Hva jeg skulle ønske de lærte meg i konfirmasjonsundervisninga, del I: Vitenskap

Det førs­te prin­sip­pet er at du ikke må lure deg sjøl, og det er ingen som er let­te­re å lure.
Viten­skap er tro­en på at eks­per­ter kan være uvi­ten­de.
Richard Feyn­mann  

Viten­skap er et navn på en meng­de meto­der for å fin­ne ut hva som er sant. De er uvtik­let ved prø­ving og feil­ing over tusen­vis av år. Viten­skap blir ofte sett ned på for­di det blir sett på som fan­tasi­løst og fullt av tall. Viten­skap er grun­nen til at du kan lese det­te. Viten­skap er grun­nen til at dik­te­re og drøm­me­re kan bli hørt over hele ver­den. Viten­skap er grun­nen til at et men­nes­ke har kun­net gå på månen. Viten­skap er grun­nen til at vi lever len­ger enn vi noen­sin­ne har gjort. Viten­skap er grun­nen til at ver­den ald­ri har vært tryg­ge­re. Det er ikke dumt å vite noe om viten­skap.

Spør du folk hva viten­skap er, vil de anta­ge­lig sva­re at viten­skap hand­ler om hva vi vet for sik­kert. Det stem­mer ikke. Viten­skap hand­ler først og fremst om nys­gjer­rig­het, å vite hva vi ikke vet, og å sam­ar­bei­de om å fin­ne svar. Så jeg tenk­te jeg skul­le kom­me med et illust­re­ren­de eksem­pel. 

Ignaz Philipp Semmelweis

Sem­mel­weis var lege på ei føde­stue. Alt­så et sted mød­re dro til når de skul­le føde. Fat­ti­ge som ikke had­de råd til ordent­lig syke­hus­be­hand­ling kun­ne føde der mot at de gikk med på å bli under­søkt og behand­let av stu­den­ter under opp­læ­ring. Det var to føde­stuer, og det var mye van­li­ge­re at mød­re­ne døde etter fød­se­len på den ene syke­stua enn den and­re. Mød­re­ne gråt og ba om å få føde på den føde­stua hvor det var fær­rest som døde.

Ingen for­sto hvor­for det døde fle­re på den ene føde­stua enn den and­re. Men det som var, var at det fan­tes en obser­va­sjon: Det døde fle­re på den ene syke­stua enn den and­re, og det had­de pågått over lang tid. Det inter­es­san­te spørs­må­let er da: Er den­ne regel­mes­sig­he­ten (alt­så for­skjel­len i andel døde) til­fel­dig eller lov­mes­sig? Sem­mel­weis gjor­de noe uvan­lig for å fin­ne det ut: Han bruk­te viten­skap.

Når viten­skap bru­kes enkelt, så for­sø­ker man så godt man kan å fjer­ne alt som ikke kan ten­kes å ha noen påvirk­ning på det man øns­ker å stu­de­re. Ta for deg en ting av gan­gen, hold res­ten kon­stant eller ute.

Det Sem­meiweis fant, var at i den ene føde­stua, gikk lege­ne rett fra lik (døde men­nes­ker) som de obdu­ser­te (under­søk­te) i obduk­sjons­stua. I den and­re føde­stua var det ikke sånn. Sem­meil­weis tenk­te at kan­skje fikk lege­ne med seg syk­dom­mer fra like­ne til mød­re­ne, og at de døde av smit­te. Så han sat­te i gang et eks­pe­ri­ment. Hva skjed­de om lege­ne vas­ket seg på vei­en fra obduk­sjons­stua til føde­stua? Han gjor­de det­te kon­trol­lert: Folk vas­ket seg mer eller mind­re grun­dig, eller ikke i det hele tatt, også tal­te han opp over tid, og fant at når lege­ne vas­ket seg, og bare når de vas­ket seg, gikk døde­lig­he­ten ned til nes­ten 0.

Det­te var jo et fan­tas­tisk funn. Vask deg, så dør ikke mød­re­ne etter fød­se­len. Men så enkelt var det ikke, for­di de and­re lege­ne nek­tet å tro på Sem­mel­weis. De kun­ne ikke for­kla­re hvor­dan det kun­ne hen­ge sam­men. Det­te er så len­ge siden at ingen viss­te om bak­te­ri­er og virus og at syk­dom­mer kun­ne over­fø­res. Så når fun­ne­ne til Sem­mel­weis ikke stem­te med teori­en, så kun­ne ikke tal­le­ne være rik­ti­ge.

Lege­ne hør­te på auto­ri­te­ter. De hør­te på hva de selv men­te og tenk­te. De stol­te alt­så på seg selv. 

Sem­mel­weis stol­te ikke på auto­ri­te­te­ne. Han stol­te hel­ler ikke på seg selv. Han trod­de ikke at han kun­ne ten­ke seg fram til hva som var rik­tig, men at han kun­ne fin­ne det ut der­som han gikk ut i ver­den og spur­te. 

Viten­skap hand­ler om å spør­re natu­ren. Det var det Sem­mel­weis gjor­de.

Da Sem­mel­weis døde, var han bit­ter og skuf­fet. Ingen hør­te på ham. Det var ikke før bl.a. Louis Pas­t­eur opp­da­get bak­te­ri­e­ne at det var mulig å for­stå hvor­for det hjalp å vas­ke hen­de­ne. 

His­to­ri­en om Sem­mel­weis blir ofte frem­stilt som en his­to­rie om en som had­de rett, og som kjem­pet mot folk som ikke var vil­li­ge til å ta inn over seg nye ting. Og av og til blir den brukt som argu­ment mot lege­vi­ten­ska­pen. Men lege­vi­ten­ska­pen ble ikke noen viten­skap før etter Sem­mel­weis’ død. Det var men­nes­ker som Sem­mel­weis, som bruk­te viten­ska­pe­lig meto­de, som gjor­de lege­vi­ten­ska­pen om fra et sett med tra­di­sjo­ner, til noe som kun­ne utvik­le seg selv og bli bed­re.

Vitenskap i dag

I dag er viten­skap et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom fors­ke­re i hele ver­den. Fors­ke­re bru­ker sys­te­ma­tis­ke under­sø­kel­ser for å tes­te om det de tror, er rik­tig. Når de har gjort under­sø­kel­se­ne, skri­ver de dem ned og gir dem ut i viten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter, sånn at and­re fors­ke­re kan pluk­ke dem fra hver­and­re. Og sånn fort­set­ter det. Viten­skap er en sam­ta­le som ved­va­rer, hvor hver artik­kel som blir piub­li­sert, er ei set­ning i sam­ta­len.

Viten­skap i sin enk­les­te form består av hypo­tese­tes­ting. En hypo­te­se er en påstand om ver­den som er laget på en slik måte at det er mulig å si noe om hva som må til for å vise at påstan­den ikke stem­mer. I Sem­mel­weis’ til­fel­le: Hypo­te­sen er at å vas­ke hen­de­ne før føds­ler redu­se­rer risi­ko­en for døde­lig­het ved fød­se­len. Der­som alle vas­ker hen­de­ne og døde­lig­he­ten ikke går ned, så kan vi anta at det å vas­ke hen­de­ne ikke hjel­per. Eller at det i hvert fall ikke er nok.

Det Sem­mel­weis ikke had­de, var en teori som kun­ne for­kla­re hypo­te­sen. En teori er, enkelt for­klart, en for­kla­ring om ver­den som er basert på hypo­te­ser som det ikke har vært mulig å vise er feil. Had­de han hatt en teori (bak­te­ri­er) had­de det vært let­te­re å for­kla­re hvor­for det hjel­per å vas­ke seg. Innen viten­skap i våre dager, er det ikke len­ger noe krav at man må ha en teori. Det er bare kjekt å ha. 

Vi snak­ker alt­så om

  • Påstan­der: Jeg tror at … etel­le­ran­net
  • Obser­va­sjons­ut­sagn: Jeg har sett at den føde­stua hvor lege­ne også arbei­der med lik, har høy­ere døde­lig­het enn den hvor de ikke arbei­der med lik. Jeg vil vite om det er noen sam­men­heng.
  • Hypo­te­se: Lege­ne som arbei­der på obdusk­sjons­stua får med seg noe far­lig som de and­re lege­ne ikke får med seg. Det­te kan vas­kes vekk.
  • Teori: Det som blir vas­ket vekk, er bak­te­ri­er. At bak­te­ri­er fin­nes, at de for­år­sa­ker syk­dom­mer, og at de kan vas­kes vekk vet vi for­di vi har prøvd så godt vi kan å bevi­se at det ikke er sånn.

Vitenskapelig bevis

Viten­ska­pe­li­ge bevis fin­nes ikke. Alt vi vet noe om, er godt for­mu­ler­te påstan­der som det ikke har vært mulig å mot­be­vi­se. Dem tror vi på til de blir mot­be­vist og blir ersta­tet med påstan­der som har holdt seg bed­re.nb_NONorwegian