Send Jesper Juul tilbake til Danmark!

Jeg fikk nok av Jesper Juul alt da jeg les­te hans mag­num opus, Ditt Bega­ve­de Barn. Nå har jeg av og til lest spal­te­ne hans i Dag­bla­det og i Aften­pos­ten. Pro­ble­met med Juul, slik jeg ser det, er at han ikke kan gi fra seg noe annet enn selv­føl­ge­lig­he­ter. Noe som ikke had­de vært noe pro­blem der­som alle selv­føl­ge­lig­he­ter had­de vært san­ne. Men de er ikke det. Han mang­ler fag­kom­pe­tan­se innen­for selv det mest ele­men­tæ­re, noe som gjør at enkel­te av selv­føl­ge­lig­he­te­ne hans er direk­te ska­de­li­ge. Det som er kjerne­kom­pe­tan­sen hans er å vir­ke klok ved å snak­ke folk etter mun­nen.

Ditt begavede barn

Barn er ikke bare bega­ve­de. De har over­na­tur­li­ge evner. Jeg vet det er men­nes­ker som ikke leser boka hans slik som jeg. Ikke ble jeg fer­dig hel­ler – jeg la fra meg boka i det kapit­te­let hvor den går over fra å være over­dre­ven bar­doms­idyl­li­se­ring til dår­lig scien­ce fic­tion. Iføl­ge Juul er barn per­fek­te ter­mo­sta­ter – de har magisk inn­sikt i rela­sjo­nen mel­lom for­eld­re­ne, og all uøns­ket atferd fra bar­na skyl­des pro­ble­mer mel­lom for­eld­re­ne. Ikke litt av den, ikke engang bety­de­lig, nei, alle pro­ble­mer med barn er egent­lig pro­ble­mer mel­lom for­eld­re­ne.

Farlige og inkompetente råd om timeout

Man er enten enig eller uenig i at det er rik­tig at for­eld­re for­mid­ler til barn hva som er aksep­ta­bel og ikke aksep­ta­bel opp­før­sel. Man kan være sosial­kons­tuk­ti­vist (dvs. man bør abso­lutt ikke) og mene at barn skal fin­ne ut av sånt sjøl, etter natur­me­to­den, og at for­eld­re bare skal leg­ge til ret­te for at barn selv fin­ner ut hva som går an og hva som ikke går an. Men sett at man ikke er sosial­kon­struk­ti­vist eller for­styr­ret på and­re måter. Da mener man at for­eld­re på en eller annen måte eller et eller annet nivå har rett til aktivt å vise vei.

I rik­tig gam­le dager var det aksep­ta­belt å slå barn når de ikke gjor­de som de skul­le. Å slå barn som ikke gjør som de skal er til­syne­la­ten­de vel­dig effek­tivt. Det vir­ker raskt, og de slut­ter å gjø­re det de ikke skal der­som den som slår er i nær­he­ten. Ulem­pen er at de ikke får vite hva de bur­de ha gjort, og de fort­set­ter gjer­ne å gjø­re det de ikke skul­le ha gjort når det ikke er noen som straf­fer i nær­he­ten. Der­for har det vært inter­es­sant å fin­ne alter­na­ti­ver til straff. Time­out er et alter­na­tiv til straff. Det er ikke straff. Vil du vite mer om alle ulem­pe­ne med straff, så les kap­ti­tel 12 i den­ne boka.

Time­out er en struk­tu­rert pro­se­dy­re som går ut på at bar­net blir infor­mert om under hvil­ke betin­gel­ser time­out vil fin­ne sted. Det består i at bar­net venn­lig men bestemt fjer­nes fra mulig­he­ten til å gjø­re den uøns­ke­de hand­lin­gen (slå bro­ren, for eksem­pel). Bar­net flyt­tes til et sted hvor det ikke kan fort­set­te med det det gjor­de. Helst et eget rom. Det kan godt være en vok­sen der. Vil du vite mer, så prøv den­ne boka.

Man skal ikke true med time­out. Time­out er ikke noen straff. Man skal ikke flyt­te bar­net til et sted det nor­malt ikke øns­ker å være under time­out. Tiden i time­out skal ikke vare len­ge. Top­pen fem minut­ter. Når for­eld­re skri­ker Nå er det nok! Gå på rom­met ditt og vær der en time!, så er det straff. Det er ikke time­out.

Så hva sva­rer Jesper Juul når han blir spurt om time­out? Jo, at Den­ne form for kren­kel­se har ikke noe med opp­dra­gel­se å gjø­re. Eksem­pe­let som bru­kes, inn­le­des med Nå skjer­per du deg! Gå på rom­met ditt til du kom­mer på bed­re tan­ker!.

Men den for­men for instruk­sjon har ikke noe med time­out å gjø­re. Det vet ikke Jesper Juul. Time-out er en av de elds­te, mest bruk­te, mest skån­som­me og mest effek­ti­ve meto­de­ne for å få barn til å hol­de opp med uøns­ket atferd der og da, og han er full­sten­dig blank på den. Jesper Juul er ikke fag­per­son innen peda­go­gikk eller opp­dra­gel­se. Han er skri­bent.

Bruk av forsterkere i barneoppdragelse

I Lar­vik har lærer­ne begynt å bru­ke såkal­te «pogs» i instruks av bar­na. En «pog» er en brik­ke, rett og slett, som unge­ne får når de har gjort noe rik­tig. Når de har fått nok «pogs», kan de veks­les inn i noe hånd­fast, som å få spar­ke fot­ball med lærer­ne, eller nye bly­an­ter. Det­te mener både en mor og Jesper Juul er helt feil. Barn skal få aner­kjen­nel­se. Det­te fører bare til at de ven­ner seg til å få beløn­ning for å gjø­re ting de bur­de gjort av seg sjøl.

Så hvor­for bru­ke pogs? Jo, av føl­gen­de grun­ner:

En pog er utve­ty­dig. Mens et ord kan være tve­ty­dig, iro­nisk, eller met­tet med mening fra and­re sam­men­hen­ger, er en pog et sig­nal som ikke kan mis­for­ståes (den krea­ti­ve leser kan sik­kert kom­me med inn­spill her, men her snak­ker vi under nor­ma­le omsten­dig­he­ter).

Bru­ken av pogs sys­te­ma­ti­se­rer bruk av aner­kjen­nel­se. Mens det kan være lett å si til lærer­ne at de må pas­se på å gi aner­kjen­nel­se ved behov, er det­te alt­for lett å over­se når hver­da­gen inn­tref­fer. Pogs – og instruk­sen i å bru­ke dem – gjør at det er mye let­te­re for aner­kjen­nel­se å bli sys­te­ma­tisk. Det er let­te­re å glem­me et smil eller en «bra!» når det ikke er noen sys­te­ma­tikk eller struk­tur i hvor­dan de skal utde­les. Noen lære­re har det i seg – man­ge lærer har det ikke.

Det er lett å si at barn ikke skal beløn­nes for ting man må for­ven­te av dem. Men barn går fak­tisk på sko­len for å lære. Man for­ven­ter at barn ikke kan Pyt­ha­go­ras’ lære­set­ning eller hva hoved­sta­den i Assy­ria heter. Men man skal alt­så for­ven­te at de behers­ker mye mer kom­pli­ser­te reg­ler for sosi­al inter­ak­sjon og sam­hand­ling? For­stå det den som kan – jeg har en eme­bet­s­ek­sa­men i psy­ko­lo­gi og jeg for­står det ikke. Uten sys­te­ma­tisk opp­læ­ring i sosi­al sam­hand­ling, vil de som lærer det hjem­me få for­de­ler fram­for de som ikke lærer det hjem­me. I gam­le dager var det ansett som rik­tig at barn lær­te sosi­al sam­hand­ling hjem­me – i dag er vi mye mer klar over hvor vik­tig evne til sosi­al sam­hand­ling er, og at man­ge av ele­ve­ne ver­ken lærer det hjem­me eller på sko­len.

Når ele­ve­ne blir eld­re, skal pogs fases ut og ele­ve­ne skal opp­le­ve at det man fikk pogs for å gjø­re, fak­tisk er sin egen beløn­ning. Det­te lærer man ikke før man har gjort det noen gan­ger. De av oss som lær­te det hjem­me, har glemt hvor vans­ke­lig det var å lære, for vi lær­te det tid­lig men over man­ge år. De som ikke lær­te det hjem­me, vel, de er det psy­ko­lo­ge­ne som tar seg av. Vi vil gjer­ne ha mind­re å gjø­re av den­slags.

Sva­ret Juul kom­mer med, viser med all øns­ke­lig tyde­lig­het at han kan ikke det­te. Han har ikke kom­pe­tan­se til å veie for­de­ler og ulem­per ved bruk av token eco­no­mies på en fag­lig for­svar­lig måte. Da gjør han det han gjør når han ikke vet (og i det­te til­fel­let mest sann­syn­lig ikke engang vet at han ikke vet) – han snak­ker inn­sen­der etter mun­nen.

Send fyren til­ba­ke til Dan­mark. Han har gjort nok ska­de.