Darwin var agnostiker

Tryk­ket i Rome­ri­kes Blad 2009-01-17

Steinar Brox’ reflek­sjo­ner 9. janu­ar 2008 er litt typisk for de som øns­ker å byg­ge en slags bro mel­lom tro og viten­skap. De byg­ger, etter mitt syn, på popu­læ­re og feil­ak­ti­ge opp­fat­nin­ger av hva viten­skap er og hvor­dan det fore­går.

Vi vokser opp med tro fra alle kan­ter, mens viten­skap er noe få lærer sær­lig mye om. F.eks. er det mulig å avleg­ge eksa­men på videre­gå­en­de sko­le uten å kjen­ne Dar­wins his­to­rie. Han var ikke den enes­te som had­de en teori om evo­lu­sjon, men han var den førs­te til å pub­li­se­re. Brox hev­der at Dawkins lyver om Dar­wins reli­giø­se over­be­vis­ning, men at en pro­fes­sor i bio­lo­gi fra Oxford skul­le ta sjan­sen på å lyve om slikt på TV er helt usann­syn­lig. Dar­win lev­de len­ge etter at han pub­li­ser­te «Arte­nes Opp­rin­nel­se» i 1859 og ble sta­dig i ster­ke­re tvil om han trod­de på noen ska­per. Han del­tok lite i den type debat­ter, og plei­de etter­hvert å omta­le seg som «agnos­ti­ker,» etter T.H. Hux­leys defi­ni­sjon fra 1869 – det sis­te bla. iføl­ge Ency­clo­pæ­dia Bri­tan­ni­ca. Så nei, Dar­win bevar­te ikke tro­en.

Det er kan­skje ikke pent av Dawkins å for­tel­le en skole­klas­se at de er indok­tri­ner­te, selv om det er sant. Men spørs­må­let om han selv tror han er objek­tiv er vel­dig pus­sig. Dawkins er fors­ker og viten­skaps­mann. I og med at sys­te­ma­tisk tvil er grunn­la­get for det han dri­ver med, vet han godt at han ikke er objek­tiv. Men viten­ska­pen inne­hol­der meka­nis­mer for å tak­le egen man­gel på objek­ti­vi­tet. Det er bl.a. der­for han skri­ver bøker og pub­li­se­rer viten­ska­pe­li­ge artik­ler.

Reli­gio­ne­ne opp­mun­t­rer ikke til reflek­sjon rundt dog­me­ne sine. Den dua­lis­men Brox etter­ly­ser bør ikke være mel­lom viten­skap og tro, men mel­lom hva vi vet og hva vi ikke vet. Viten­ska­pen skil­ler skarpt mel­lom hva som er sann­syn­lig­gjort og hva som ikke er det, og opp­ford­rer til å la det vi ikke vet stå åpent. Reli­gio­nens meto­de er å trek­ke svar ut av auto­rie­ter hel­ler enn å åpent inn­røm­me at det vi ikke vet, det vet vi ikke. At Sta­lin og Mao tok liv i ate­is­mens navn er en helt absurd påstand. Sta­lin og Mao ope­rer­te langt unna den ydmyk­he­ten som viten­ska­pen for­lan­ger. Sta­lin og Mao led beg­ge av alt­for mye tro og alt­for lite tvil. Som pro­fes­sor og nobel­pris­vin­ner Ber­trand Rus­sel sa det: Jeg vil ikke dø for mine over­be­vis­nin­ger. Jeg kan jo ta feil.

nb_NONorwegian