Presentasjon på Software 2011

Jeg skal snak­ke om hvor­dan  man over­ta­ler kon­ser­va­ti­ve IT-sje­fer til å vur­de­re nye og utra­di­sjo­nel­le løs­nin­ger på Soft­ware 2011.

Data­fo­renin­gen har laget en fint pro­gram for den aktu­el­le dagen, og en pre­sen­ta­sjon av fore­drags­hol­der­ne har de også fått til.

Sees vi der?

 

 

 

 

 

nb_NONorwegian