Hvorfor arv/miljødebatten er viktig for homofile

Det er en utbredt myte som går ut på at der­som en egen­skap er med­født, kan den ikke end­res, men er den til­lært, kan den end­res. Da jeg gikk på gym­na­set, var kon­sen­sus blant de som men­te at homo­fi­li var syn­dig, at der­som det var til­lært, så kun­ne det end­res og da var det enda mer syn­dig. Pre­di­kan­ter og and­re prø­ver å «kure­re» homo­fi­li, under hen­vis­ning til at det er «valgt» eller «til­lært». Det er også man­ge homo­fi­le, ut fra debat­ten om Hjerne­vask, som øns­ker at homo­fi­li skal være til­lært. Hvor­for?

Det kom­mer av at vi vil vel­ge avvi­ke­ne våre selv.

Selv om vi kan være eni­ge om at det ikke er noe galt i å være homo, så er det et avvik fra nor­men. De fles­te er ikke homo, og de fles­te bifi­le kan leve greit som hete­ro­fi­le. Men sam­fun­net er inn­ret­tet for kjerne­fa­mi­li­en med mor, far, ca. to barn, hund. Sam­ti­dig fin­nes det man­ge men­nes­ker som avvi­ker fra det­te, men de har valgt det selv.

Å være men­nes­ke er blant annet å ha et øns­ke om at ver­den er rime­lig for­ut­sig­bar, og at man har en rime­lig grad av kon­troll over omgi­vel­se­ne. De fles­te lever et liv hvor de har kon­troll over det de kan ha kon­troll på, og er i rime­lig grad frust­rert over det de øns­ker å end­re men kre­ver en inn­sats å end­re, og fin­ner seg i alt som det ikke er mulig å end­re eller fin­ner vei­er rundt det.

De fles­te øns­ker å iden­ti­fi­se­re seg med noen. De aller fles­te med det van­li­ge mid­del­klasse­sam­fun­net. Noen blir rocke­re, bike­re, pun­ke­re, scien­ce fic­tion fans, emo­er, etc., og de vet at de har gått inn i det uten at noen har tvun­get dem til det og de kan gå ut når de øns­ker det. Men det å være homo, da?

En ung gutt som ikke øns­ker å være anner­le­des, sli­ter der­som homo­sek­su­ali­tet er med­født, sær­lig hvis gut­ten lever i et mil­jø hvor det å avvi­ke, ikke bare sek­su­elt, men rent gene­relt, fører til utstø­tel­se. Utstø­tel­se er en vel­dig kraf­tig form for sosi­al kon­troll, det være seg som det var blant islen­din­ge­ne i saga­tida når noen ble erklært fred­løs, eller som i reli­giø­se sam­funn når man blir utstøtt. Det er tungt for de aller fles­te å få høre at «du er ikke en av oss».

Jeg gjet­ter på at det er der­for homo­fi­le i USA valg­te å kal­le seg «gays» – lyk­ke­li­ge tross alt. Og jeg gjet­ter på at det­te er en vesent­lig årsak til depre­sjon, frust­ra­sjon, for­tvi­lel­se og selv­mord hos homo­fi­le. Sek­su­ell ori­en­te­ring er, så langt viten­ska­pen har kom­met, for­fer­de­lig vans­ke­lig å end­re. Da er det tungt å få høre at det er med­født, du kan end­re det og bli en av oss hvis du vil. Og så kla­rer man det ikke.

Omvendt kan man vel­g­te den pro­ak­ti­ve vei­en. Jeg har, i lik­het med rocke­re, bike­re, pun­ke­re, scien­ce fic­tion fans, emo­er etc. valgt det­te selv. Det er mye let­te­re å aksep­te­re at man ikke kan være en av fler­tal­let hvis man kla­rer å tro at det er selv­valgt. Det er en måte, tror jeg, å gjen­vin­ne kon­trol­len.

De homo­fi­le som øns­ker at homo­fi­li er til­lært, øns­ker det for­di tro­en på at de har valgt det selv gir dem en følel­se av kon­troll.

Hvis du som leser det­te er homo­fil, lever godt med det, og ikke kjen­ner deg igjen, så tror jeg deg. Da har du på en eller annen måte fått en trygg­het som er stør­re enn det som er typisk. Utmer­ket. Fort­sett med dét.

Er arv/miljødebatten vik­tig for homo­fi­le som vet at det ikke er arve­lig­he­ten som avgjør om noe er lett eller vans­ke­lig å end­re? Nei, ikke med­mind­re de dri­ver med bio­lo­gisk grunn­forsk­ning eller er over gjen­nom­snit­tet inter­es­ser­te i ting som ikke har prak­tis­ke kon­se­kven­ser for dem. Eller de er så tryg­ge på seg selv at de gir beng. Men de fles­te homo­fi­le er som alle and­re men­nes­ker, de tror på det de fles­te men­nes­ker tror på. Inklu­dert myter om arv og mil­jø.

🙂

nb_NONorwegian