WISC‑V er her!

Vi har intel­li­gens­tes­tet barn siden 2012 (se WISC-tes­ting om hvor­for), og til det for­må­let brukt WISC-IV. Vi kun­ne sagt mangt og meget om dét, men ingen­ting offent­lig (det vil­le øde­lagt for de som fort­satt bru­ker WISC-IV).

I dag kom WISC‑V. Den ser sånn ut:

Spe­sial­pe­da­go­gen vår åpnet døra for å gå ut, og rett uten­for sto, uten for­var­sel, en mann i kjele­dress og insis­ter­te på at han had­de pak­ke til oss. Hun insis­ter­te etter å ha sum­met seg på at det trod­de hun ikke, men sum­met seg én gang til da hun så det sto «Pear­son» på pak­ka.

IMG 0753

For å åpne ei pak­ke som inne­hol­der en intel­li­gens­test, må man være skarp. Her er et eksem­pel på kuns­tig intel­li­gens.

IMG 0756

And­re tren­ger å få det inn med teskje.

IMG 0757

Det­te var inne i pak­ka. Fine­re ves­ke enn den jeg har fra før. Som ikke tåler sam­men­lig­ning, den er vel­dig brukt og vel­dig slitt og øns­ket ikke å stil­le til forogra­fe­ring.

IMG 0761

Alt er pak­ket inn i boble­plast, vi åpner den med oven­nevn­te kuns­ti­ge intel­li­gens:

IMG 0762

Ter­nin­ger! To sti­mu­lus­hånd­bø­ker!

IMG 0764

Til resir­ku­la­sjon.

IMG 0765

En dag kom­mer sik­kert pass­or­det til den digi­ta­le utga­va. Anta­ge­lig før jeg kla­rer å fin­ne the «appro­pria­te login infor­ma­tion recovery link». Det vil for­hå­pent­lig­vis føre til at jeg slip­per å pak­ke ut sto­re deler av det som var i papp­eska.

Where's the appropriate login information recovery link?

Det er enda vans­ke­li­ge­re å fin­ne enn Wally.

Where's Wally?.jpg

Men du mil­de! Nå er det akti­vert! Man må ha to pad­der! Og minst én av dem kan ikke være Mini, Air eller Pro!

Fullsizeoutput 351c

nb_NONorwegian