Variasjoner over Mindfulness

Jeg ble utsatt for Mind­ful­ness i en tid­li­ge­re jobb da jeg job­bet sam­men med Rebek­ka Ege­land som had­de skre­vet bok om tema­et. Den har jeg ikke lest. Jeg har lest det Ste­ven C. Hayes har skre­vet, rent gene­relt, om tera­pi og Mind­ful­ness. Vel, ikke bare hva han har skre­vet. Men mye av det han og hans krets har skre­vet i det sis­te. 

Jeg syn­tes det smak­te vel mye av hva jeg har hørt omtalt som «tre­perle­da­mer». Sån­ne som utdan­ner seg til Mind­ful­ness-coacher og med drøm­men­de, ete­risk stem­me mes­ser at Ja MINDFULNESS ja, ja DET hand­ler om å få balan­se mel­lom VENSTRE og høy­re HJERNEHALVDEL. Hvis du ikke har balan­se mel­lom hjerne­halv­de­le­ne er du død. Da er Mind­ful­ness blant de tin­ge­ne du abso­lutt ikke tren­ger.

Det er endel tema­er som går igjen i tera­pi­en. Jeg begyn­ner gjer­ne med en øvel­se som den­ne:

http://www.grendel.no/content/mindfulness

Det er litt utford­ren­de, synes jeg, å si noe om hvor­dan det vir­ker og hvor­for. Det som er sik­kert etter­hvert er at de kli­en­te­ne som gjør det mest sam­vit­tig­hets­fult kom­mer seg ras­kest. Sånn i snitt. 

Her er litt om hva stress skyl­des:

http://www.grendel.no/content/hva-stress-skyldes 

Og litt om hvor­dan man får ned stres­set sånn i hver­da­gen. Det er banalt. Men livet drei­er seg stort sett om det bana­le. Det er i hvert fall det bana­le det er vik­tigst å ha kon­troll på.

http://www.grendel.no/content/om-det-un%C3%B8dvendige

Jeg reg­ner med det blir mer om det­te. Jeg tar gjer­ne imot kom­men­ta­rer og reflek­sjo­ner.

 

 

nb_NONorwegian