Lær dobbelt så fort med halve innsatsen: Direct Instruction/Precision Teaching

http://www.cst.gov.uk/cst/images/icon_pdf_small.gif Direct Instruction/Precision Teaching, eller sam­le­be­gre­pet pro­gram­mert instruk­sjon, har i man­ge år vært den mest effek­ti­ve måten å under­vi­se på. Til tross for solid doku­men­ta­sjon er meto­den kom­met i bak­grun­nen av kon­struk­ti­vis­tisk/ik­ke-diri­ge­ren­de under­vis­ning, som er inef­fek­tiv i for­hold til å lære kunn­skap men som antas å ha sosiale/trivselsmessige for­de­ler, uten at det­te er solid empi­risk belagt.

Bakgrunn

Røt­te­ne til pro­gram­mert instruk­sjon kan i hvert fall spo­res til­ba­ke til «Pro­ject Pige­on» ca. 1944. Duer ble lært opp til å være pilo­ter i intel­li­gen­te bom­ber. En av pro­sjekt­del­ta­ker­ne så tid­lig det kom­mer­si­el­le aspek­tet og for­lot pro­sjek­tet for å pro­du­se­re atferd indu­stri­elt. I våre dager bru­kes prin­sip­pe­ne i tre­ning av dyr over hele ver­den og i enkel­te sko­ler i USA hvor meto­de­ne er utvik­let.

Det som ble opp­da­get, er at læring kan skje nes­ten uten inn­sats og med svært lite repe­te­ring der­som mate­ria­let styk­kes ned i hånd­ter­ba­re kog­ni­ti­ve enhe­ter og pre­sen­te­res med rik­tig has­tig­het. Læring skjer best når de fles­te respon­se­ne er rik­ti­ge. For å få til det­te ble pro­gram­mert instruk­sjon utvik­let. Direct Instruc­tion og Preci­sion Teaching er to gjen­si­dig utfyl­len­de til­nær­min­ger til pro­gram­mert instruk­sjon.

Metoden

I prak­sis skjer pro­gram­mert instruk­sjon i våre dager ved at data­pro­gram­mer pre­sen­te­rer teks­ter (som da på et vis erstat­ter lære­bø­ker) gjen­tat­te gan­ger og etter hvert med hull i, hvor ele­ven fyl­ler i hul­le­ne. Det er måten mate­ria­let lages på som avgjør om det blir som i de paro­dis­ke eksemp­le­ne i Jonas av Bjør­ne­boe, eller om det fak­tisk fun­ge­rer. Det kan også skje ved at inn­hol­det i lære­bø­ker pre­sen­te­res fra manus av lære­ren, det fun­ge­rer f.eks. bra i lese­opp­læ­ring. Det er alt­så ikke nød­ven­dig å bru­ke data­ma­ski­ner, men det gjør ting enk­le­re.

Man­ge har for­søkt seg på å lage elæ­rings­pro­gram­mer, og for noen kan kan­skje DI/TP høres ut som akku­rat dét. Men det er det ikke. For å gjø­re det­te rik­tig må man kun­ne vel­dig mye. Poen­get er nem­lig ikke at det går over data: Poen­get er at det fin­nes mas­se teori og kunn­skap som ikke blir brukt og som data gjør det let­te­re å utnyt­te. Og det er den­ne peda­go­gis­ke teori­en og kunn­ska­pen som blir brukt i DI/TP. Og det bur­de noen lage.

Meto­de­ne er blitt brukt til å lære bort prin­sip­per og abs­trak­te begre­per, ikke bare fak­ta. Alt som kan beskri­ves, kan læres bort på dis­se måte­ne.

Fordeler:

Pro­gram­mert instruk­sjon skjer nor­malt ved at ele­ven opp­le­ver en sti­gen­de grad av mest­ring, og blir såle­des beløn­ning i seg selv. Ele­ven vet nøy­ak­tig hvor stor del av mate­ria­let ved­kom­men­de mest­rer. Gra­den av mest­ring kan være en hem­me­lig­het mel­lom ele­ven og under­vis­nings­ma­ski­nen, even­tu­elt også lære­ren (man får for­de­le­ne ved karak­te­rer uten ulem­pe­ne). Stof­fet sit­ter nor­malt leng­re enn ved tra­di­sjo­nell under­vis­ning.

Ulemper:

Pro­gram­mert instruk­sjon er uvant. Sto­re deler av skole­da­gen fore­går etter manus, det kan vir­ke demo­ti­ve­ren­de på lærer­ne som ikke opp­le­ver at de får gitt av seg selv. Til­rette­leg­gin­gen av mate­ria­let må eks­pe­ri­men­te­res fram for å ha rik­tig effekt, og det er kost­bart.

Utfordringer:

  • Å skaf­fe mid­ler til å lage de førs­te nors­ke suk­sess-his­to­rie­ne, f.eks. ved å utford­re nærings­li­vet til å bru­ke DI/PT til intern­opp­læ­ring, eller for å til­by eks­tra­un­der­vis­ning i real­fag.
  • Å til­rette­leg­ge mate­ria­let slik at det ikke bare er moti­ve­ren­de for ele­ve­ne, men også for lærer­ne.
  • Å over­vin­ne irra­sjo­nel­le mot­fore­stil­lin­ger, som at
    • ikke alt kan læres bort slik (det er helt rik­tig, mate­ria­le som best bør læres bort på and­re måter bør læres bort på and­re måter) eller at
    • pro­gram­mert instruk­sjon redu­se­rer krea­ti­vi­tet (man kan gans­ke rik­tig nep­pe tre­ne krea­ti­vi­tet slik, men før man kan være krea­tiv må man kun­ne vel­dig mye).

Muligheter:

  • Å få ele­ver til å skjøn­ne at real­fag er gøy ved å gjø­re inn­læ­ring av det grunn­leg­gen­de ras­ke­re, slik at det blir let­te­re å se den prak­tis­ke nyt­ten (man må være unn­skyldt for å anta at sær­lig jen­ter har nyt­te av den­ne vink­lin­ga).
  • Å gjø­re norsk indu­stri mer kon­kur­ranse­dyk­tig ved å effek­ti­vi­se­re intern­opp­læ­rin­ga.
  • Å løse ghetto­pro­ble­me­ne i Oslo Øst ved å lære inn­vand­rer­barn norsk mye ras­ke­re.

Kilder

Direct Instruc­tion kan spo­res til­ba­ke til Sieg­fried Engel­mann (se f.eks. Zig Site Home) og Preci­sion Teaching (se f.eks. Home of the Stan­dard Cele­ra­tion Socie­ty! til Ogden Lind­sey.

New York Times har en artik­kel om USAs størs­te under­sø­kel­se av effekt av under­vis­nings­me­to­der, hvor det kom fram at pro­gram­mert instruk­sjon var langt mer effek­tivt enn de and­re. Siden lærer­ne ikke lik­te meto­de­ne ble det bestemt at lærer­ne kun­ne vel­ge meto­der selv.

Mennesker som kan metodene i Norge:

Det er mil­jø­er bl.a. på Høg­sko­len i Akers­hus og Høg­sko­len i Øst­fold. Kon­takt­per­soner kan opp­gis på fore­spør­sel.

nb_NONorwegian