Uhøytidelig test av ekstern backup med Amazon S3

Det had­de vært vel­dig kjekt med en diger disk ute på net­tet som jeg kun­ne kob­le meg til når jeg vil. Som psy­ko­log har jeg til­gang til sto­re forsk­nings­data­ba­ser, og som eMu­sic-bru­ker har jeg gans­ke man­ge musikk­fi­ler. Å frak­te med seg digre dis­ker er ikke all­tid et valg man har. Men å leg­ge ting ut eks­ternt på disk er van­lig­vis dyrt. Ama­zon S3 til­byr et bil­lig alter­na­tiv hvor man kan lag­re så mye man vil og beta­le for det man fak­tisk har.

Jung­le­Disk og Ela­s­ticDri­ve er to soft­ware-løs­nin­ger som til­byr mulig­het for eks­tern back­up av filer, og beg­ge kan snak­ke med Ama­zon S3. Ela­s­ticDri­ve kre­ver kom­pe­tan­se å set­te opp, mens Jung­le­Disk er pek-og-klikk. Hvis du har Mac og ikke vil beta­le for soft­ware, fin­nes føl­gen­de utvei.  Lyk­ke til. (Ja, jeg vet det fin­nes and­re løs­nin­ger, og vil du skri­ve om dem and­re ste­der så vel­be­kom­me.)

Så jeg tes­tet det med Jun­gel­Disk. Man tren­ger kon­to på Ama­zon, og hele her­lig­he­ten kos­ter $20. Med dagens dol­lar­kurs ser jeg ikke helt at det­te er noe å kla­ge over, sær­lig siden det var helt tri­vi­elt å set­te opp. Du får se hvor­dan file­ne blir lagt ut og du får en eks­tern WebDAV-disk som du kan bla gjen­nom det som er lagt til side.

Ama­zon S3 bru­ker noe rart som heter buck­ets for å hol­de styr på for­skjel­li­ge backups. Typisk vil du ha ei bøt­te for hver back­up.  Og du vil bru­ke Buck­et Explo­rer til det­te, for med den kan du vel­ge om bøt­ta skal være i EU eller USA.

Den obser­van­te leser vil se hva pro­ble­met er: JungleDisk i aktivitet

Gans­ke rik­tig: Det går ikke fort nok å få lagt ut file­ne.  Har du <5G fin­nes det alter­na­ti­ver som ikke kos­ter vel­dig mye og hvor du har rask til­gang til dis­ke­ne. Hvis Ama­zon får fete­re hys­sing til ser­ve­re i EU vil det bli gans­ke and­re bol­ler, for det er greit å set­te opp og få i gang, men inn­til vide­re: har du mye data, så glem det.

Men tenk deg Time­Machi­ne og Jung­le­Disk, da.  Øye­blik­ke­lig back­up hvor du er i ver­den, bare du har nettil­kob­ling.  En mann kan drøm­me.

nb_NONorwegian