Nobelt

Egil Ols­viks inn­sats for å gjø­re det bes­te til det godes fien­de i Mor­gen­bla­det 9 – 16 novem­ber bur­de kan­skje kva­li­fi­se­re til Nobel­pri­sen, der han set­ter opp kri­te­ri­er for evi­dens­ba­ser­ting helt hin­si­des det som er både øns­ke­lig og nød­ven­dig. Hen­sik­ten med tera­pi er å gjø­re kli­en­ter i stand til å gjø­re ting de ikke var i stand til å gjø­re før tera­pi­en. Det er ikke noe hokus­po­kus å måle det­te. Nor­mal viten­ska­pe­lig psy­ko­lo­gisk meto­de er det man tren­ger.

Ols­viks krav om at psy­ko­lo­gi som fag må for­hol­de seg til nevro­fy­sio­lo­gi ble sterkt kri­ti­sert av B.F. Skin­ner alle­re­de på 1930-tal­let og er rede­gjort grun­dig for i hans klas­sis­ke artik­kel «Do we need the­ories of lear­ning?» (1950). Det er slett ikke nød­ven­dig å kun­ne for­mu­le­re en uttøm­men­de beskri­vel­se av Men­nes­ket fra kvan­ter til makro­øko­no­mi for å fin­ne ut om ei behand­ling har hjul­pet. I man­ge til­fel­ler hol­der det å spør­re kli­en­ten, sub­si­diært å spør­re ven­ner og kol­le­ger. Hvor­dan man skal spør­re for å få bruk­ba­re svar er natur­lig­vis et eget forsk­nings­felt.

Ols­vik stil­ler det inter­es­san­te spørs­må­let om hva som skal til for at noe skal reg­nes som evi­dens i psy­kia­tri. Jeg antar at tera­pi utført av psy­ko­lo­ger er side­stilt her. Den elds­te av de to sto­re ame­ri­kans­ke psy­ko­log­for­enin­ge­ne for­mu­ler­te ei prin­sipp­er­klæ­ring for noen år siden som Norsk psy­ko­log­for­ening nylig har tatt stil­ling til. Krav om evi­dens­ba­se­ring er jo litt kin­kig. Det lig­ger jo noe ”auto­ri­tært” i et prin­sipp som, truk­ket ut i sin ytters­te kon­se­kvens, med­fø­rer at noen ikke får være med. Jeg har ven­tet på den førs­te til å for­mu­le­re evi­dens­ba­se­ring slik at også de kan få være med, og Ols­vik ser ut til å være først ute.

Eke­land kri­ti­se­rer Ken­n­air og meg for å være auto­ri­tæ­re siden vi later til å mene at psy­ko­lo­ger ikke skal få lov til å gjø­re akku­rat hva de vil. Vi ser ikke pro­ble­met. Det gjør nep­pe inge­ni­ø­rer hel­ler, der de ikke kan byg­ge bro­er nøy­ak­tig som de vil, men må føl­ge fysi­ker­nes manua­ler. De kan nep­pe kom­me trek­ken­de med at begreps­ana­ly­sen var i orden der­som de bry­ter med manua­len og broa raser sam­men.

Det fin­nes fle­re eksemp­ler på at bro­er raser sam­men selv når manua­len blir fulgt. Vi vet ikke alt om ver­den som vi gjer­ne skul­le visst. Det er slikt viten­skap og eks­pe­ri­men­ter bru­kes til. Behand­le­re innen psy­kisk helse­vern er fri­tatt for å infor­me­re kun­de­ne sine når de bru­ker eks­pe­ri­men­tel­le meto­der. Det­te er et pri­vi­le­gi­um svært få and­re pro­fe­sjons­ut­øve­re har. Vi mener at det­te er uhel­dig og synes det er pus­sig at det ikke er enig­het om det­te.

Rolf Lind­gren
Psy­ko­log

Leif E.O. Ken­n­air
Første­ama­nu­en­sis, NTNU

nb_NONorwegian