Sensorens klagesang

Av og til er jeg sen­sor på Høg­sko­len i Akers­hus. Kur­set jeg er sen­sor i heter «Læring i Kom­plek­se Sys­te­mer.» Det er et kurs i orga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi fra (blant annet) et atferds­ana­ly­tisk per­spek­tiv. Her er noen lin­jer om hvor­dan jeg sen­su­re­rer, som bur­de kun­ne inspi­re­re den bega­ve­de men uer­far­ne leser i hvor­dan sen­sor blir a) glad og b) set­ter OK karak­ter.

Når jeg går gjen­nom en besva­rel­se, ser jeg etter grun­ner til å gi god karak­ter. Jeg ser ikke etter feil, jeg ser etter bra ting. Det er et tve­eg­get sverd for deg som kan­di­dat, for jo fær­re ting jeg ser, jo mer irri­tert blir jeg. Du må gi meg noe.

Hen­sik­ten med eksa­men er at du skal gi meg grunn til å tro at det er en viss risi­ko for at du skal kun­ne gå ut i ver­den og bru­ke det du har lært. Da må du over­be­vi­se meg om at det­te er til­fel­le. Det­te kan du gjø­re på fle­re måter, men den mest effek­ti­ve er at du over­be­vi­ser meg om at du har lest pen­sum, for­stått det, job­bet med det og tenkt rundt det.

Det jeg er mest inter­es­sert i å se, er at du reson­ne­rer rundt pen­sum. Alt­så at du ikke bare gjen­gir det, men at du kla­rer å se ting i pen­sum i lys av and­re ting i pen­sum, eller i lys av din erfa­ring. Det du ikke skal gjø­re, er å ha latt være å lese pen­sum, men inn­bi­le deg at du kan ro deg i land på enten a) erfa­ring eller b) pen­sum fra kurs du har tatt som lig­ner. Beg­ge deler blir tvert stryk.

En effek­tiv måte å få en A på er at du bru­ker et argu­ment jeg ikke kjen­ner fra før. For eksem­pel.

B‑en er i boks der­som du kan reson­ne­re rundt det du har lest, kom­me med kri­tikk, og vise når noe kan bru­kes og det ikke kan bru­kes. For eksem­pel.

Du får i hvert fall en C der­som du kan site­re fra pen­sum og set­te ting i sam­men­heng.

Du får ikke vite av meg hvor­dan du får D og ned­over. Men fakta­feil trek­ker ikke vel­dig ned­over. Det som trek­ker ned­over, er mang­len­de inn­le­vel­se i pen­sum.

Skal du skjøn­ne pen­sum nok til å få A eller B, må du fak­tisk ha job­bet med det. Det er ikke nok å lese gjen­nom det og tro du har skjønt det. Du må lese det. Du må dis­ku­te­re det med and­re,. Du må se etter sam­men­hen­ger i ver­den som har med pen­sum å gjø­re.

Jeg lurer av og til på hva som skjer på lære­ste­de­ne – om det er sånn at noen for­tel­ler dere hvor­dan dere skal skri­ve på eksa­men for at sen­sor skal skjøn­ne at dere har lært noe? Har jeg rett når jeg blir irri­tert over at lære­ste­de­ne tyde­lig­vis ikke for­be­re­der dere godt nok på eksa­men? Eller er det rett og slett sånn at man­ge av dere rett og slett ikke får det med dere til tross for at lære­ste­de­ne gjør så godt de kan?

nb_NONorwegian