Sosiobiologi: Arvelig betyr ikke uforanderlig

Harald Eia har gått tungt ut og sagt at han øns­ker å gjø­re noe med at evo­lu­sjon og gener som sam­funns­byg­gen­de kraft er under­slått i under­vis­nin­gen på Blin­dern og and­re ste­der. Det har han rett i. I det føl­gen­de vil jeg for­sø­ke å ret­te opp noen gene­rel­le mis­for­stå­el­ser som jeg reg­ner med vil pre­ge debat­ten i høst.

Det størs­te pro­ble­met er rett og slett at folk tror at der­som et trekk (homo­sek­su­ali­tet, venstre­hendt­het, ryd­dig­het) er arv­bart (det heter ikke arve­lig len­ger), så er det vans­ke­li­ge­re å end­re enn der­som det er til­lært. Det er der­for men­nes­ker er red­de for bio­lo­gi: For­di bio­lo­gis­ke for­kla­rings­mo­del­ler gjør at vi risi­ke­rer å bli fra­tatt ansvar, valg, ver­dig­het, og så vide­re.

På sko­len lærer vi f.eks. at øyen­far­ge er vans­ke­lig å end­re, og at øyen­far­ge er svært arve­lig. Men øyen­far­ge er ikke vans­ke­lig å end­re for­di øyen­far­ge er arv­bart. Krop­pen vår er laget slik at mye av det som er arv­bart, er vans­ke­lig å end­re: Men det er ikke arv­bar­he­ten, men and­re ting, som bestem­mer om noe er vans­ke­lig å end­re eller ikke. Hvor lett et trekk er å end­re kan bare under­sø­kes ved å prø­ve å end­re det. Noen annen måte fin­nes ikke. Arv­bar­he­ten gir ingen svar.

Hvis du er for­nøyd så langt, tren­ger du ikke lese mer. Er du ikke for­nøyd, må du bela­ge det på at nå kom­mer det fag­sjar­gong. De uttryk­ke­ne som bru­kes i debat­ten nå, var fag­sjar­gong for fem­ti år siden. Det betyr at debat­ten i avi­se­ne nå føres på 1950-nivå, og at intet inter­es­sant vil kom­me på trykk.

Hva er arvelighet?

Jeg tror at det er van­lig å anta at arve­lig­het har å gjø­re med sann­syn­lig­het for at et trekk vil ned­ar­ves fra for­eld­re til barn. Hvis far har et trekk, som f.eks. venstre­hendt­het, er det en viss sjan­se for at genet for venstre­hendt­het vil gå i arv. Arve­lig­het for­ståes ikke slik len­ger.

Det er to for­skjel­li­ge begre­per som må hol­des orden på her: Geno­typ (om genet er til ste­de) og feno­typ (om trek­ket som genet dis­po­ne­rer for er til ste­de). Det er gener som arves, men det er trekk som har arv­bar­het. Man måler arv­bar­het indi­rek­te ved å se på for­hol­det mel­lom men­nes­ker som har eller ikke har et trekk man er inter­es­sert i.

Arv­bar­het er et for­hold (kor­re­la­sjo­nen) mel­lom geno­typ og feno­typ i et mil­jø. Der­som et mil­jø er fritt for et trekk, er arv­bar­he­ten 0. Der­som et mil­jø er met­tet med et trekk, er arv­bar­he­ten 1. Det vil si at arv­bar­he­ten av et trekk sier noe om hvor guns­tig mil­jø­et er for at det­te trek­ket skal fore­kom­me.

Arv­bar­het er alt­så et trekk ved en befolk­ning, ikke ved et indi­vid. Arve­lig­het måles i folke­grup­per, ikke i men­nes­ker. Det som måles, er varia­sjon i trekk i befolk­nings­grup­pa. Arv­bar­he­ten av f.eks. venstre­hend­het er et uttrykk for hvor mye venstre­hendt­het varie­rer.

Arvbarhet forutsetter variasjon

Den tota­le varia­sjo­nen av et trekk er sum­men av geno­ty­pisk varia­sjon og feno­ty­pisk varia­sjon. Mate­ma­tisk ser det sånn ut:

AE395AB4-E36B-41CD-B33A-A0F9F722D2BC.jpg

Utlagt: Man kan måle hvor mye et trekk varie­rer i en befolk­ning. Varia­sjo­nen for­kla­res av sum­men av miljø­va­ria­sjon og gen­etisk varia­sjon. Frem­stilt på en annen måte:

variasjon.png

End­rer man varia­sjo­nen i mil­jø­et, end­rer man også varia­sjo­nen i arv­bar­het. Arv­bar­het kan ses på som et mål på miljø­va­ria­sjon.

Et eksem­pel på mis­for­stått arv­bar­het er Ger­hard­sen-sko­len. Her for­søk­te man å gjø­re det rett­fer­dig for ele­ve­ne: Alle blir behand­let helt likt, ingen for­skjells­be­hand­les. Da for­kla­res all varia­sjon som har betyd­ning av ele­ve­nes bak­grunn siden mil­jø­et er likt for alle. Resul­ta­tet blir at sko­len reflek­te­rer sosi­al ulik­het.

Et spørsmål om vitenskapelighet?

Det som vir­ke­lig er for­stem­men­de her, er hvor­dan viten­ska­pen blir sett på som en auto­ri­tet som skal utford­res. Alle utford­rin­ger som viten­ska­pen har bydd på, er blitt hånd­tert av viten­ska­pen selv. Det er ingen and­re som kan utford­re viten­ska­pen. Utford­rin­ge­ne kan ha kom­met uten­fra de etab­ler­te viten­ska­pe­li­ge insti­tu­sjo­ne­ne, men hva som er viten­skap avgjø­res av hvor­dan argu­men­te­ne leg­ges frem og behand­les, ikke hvem som kom­mer med dem.

Når f.eks. Agnes Bolsø hev­der at Harald Eia bru­ker fors­ke­re som dis­ku­te­rer abort av homo­fi­le fost­re, er det­te ikke viten­skap, men et poli­tisk argu­ment. Fors­ker­ne Bolsø nev­ner har ald­ri dis­ku­tert det­te, og utsag­net er klart inju­ri­e­ren­de. Men det er bare viten­skap som kan bru­kes for å fast­slå at Bolsø tar feil. Det som har vært dis­ku­tert, er om det kan selek­te­res for sek­su­ell ori­en­te­ring ved kuns­tig befrukt­ning. Å ta abort på bak­grunn av bar­nets sek­su­el­le iden­ti­tet får vi håpe ald­ri blir lov­lig. De etis­ke side­ne ved det­te er natur­lig­vis blant annet en poli­tisk dis­ku­sjon – men å vil­le kneb­le fors­ke­re for­di de dis­ku­te­rer hvor­dan en sånn selek­sjon kan fore­gå, er uvi­ten­ska­pe­lig.

nb_NONorwegian