Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Næv­dal, Dr.Scient i mil­jø- og res­surs­øko­no­mi, Senior­fors­ker ved Frisch­sen­te­ret for­tel­ler oss i Dag­bla­det at

vår viten om det­te [bio­lo­gi] er så begren­set at om en skal bru­ke bio­lo­gisk kunn­skap for å utfor­me for eksem­pel sosial­po­li­tikk, kan man gjø­re rik­tig stor ska­de.

Det­te er feil og his­to­rie­løst. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Ingen­ting er til­fel­dig her i ver­den. Nå har den­ne blog­gens tro­fas­te leser alt fått med seg at bio­lo­gisk deter­mi­nis­me er uvi­ten­ska­pe­lig, for­di det ikke er noen sam­men­heng mel­lom hvor arve­lig et trekk er, og hvor lett det er å end­re. Fak­tisk er det slik at hvor lett trekk er å end­re kom­mer av hvor­dan det er kodet, ikke hvor arve­lig det er. Øyen­far­ge f.eks. er vans­ke­lig å end­re ikke for­di det er arve­lig, men pga. måten øyet er byg­get opp. Men jeg tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om hvor­for det til­fel­dig­vis er det bio­lo­gis­ke per­spek­ti­vet som er høyre­ori­en­tert.

Tenk deg til­ba­ke til mel­lom­krigs­tida. Vi snak­ker 1930. Vi snak­ker om et tids­punkt i his­to­ri­en da viten­ska­pen er tem­me­lig over­be­vist om at det vi er født med, er det som bestem­mer hvor­dan vi blir. Vi snak­ker om et tids­punkt hvor det er fær­re enn fem år igjen til Tysk­land star­ter indu­stri­ell utryd­del­se av jøder hvor begrun­nel­sen var at jøder er født med dår­li­ge egen­ska­per som ikke kan for­and­res. Hvor popu­lært var atferds­for­kla­rin­ger basert på mil­jø da?

Vi snak­ker fort­satt 1930. Psy­ko­lo­gen John B. Wat­son, hvis bak­grunn var i dyre­psy­ko­lo­gi og fysio­lo­gi, kjen­te Pav­lov og viss­te godt at enkel­te fysio­lo­gis­ke respon­ser er svært vans­ke­li­ge å end­re. Men han var frust­rert over at den råden­de opp­fat­nin­gen var at sånn du er født er sånn du blir, for­di hans forsk­ning – og forsk­ning han kjen­te til – vis­te at det er en god del ting som kan end­res bare man vet hvor­dan. Så i boka si, Beha­vio­rism (John Wat­son, 1930) tar han mun­nen for full og skri­ver:

Give me a dozen healt­hy infants, well-for­med, and my own spec­i­fied world to bring them up in and I’ll gua­rantee to take any one at ran­dom and tra­in him to become any type of spec­ia­list I might select – doc­tor, lawyer, artist, mer­chant-chief and, yes, even beg­gar-man and thief, regard­less of his talents, pen­chants, tenden­cies, abi­lities, voca­tions, and race of his ancest­ors.

Merk at Wat­son skri­ver det­te i 1930. Han hev­der alt­så, på et tids­punkt hvor alt var ment å være med­født og ufor­an­der­lig, at blant de tin­ge­ne som ikke spil­ler noen rol­le for hvor­dan men­nes­ker blir, er:

Talen­ter.

Tenden­ser.

Anlegg.

Kall.

Eller fore­d­re­nes rase.

Vi snak­ker om ei tid da det ble dre­vet tvangs­ste­ri­li­se­ring og utryd­del­se av hele folke­grup­per med gen­etisk begrun­nel­se. Nå var Wat­son den førs­te til å inn­røm­me at han trakk den for langt, det gjør han i nes­te set­ning:

I am going beyond my facts and I admit it, but so have the advo­ca­tes of the con­tra­ry and they have been doing it for many thou­sands of years.

Så man må anta, at når de høyre­ori­en­ter­te bio­lo­gis­ke deter­mi­nis­te­ne – nazis­te­ne – men­te at med­født = ufor­an­der­lig, så vil vekt på gen­etikk støt­te høyre­sida og vekt på miljø­fak­to­rer støt­te venstre­sida.

Ikke så fort.

John Wat­sons sto­re etter­kom­mer, B.F. Skin­ner, had­de som mål med sin forsk­ning å kart­leg­ge de miljø­fak­to­re­ne som kan end­res hos men­nes­ker. Han men­te ikke at alt skyl­des mil­jø, han var opp­lest på gen­etikk, men han viss­te at gen­etisk ikke betyr forut­be­stemt og at hvor lett et trekk er å end­re, er et empi­risk spørs­mål. Han men­te at and­re kun­ne hol­de på med sitt, men det han var inter­es­sert i, var å fin­ne ut nøy­ak­tig hvor langt man kan kom­me ved å variere mil­jø­et. Men Lo! And Behold! Skin­ner ble fak­tisk beskyldt for å være høyre­ori­en­tert han også! Hvor­dan i all ver­den?

Jo, for har man full over­sikt over mil­jø­et og tro på at gen­etikk ikke bestem­mer noe, kan man bru­ke den kunn­ska­pen man har om mil­jø­et, til å ska­pe mil­jø som for­mer men­nes­ker til hva som helst, og det er jo tota­li­tært og føl­ge­lig nazis­tisk!

Nå var den gen­etis­ke peri­oden de ideo­lo­gisk begrun­ne­de dik­ta­tu­re­nes peri­ode, og mil­jø-peri­oden var en peri­ode hvor det var smått med nydan­nel­se av ideo­lo­gisk baser­te tota­li­tæ­re teori­er. Men man bør nes­ten reg­ne med at der­som nazis­men had­de slått gjen­nom på fem­ti­tal­let, vil­le nazis­te­ne ha brukt indi­vi­dets form­bar­het som pre­miss for poli­tik­ken sin. De vil­le sagt om jøde­ne at kul­tu­ren deres for­uren­set mil­jø­et og tonet ned betyd­nin­gen av gener som kor­ri­ge­ren­de kraft. Både den gen­etis­ke begrun­nel­sen til de fak­tis­ke nazis­te­ne og den miljø­mes­si­ge begrun­nel­sen til mine ima­gi­næ­re nazis­ter sav­ner fak­tisk viten­ska­pe­lig begrun­nel­se, men det spil­ler ingen rol­le så len­ge folk ikke er klar over det og man sør­ger for at de ikke blir gjort klar over det.

Fak­tisk var ikke nazis­te­nes begrun­nel­se for å ryd­de ut raser gen­etisk. Hit­ler had­de ikke hørt om Dar­win da han skrev Mein Kampf, og nazis­te­ne bren­te lære­bø­ker som tok utgangs­punkt i evo­lu­sjon. Jøde­ne blir sam­men­lig­net med bak­te­ri­er – Holo­caust var opp­rin­ne­lig ikke noe euge­nisk pro­sjekt men ble betrak­tet som et hygie­nisk pro­sjekt. Hit­ler refe­rer nem­lig til Koch som opp­da­get basil­le­ne. Det er alt­så his­to­rie­løst å påstå at nazis­te­ne had­de Dar­win som for­bil­de. Det er Pas­t­eur, ikke Dar­win, som var holo­caust-arki­tek­te­nes for­bil­de da Hit­ler byg­de opp nazi­par­ti­et. Betyr det at vak­sine­til­hen­ger­ne er høyre­ori­en­ter­te?

Er det alt­så slik at stør­re vekt­leg­ging av gener auto­ma­tisk fører til en ideo­lo­gisk høyre­drei­ning, og at men­nes­ker som mener forsk­ning på gen­etikk er vik­tig i sam­funns­fag, auto­ma­tisk må være kon­ser­va­ti­ve? Nei. Det er his­to­ris­ke, ikke viten­ska­pe­li­ge grun­ner til at høyre­sida hol­der på gener og venstre­sida på mil­jø. Had­de mis­for­stå­el­se­ne vært omvendt, had­de venstre­sida sat­set på gener og høyre­sida på mil­jø. Å hev­de at Harald Eia nød­ven­dig­vis har en høyre­po­li­tisk agen­da er alt­så, etter min mening, absurd å påstå.

Hva er mora­len? Man fin­ner all­tid en grunn.

🙂

nb_NONorwegian