg hvil­ken meto­de jeg vil­le brukt i coaching. Jeg opp­le­ver litt det spørs­må­let som en smu­le avslø­ren­de: meto­der er for men­nes­ker som mang­ler teo­ri­etisk sko­le­ring. Psy­ko­lo­ger bru­ker i utgangs­punk­tet ikke meto­der i den­ne for­stand, men de kan lage meto­der som kan bru­kes av and­re. Man­ge psy­ko­lo­ger kan ikke bru­kes som coacher for­di de ikke vet noe om jobb­krav, men sli­ke ting er ikke vel­dig vans­ke­lig å lære seg.

En inter­es­sant utford­ring er at man­ge ikke later til å vite hva psy­ko­lo­ger kan. Jeg opp­le­ver at psy­ko­lo­ger ikke får coache-opp­drag for­di de ikke er ser­ti­fi­sert som coach. Det er litt som å kre­ve fag­brev av en sivil­in­ge­ni­ør.

Så det jeg sit­ter igjen med er føl­gen­de: den natur­li­ge coach er enten leder (gitt den førs­te akti­vi­te­ten) eller en psy­ko­log (gitt den and­re). For meg blir en ser­ti­fi­sert coach litt på lin­je med en tek­ni­ker eller en syke­plei­er: de har meto­der som kan anven­des innen­for klart defi­ner­te ram­mer, men hvor­for dis­ku­te­rer vi om hva som bør for­trek­kes av ser­ti­fi­ser­te coacher og psy­ko­lo­ger? Er ikke det åpen­bart?

nb_NONorwegian