Hva med å kunne litt, Isaksen? Om belønning i skolen.

Tor­bjø­en Røe Isak­sen for­sø­ker å utdy­pe hva han mener med å sat­se på beløn­ning i sko­len. For Høy­re er det tyde­lig­vis fort­satt bare inter­es­sant å base­re seg på forsk­ning hvis resul­ta­te­ne er salg­ba­re.

I beløn­nings­ek­semp­ler får vi såvidt jeg kan for­stå for­klart at poen­get hans ikke egent­lig er å for­bed­re resul­ta­te­ne i sko­len, men å inn­føre beløn­ning i sko­len. OK, da leser jeg ham som fan­den leser Bibe­len, men han leg­ger opp til det selv: «Å lage for­nuf­ti­ge og gode ord­nin­ger for å frem­me kunn­skap og læring, og beløn­ne lære­lyst og fag­li­ge resul­ta­ter, det er en annen sak!» Hvor­for skal lære­lyst og fag­li­ge resul­ta­ter beløn­nes? Jo, for­di det for­tje­ner beløn­ning, åpen­bart.

Og Isak­sen kom­mer med eksemp­ler på beløn­ning for å vise at han ikke vil ran­ge­re ele­ve­ne, men beløn­ne de som får ting til. Det­te had­de vært vel og bra der­som det­te had­de viten­ska­pe­lig belegg. Noe forsk­ning viser han imid­ler­tid ikke til – bare apo­lo­ge­tikk av typen «Det­te er ikke så ille som mot­stan­der­ne vil ha det til.»

Isak­sen, beløn­ning slik du skis­se­rer det vir­ker på noen, ikke alle. Siden meto­den er dønn uvi­ten­ska­pe­lig, er det umu­lig å si på for­hånd hvem det vil vir­ke på, men ja, det vil være mulig å dra fram suk­sess­his­to­ri­er. Fias­ko­his­to­ri­er også, og det vil man jo ikke hvis man er ute etter å sel­ge det­te. At sli­ke utspill gir respons hos poten­si­el­le Høy­re-vel­ge­re er nok tri­vi­elt sant og kre­ver nep­pe viten­ska­pe­lig belegg.

Ingen for­nuf­ti­ge men­nes­ker er mot beløn­ning i sko­len (sosia­kon­struk­ti­vis­ter er mot, men jeg reg­ner ikke sosial­kon­struk­ti­vis­ter som for­nuf­ti­ge).

Men det må gjø­res rik­tig, ellers bak­smel­ler det.

Nei, Isak­sen, jeg vil ikke vite hvor­dan du har tenkt å gjø­re det­te eller se eksemp­ler på hvor­dan du har tenkt å beløn­ne. Vis meg data­ene: På hvil­ken måte er det­te mer effek­tivt enn de bes­te alter­na­ti­ve­ne?

Her kan du lese om hvordan det kan gjøres riktig:

The Stan­dard Cele­ra­tion Socie­ty
http://www.celeration.org/
Sieg­fried Engel­manns web
http://www.zigsite.com/
B.F. Skin­ner & C.B. Fers­ter (1957)
Sche­du­les of Rein­for­ce­ment
Nancy E. Mar­chand-Mar­tel­la, Timo­t­hy A. Slo­cum, Ronald C. Mar­tel­la (2004)
Intro­duc­tion to Direct Instruc­tion
nb_NONorwegian