Kunnskapsløst om kunnskapsrike: Journalist om Mensa

Enhver som har vokst opp i et land i ver­den vet hvor stig­ma­ti­se­ren­de det er å ikke øns­ke å være gjen­nom­snitt­lig. For­fen­ge­lig­het, det er å koket­te­re med at man ikke er med­lem av Men­sa selv om man kva­li­fi­se­rer. Med­lem­ska­pet mitt er alt­så nor­malt noe jeg hol­der en lav pro­fil med. Men av og til blir jeg litt små­ir­ri­tert på hva folk kan skri­ve om Men­sa under viss­he­ten om at ingen gid­der å utford­re dem på det.

Jeg kun­ne skre­vet mangt og meget om hva Aften­pos­tens kunn­skaps­løse jour­na­list fikk ut av Men­sas land­streff her om dagen, men man må vel­ge, og her er hva jeg har valgt:

Men­sa beskri­ver sine IQ-tes­ter som kul­tur­frie. Alder, bak­grunn og utdan­nel­se skal ikke ha noe å si for resul­ta­tet. Men man­ge kri­ti­ke­re mener at ver­di- og kul­tur­nøy­tra­le tes­ter er en umu­lig­het.

Pos­tu­la­tet om at tes­te­ne for­tel­ler noe sta­tisk og abso­lutt om intel­li­gens, svek­kes ytter­li­ge­re av at de sta­dig må nor­me­res på nytt for å hol­de snitt­sco­ren på 100. Som fors­ker James R. Flynn fra New Zea­land har doku­men­tert, sco­rer nem­lig hver gene­ra­sjon bed­re enn den for­ri­ge.

Dess­uten måler tes­te­ne bare en ytterst begren­set del av våre evner. Iføl­ge hjerne­fors­ker Howard Gard­ner besit­ter vi langt fle­re intel­li­gen­ser enn den logisk-mate­ma­tis­ke. På lis­ten hans, som nep­pe er uttøm­men­de, står også språk­lig, natu­ra­lis­tisk, visu­ell, kropps­lig, musi­kalsk, intui­tiv og sosi­al (de to sis­te ofte kalt EQ – emo­sjo­nell intel­li­gens).

Like­vel bru­ker frem­de­les man­ge hode­je­ge­re og arbeids­gi­ve­re IQ-tes­ter, gjer­ne i kom­bi­na­sjon med and­re per­son­lig­hets­tes­ter, for å avgjø­re hvor egnet en søker er.

Finn fem feil, lik­som. Eller kan­skje hel­ler fem­ti. Men for å ta tak i litt av det (det er nok å ta av i det oven­stå­en­de):

Howard Gard­ner er ikke hjerne­fors­ker. Han er psy­ko­log. Han tok dok­tor­grad på et aspekt ved barne­psy­ko­lo­gi.

Begre­pet EQ er kri­ti­sert nord og ned, blant annet i Hall­vard Føl­les­dals nyli­ge dok­tor­grad, ved at det er umu­lig å defi­ne­re, umu­lig å måle, umu­lig å vite hva er, og nei, det er ikke det sam­me som sosi­al teft, og forsk­nin­gen som skal doku­men­te­re at EQ måler inter­es­san­te ting IQ ikke måler er hef­tet med ster­ke meto­do­lo­gis­ke svak­he­ter.

IQ-tes­ter pre­di­ke­rer suk­sess i arbeids­li­vet og i sam­fun­net for­øv­rig bed­re enn noen and­re kjen­te tes­ter. Det fin­nes unn­tak og dis­se er kjent og doku­men­tert. Intel­li­gens er det grun­digst stu­der­te feno­me­net innen­for psy­ko­lo­gi­en, det er det som er best for­stått, best målt, etc. Intel­li­gens (som målt ved IQ-tes­ter) og per­son­lig­het (som målt ved viten­ska­pe­lig utvik­le­de per­son­lig­hets­tes­ter) for­kla­rer sam­let godt over 50% av varia­sjon i aka­de­misk og sosi­al suk­sess. Det er ikke nok ufor­klart vari­ans igjen til at noen­ting kan pre­di­ke­re bed­re enn IQ og per­son­lig­het til­sam­men. Å påstå at IQ-tes­ter måler en ytterst begren­set del av våre evner er gans­ke enkelt kunn­skap­løst.

Ja, vi har hørt om Gard­ner fra før. Det­te er ikke nytt. Hvor­for tror alle jour­na­lis­ter som skri­ver om Gard­ner i Men­sa- og IQ-sam­men­heng at de er de førs­te som har hørt om ham? Fak­tisk var en av pre­sen­ta­sjo­ne­ne på lands­mø­tet om alle fei­le­ne i argu­men­ta­sjo­nen til Gard­ner, av en psy­ko­log som nylig har tatt dok­tor­grad på EQ.

Alle mis­for­stå­el­se­ne av hva Flynn-effek­ten er og hva Flynn-effek­ten går ut på kun­ne jeg skre­vet en egen blogg om – del­vis for­di Flynn har skre­vet gans­ke mye spen­nen­de om sam­men­hen­gen mel­lom intel­li­gens og ytel­se.

I for­kant av lands­mø­tet til­bød jeg 550 tid­li­ge­re og nåvæ­ren­de (jeg tror det var alle sam­men, minus de få vi ikke had­de en fun­ge­ren­de epostaddres­se til) nors­ke med­lem­mer av Men­sa å ta en (enkel men viten­ska­pe­lig utvik­let) per­son­lig­hets­test. Den vis­te det man bur­de for­ven­te: De 240 som svar­te skår­te helt nor­malt, med unn­tak av at de var bety­de­lig åpne­re for å dis­ku­te­re filo­so­fis­ke og abs­trak­te spørs­mål enn det som er gjen­nom­snitt­lig. Det var nevnt på pro­gram­met. Spur­te jour­na­lis­ten om det­te?

I enkel­te land reg­ner det så kraf­tig at kum­lok­ke­ne dan­ser. Had­de de vært fir­kan­tet, had­de for­mo­dent­lig men­nes­ker som pluk­ket dem opp av hul­le­ne vært en egen yrkes­grup­pe.

nb_NONorwegian