Boka om Jobs

Ste­ve Jobs ble ikke leder til tross for leder­sti­len sin, men på grunn av den. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Det er vel for seint å kas­te seg ut i debat­ten om Ste­ve Jobs nå. Men jeg prø­ver meg.

Hva Ste­ve Jobs var, er ikke så lett å si. Ut fra boka vil jeg tro han (minst) led av bor­der­line per­son­lig­hets­for­styr­rel­se: Det vil føre for langt her å si hvor­for jeg mener det (utover at jeg ikke tror han var nar­cis­sist). Det som støt­ter hypo­te­sen om bor­der­line, er man­ge­len på iden­ti­tet, beho­vet for selv­be­kref­tel­se (Han er ikke så opp­tatt av å være fan­tas­tisk (det er det nar­cis­sis­ter som er) som opp­tatt av å være noen i det hele tatt (søken etter iden­ti­tet)) og at han split­ter: Alt (og alle!) er enten fan­tas­tisk eller for­fer­de­lig. Men det var ikke egent­lig det jeg skul­le snak­ke om.

Det var beho­vet hans for kva­li­tet og hva det gjor­de med ham.

Betrakt føl­gen­de: Av og til fin­nes det bed­re måter å gjø­re ting på enn and­re. Innen man­ge områ­der (inge­ni­ør­fag f.eks.) fin­nes det rime­lig enig­het om hva som er best. Og selv når det ikke er enig­het, er det stort sett sånn at alter­na­ti­ve­ne ikke er vel­dig for­skjel­li­ge. Der­som én inge­ni­ør mener at det bør bru­kes en type mate­ria­le i ei bru, og en annen inge­ni­ør mener at det bør bru­kes en annen type mate­ria­le, så vil beg­ge alter­na­ti­ve­ne bli gode bru­er.

Men det er inge­ni­ør­fag. Er det snakk om men­neske­fag, blir det raskt and­re bol­ler. Nor­malt er det slik at den klo­kes­te gir seg, folk går med på kom­pro­mis­ser, og så blir alle gla­de. Folk som har høy EQ mener det er sånn det skal være.

Men tenk nå: Innen­for men­nesk­fag, og det opp­le­ver jeg sta­dig vekk, fin­nes det mas­se fag­lig­het folk ikke vet om. Folk er ikke klar over at ting kan bli mye let­te­re å bru­ke der­som man kjen­ner til hva viten­ska­pen har sagt om tin­ge­ne. Så der­som noen som kan går på kom­pro­mis­ser for å få ting gjen­nom, vil hvert kom­pro­miss nor­malt føre til at pro­duk­tet blir dår­li­ge­re. Det blir let­te­re å få aksept for pro­duk­tet i bedrif­ten som skal frem­stil­le det – mens mar­ke­det vil fore­trek­ke løs­nin­gen som er laget av noen som kan – hvis det fin­nes.

Så hva gjør man der­som man vil bli popu­lær som leder? Man lar folk få si sitt og leve­rer noe alle har vært med på og som alle kan være stol­te av.

Hva gjør man der­som man vil vin­ne i mar­ke­det?

Det er her det blir vans­ke­lig. Det fin­nes en hel viten­skap rundt hvor­dan man desig­ner ting slik at de er let­te å bru­ke. Jobs kjen­te til den­ne. I boka blir det beskre­vet som om han had­de teft, og det had­de han nok. Men han had­de noe mer. Han had­de kunn­skap.

For­ret­nings­ide­en i en gjen­nom­snitt­lig bedrift er å ras­ke sam­men noe dritt så bil­lig som mulig og sen­de sel­ger­ne på kurs så de får solgt det. Jobs vil­le lage ting som solg­te seg selv. iPod gjor­de det, selv om folk ikke skjøn­te at det vil­le skje. Jobs had­de nok

fag­kunn­skap

til å vite at det­te kom til å slå an. Det var ikke bare teft. Det var kunn­skap.

Så hva var Jobs leder­stil?

  1. Ha vel­dig mye rele­vant kunn­skap
  2. Sørg for at de som er rundt deg også har vel­dig mye rele­vant kunn­skap
  3. Gjør hva som trengs for å sør­ge for at det 1 og 2 blir eni­ge om fak­tisk er det som blir levert

Sony (Erics­son), Nokia, Sam­sung, LG (og NAV for den saks skyld) sli­ter med akku­rat det­te:

De har ingen ansat­te som kan noe om men­nes­ker. I hvert fall ingen som blir hørt på. Apple har folk som kan noe om men­nes­ker, og de blir hørt på. Så enkelt er det.

Og det tra­gis­ke er at du fak­tisk må være så sne­ver­synt, sta, og så vil­lig til å bli upo­pu­lær som Ste­ve Jobs var for at de som fak­tisk har greie på men­nes­ker skal få gjen­nom­slag for ide­ene sine.