Hold politikerne unna skolepolitikken

Høy­re fore­slår (i Kris­tin Cle­mets ånd) at hel­ler enn å høre på hva forsk­nin­gen sier om hvor­dan man får opp skole­pre­sta­sjo­ne­ne, skal man ta etter idret­ten. Kon­kur­ran­se vir­ker der, så hvor­for ikke på sko­len?

For det førs­te: Det er ikke alle som moti­ve­res av kon­kur­ran­se. Det­te vet nok Isak­sen & Erik­sen Sørei­de. Men de som stem­mer Høy­re, er de som moti­ve­res av kon­kur­ran­se. Ved å si slikt som det­te, får de stem­mer fra de som øns­ker mer kon­kur­ran­se: alt­så de som Høy­res bud­skap gene­relt apel­le­rer til.

Ja, jeg beskyl­der Høy­re for rå og hen­syns­løs popu­lis­me her.

For det and­re: Som forsk­nin­gen viser, er det fokus på pro­sess (alt­så hva man må gjø­re for å opp­nå måle­ne) som frem­mer pre­sta­sjo­ner. Å gi medal­jer til de som ved god bal­last hjem­me­fra samt sær­skil­te evner gjør det best vil føre til

  • Ytter­li­ge­re taper­stem­pel blant de som ikke gjør det godt.
  • Press mel­lom sko­le­ne på å øke pre­sta­sjo­ne­ne hos de som fra før yter godt.
  • At ele­ve­ne vil foku­se­re på det de kan og over­se det de ikke kan.
  • At fokus fjer­nes fra at læring er sin egen beløn­ning.

For det tred­je: kon­kur­ranse­idrett er stort sett fri­vil­lig, og de obli­ga­to­ris­ke idrett­mes­si­ge pre­sta­sjo­ne­ne elve­ne even­tu­elt beløn­nes for har få kon­se­kven­ser sei­ne­re i livet (annet enn for hold­ning til idrett). De gode idretts­ut­øver­ne har fått akku­rat det ele­ve­ne i sko­len ikke får: Indi­vi­du­ell opp­føl­ning, tre­ning, og små opp­munt­rin­ger hver gang de slår sine egne rekor­der. Medal­jer er ikke spe­si­elt pre­sta­sjons­frem­men­de i idrett hel­ler.

Et av pro­ble­me­ne er at poli­ti­ker­ne ikke kan noe. Hel­ler enn å base­re seg på viten­skap, base­rer de seg på men­nes­ker de kjen­ner. SV-ere er tra­di­sjo­nelt ikke kon­kur­ranse­men­nes­ker og fin­ner liten gle­de i kon­kur­ran­se, og kan til­med fin­ne det tru­en­de, og kjen­ner stort sett and­re men­nes­ker som hel­ler ikke er gla­de i kon­kur­ran­se; Høy­re-folk liker kon­kur­ran­se og er gla­de i kon­kur­ran­se og kjen­ner stort sett men­nes­ker som er gla­de i kon­kur­ran­se. Så Høyre­folk vil ha kon­kur­ran­se over­alt, også der hvor det ikke løn­ner seg; Sv-ere vil ikke ha kon­kur­ran­se noen ste­der, hel­ler ikke der det løn­ner seg.

Ja, ele­ver bør disi­pli­ne­res mer enn det som skjer i sko­len i dag, vi må fjer­ne ansvar for egen læring og over­dre­ven fokus på gruppe­ar­beid og opp­da­gel­ses­læ­ring, og ele­ve­ne må i mye stør­re grad læres opp i måter å til­eg­ne seg kunn­skap på. Ele­ve­ne bør beløn­nes indiv­du­elt for å gjø­re det de skal, og slik beløn­ning skal grad­vis fases ut når ele­ve­ne lærer såpass at lærin­gen blir moti­ve­ren­de i seg selv. Det fin­nes mas­se forsk­ning på hvor­dan det­te skal gjø­res, men den er ikke kjent.

Referanser

Refe­ran­ser er til­gjen­ge­lig på fore­spør­sel.

nb_NONorwegian