Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er fak­tisk mulig å vur­de­re men­nes­ker nok­så nøy­ak­tig basert på hvor­dan de opp­fø­rer seg på nett, fore­slår Donald H Kluem­per & Peter A. Rosen (Jour­nal of Mana­ge­ri­al Psycho­lo­gy 24(6) pp 567 – 580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 men­nes­ker vur­der­te seks per­soner basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der. De 63 men­nes­ke­ne vur­der­te pro­fi­le­ne på 378 måle­punk­ter. Dis­se seks men­nes­ke­ne ble også per­son­lig­hets­tes­tet, og resul­ta­te­ne ble sam­men­lig­net.

Det vis­te seg at det var for­bløf­fen­de bra sam­svar mel­lom per­son­lig­hets­tes­te­ne og bedøm­mer­ne. De seks ble vur­dert både på intel­li­gens (IQ) og per­son­lig­het (Big 5).

Det­te stu­di­et viser ikke at det er mulig å erstat­te viten­ska­pe­li­ge selek­sjons­me­to­der med grans­king av men­nes­ker på sosia­le nett­ste­der. Bedøm­mer­ne i stu­di­et var psy­ko­logi­stu­den­ter som var kur­set i tes­ting og per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gi, så de viss­te hva de skul­le se etter; det ble brukt en sys­te­ma­tisk meto­dikk for å kart­leg­ge web­pro­fi­le­ne; det var bare seks men­nes­ker som ble vur­dert, så vi vet ikke­no om unn­tak; og det må antas at de som ble under­søkt var flin­ke til å gi av seg selv på net­tet.

Med and­re ord: Don’t do this at home, kids. Ikke la hvor­dan folk er på web få kon­se­kven­ser for dem uten at du også sjek­ker hvor­dan de er i vir­ke­lig­he­ten.

Mora­len vi kan trek­ke så langt tror jeg er at det er mulig å gi et bil­de av seg selv på web som sam­sva­rer gans­ke bra med hvor­dan du er i vir­ke­lig­he­ten. Sånn sett kan skil­let mel­lom per­son på web og per­son i «RL» ikke nød­ven­di­gis være så vel­dig skarpt.

nb_NONorwegian