For deg som har dårlig tid: Alle partienes skolepolitikk på et minutt.

Skolepolitisk plattform for samtlige politiske partier i Norge.

 

  1. Finn ut hva slags skole­po­li­tikk våre kjerne­vel­ge­re øns­ker.
  2. For­tell  vel­ger­ne at det­te har vi gjort/kommer vi til å gjø­re (stryk det som ikke pas­ser).
  3. For­tell at det­te er grun­nen til at vi har/kommer til å få (stryk det som ikke pas­ser) ver­dens bes­te sko­le.

 Hva som fak­tisk skjer i sko­len er ikke inter­es­sant. Ele­ve­ne har ikke stem­me­rett. Skal man fore­slå ting som fak­tisk vir­ker, må vi bru­ke man­ge pen­ger nå på resul­ta­ter vi ikke vil se før om man­ge år. I mel­lom­tida må en dyk­tig poli­ti­ker kla­re å over­be­vi­se vel­ger­ne om at det­te er lurt. Så dyk­ti­ge poli­ti­ke­re fin­nes ikke.

nb_NONorwegian