Ubehaget i naturen

Engang trod­de vi at vi var ene­stå­en­de, men­nes­ke­ne: Uni­ver­sets sen­trum og ska­pel­sens her­re. Med lan­ge og ujev­ne mel­lom­rom har vi fått sta­dig nye slag mot tro­en på det­te: Coper­ni­cus kun­ne for­tel­le oss, tross stor mot­stand, at bor ikke i uni­ver­sets sen­trum. Dar­win kun­ne for­tel­le oss, tross stor mot­stand, at vi er ikke ska­pel­sens her­re. Freud for­tal­te oss at vi kna­pt er her­rer over oss selv, men at han gjor­de det tross stor mot­stand, er en myte hans til­hen­ge­re skap­te.

98% chimp.png

Det er en his­to­rie om mate­ma­ti­ke­ren Laplace som had­de gitt ut ei bok hvor Gud ikke var nevnt. Kei­ser Napo­le­on spur­te man­nen om hvor­dan han kun­ne gi ut ei bok som omhand­let natu­ren uten å nev­ne ska­pe­ren. Laplace svar­te at han had­de ikke bruk for den hypo­te­sen. Lag­ran­ge skal sene­re ha reflek­tert at det er en fin hypo­te­se, den for­kla­rer så mye. Beho­vet for Gud og hypo­te­ser som for­kla­rer alt går igjen i kog­ni­tiv psy­ko­lo­gi – psy­ko­lo­gi­en skal ha utgangs­punkt i den ikke-obser­ver­ba­re hypo­te­sen om at men­nes­ker «har» bevisst­het og at den­ne bevisst­he­ten gjør oss vesens­for­skjel­li­ge fra dyr i hvor­dan vi lærer.

Vi går med på at vi til en viss grad er dyr. Ingen synes det er ned­ver­di­gen­de at Pors­grunn Por­se­len lager klo­set­ter som min­ner oss på at vi kvit­ter oss med avfall slik and­re dyr gjør. Vi tåler også å bli påmin­net om at vi for­me­rer oss slik and­re dyr gjør. Det ser dog ut til at det går ei gren­se ved å bli påmin­net om at vi lærer slik and­re dyr gjør. Alle de mest effek­ti­ve under­vis­nings­me­to­de­ne lig­ner på de tek­nik­ke­ne som bru­kes for å dres­se­re dyr. Nei takk – vi vil ha bevisst­het og der skal lærin­gen fore­gå.

Men­nes­ker skil­ler seg fra and­re dyr og and­re aper ved at våre stem­me­bånd – en gang i løpet av evo­lu­sjons­his­to­ri­en – kom under ope­rant kon­troll slik at vi kan kom­mu­ni­se­re mye mer effek­tivt enn and­re aper. Betyd­nin­gen av språk­lig instruk­sjon er like­vel svært over­dre­vent – vi lærer, som and­re dyr, først og fremst ved kon­se­kven­se­ne av hand­lin­ge­ne våre. Det gjør at nøye plan­lagt instruk­sjon med umid­del­bar til­bake­mel­ding er den mest effek­ti­ve under­vis­nings­for­men. Betyd­nin­gen av vår evne til instruk­sjon er svært over­dre­ven.

Effek­tiv under­vis­ning omta­les nes­ten all­tid som ned­ver­di­gen­de og blir møtt med alt fra åpen­bar til vika­ri­e­ren­de argu­men­ta­sjon. Vi til­la­ter at det bru­kes på autis­ter og men­nes­ker med Downs syn­drom – de er pre­sump­tivt ned­ver­di­get nok fra før. Men at det bru­kes på almin­ne­li­ge, gud­dom­me­li­ge men­nes­ker? Argu­men­ta­sjo­nen er at det er ned­ver­di­gen­de, men pro­ble­met, påstår jeg, er at påmin­nel­sen om at vi er dyr blir for ube­ha­ge­lig åpen­bar.

nb_NONorwegian