Feil på feil på feil om personlighetstesting

Sendt som bidrag til Dag­bla­det 2008-04-17

Det føl­gen­de nnleg­get ble rutine­mes­sig refu­sert noen timer etter inn­sen­del­se. Nåvel. Jeg har tid­li­ge­re kla­get over at inn­legg som ikke inne­hol­der per­son­an­grep blir refu­sert uten vide­re, og her bur­de jeg vel ha mitt på det tør­re sånn sett, men Rudi Myr­vang had­de et geni­alt til­svar rett etter­på, og hans inn­legg gjor­de mitt over­flø­dig, for å si det sånn.

Feil på feil om tester fra Mathias Fosse

Mathias Fos­se kom­mer med noen uet­ter­ret­te­li­ge påstan­der om psy­ko­lo­ger i Dag­bla­det i dag som det er nød­ven­dig å kor­ri­ge­re.

Ja, det irri­te­rer flet­ta av psy­ko­lo­ger at scien­to­lo­ge­nes tes­ter blir brukt. Det­te for­di OCA som scien­to­lo­ge­ne bru­ker ikke har offent­lig til­gjen­ge­lig doku­men­ta­sjon, slik at det er umu­lig å vur­de­re hvor god den er. At Myr­vang som utta­ler seg sel­ger tes­ter selv har ingen betyd­ning for sann­he­ten i det han sier, og slett ikke for de av oss som vel­ger tes­ter fritt.

At de fles­te «kjen­ner seg igjen» på OCA er ikke noe argu­ment. Det vil ta meg to timer å lage en per­son­lig­hets­test som de fles­te kjen­ner seg igjen på, men over en mil­lion kro­ner og ca. ti år å lage en test som til­freds­stil­ler alle nød­ven­di­ge krav til en test, som for eksem­pel at det er doku­men­tert at de spørs­må­le­ne den stil­ler og de resul­ta­te­ne den gir, kan set­tes i sam­men­heng med kjent psy­ko­lo­gisk teori og forsk­ning, og at den gir infor­ma­sjon som er nød­ven­dig og gyl­dig i sam­men­hen­ge­ne den skal bru­kes.

Mathias opp­ford­rer psy­ko­lo­ge­ne til å gå i seg selv, siden en psy­ko­log har laget tes­ten vi kri­ti­se­rer. Men vi har jo gått i oss selv. Det er der­for vi ikke bru­ker den.

nb_NONorwegian