Kronikk til NRK Ytring: Introversjon, utadvendhet og hva arbeidsgivere egentlig bør se etter

Jeg ble ringt opp av NRK Ytring med spørs­mål om å skri­ve en slags opp­føl­ger­kro­nikk i en serie de had­de.

For­sla­get mitt ble til Ekstro­ver­te er ikke all­tid utad­vend­te, mens de to fore­gå­en­de i seri­en var  Opp­rei­sing for de inn­ad­vend­te og Bare ses, ikke høres?

Opp­rei­sing for de inn­ad­vend­te er Elin Ørja­sæ­ter i rela­tivt kjent stil – hun er fag­lig solid på en måte, men kan­skje litt over­fla­disk. Hoved­po­en­get hen­nes er vel at det til­leg­ges for man­ge posi­ti­ve egen­ska­per til det å være ekstro­vert.  

Jeg ble mind­re impo­nert av  Bare ses, ikke høres – peda­go­ger bur­de vite for­skjel­len mel­lom det å være intro­vert og det å være sær.

Så det er det jeg skri­ver om. Jeg vet så inder­lig godt at det vik­tigs­te man må hus­ke på når man skri­ver er at lese­ren bare får med seg ét poeng, og i den­ne artik­ke­len er det i og for seg to. Hoved­po­en­get er at der­som man skal bru­ke per­son­lig­hets­tes­ter ved anset­tel­ser (og det skal man all­tid og uten unn­tak), så må man vite hva intro­vert og ekstro­vert betyr, og det gjør man van­lig­vis ikke. 

Men til­bake­mel­din­ga jeg har fått, er at de som har lest artik­ke­len ende­lig har skjønt for­skjel­len mel­lom intro­ver­sjon (som er noe man kan måle på per­son­lig­hets­tes­ter), inn­ad­vend­het (som er et ord men­nes­ker bru­ker til å beskri­ve men­nes­ker) og det å være sær, og at de tre tin­ge­ne ikke er det sam­me, og at det er vik­tig å vite at det er for­skjel­ler og hva de går ut på. 

nb_NONorwegian