Skolens nye skiller

Det er ikke mulig å lage en sko­le som både er god og som aktivt utjev­ner sosia­le for­skjel­ler.


Sko­len blir jo gjer­ne bruk til akku­rat dét – å utjev­ne sosia­le for­skjel­ler. Da arbei­det med enhets­sko­len ble star­tet i 1911, var det fle­re hund­re uli­ke sko­ler i Nor­ge. Svært for­enk­let var det gjer­ne slik at gut­te­ne ble hva deres far ble, og jen­te­ne ble hus­mød­re. Noe av hen­sik­ten med enhets­sko­len var å gi alle barn et fel­les kunn­skaps­grunn­lag, hel­ler enn at de spe­sia­li­ser­te seg når de ble sju.

Men den­gang var Nor­ge svært klasse­inn­delt. Folk ble i den klas­sen de ble født i. Utveks­lin­gen mel­lom under­klas­sen, arbei­der­klas­sen, bor­ger­ska­pet og over­klas­sen var for­svin­nen­de liten. Jeg hus­ker det sjøl fra da jeg var liten at arbei­der­ne og direk­tør­un­ge­ne omgik­kes ikke. Det var en uskre­ven lov – det bare var sånn.

En kon­se­kvens av det­te var at det var flin­ke folk i alle lag. Hvil­ken klas­se man ble født inn i, avhang av hvem ens far var. Sjøl kom­mer jeg f.eks. fra bøn­der og mure­re, og sli­ter litt med å ten­ke at jeg går på jobb om mor­ge­nen. Det er lik­som ikke arbe’ når en ikke blir møk­ke­te på fin­ga. Men det er nå et valg jeg had­de mulig­het til å ta.

Poen­get er at så len­ge vi had­de et sterkt klasse­skil­le, var varia­sjo­nen i bega­vel­se i de for­skjel­li­ge klas­se­ne stor. Vi had­de en arbei­der­klas­se som kun­ne gi oss Rudolf Nil­sen, Alf Prøy­sen og Her­man Wil­den­wey. Men bare den elds­te av dis­se døde som arbei­der.

For hva skjer der­som alle får mulig­het til å utdan­ne seg? Jo, de som er bega­ve­de fra under- og arbei­der­klas­sen for­la­ter klas­sen sin. Og hva slags bega­vel­se tren­ger man? Jo, men tren­ger å være ryd­dig (Fak­tor III av De Fem Sto­re per­son­lig­hets­fak­to­re­ne), og man tren­ger å være minst litt mer intel­li­gent enn over gjen­nom­snit­tet (Og jo mer intel­li­gent man er, desto mind­re far­lig er det med Fak­tor III).

Og hva er pro­ble­met med det­te? Jo, dis­se egen­ska­pe­ne varie­rer, men de går i arv.

Og det betyr at der­som abso­lutt alle får anled­ning til å ta en utdan­nel­se, vil under- og arbei­der­klas­sen tøm­mes for de mest bega­ve­de. Og det vil skje til­strøm­ming av de minst bega­ve­de fra de øvre klas­se­ne. Og det­te vil for­ster­kes av at bega­vel­sen vil gå i arv.

Fram til nå har anta­ge­lig enhets­sko­len fun­gert gans­ke utjev­nen­de, for­di den har truk­ket opp de som tid­li­ge­re ikke had­de fått noe sjan­se. Men sko­len kla­rer ikke å løf­te and­re enn de som kan løf­tes. De som er bega­vet vil få mer ut av utdan­nings­til­bu­de­ne enn de som ikke er bega­vet. Så vi vil fort­satt få skil­le mel­lom folk. Og når skole­sys­te­met vir­ke­lig er effek­tivt, vil for­skjel­len bli stor.

Så vi vil gå over fra et klasse­skil­le som går på his­to­ris­ke til­fel­dig­he­ter, og hvor varia­sjo­nen inn­ad i klas­se­ne er stor, til klasse­skil­ler som går på arve­li­ge fer­dig­he­ter. Det vil fort­satt være varia­sjon og klasse­rei­ser, for det er fort­satt mye til­fel­dig­he­ter som spil­ler inn. Men det vil bli langt mind­re varia­sjon. Og anta­ge­lig mye vans­ke­li­ge­re å gjø­re klasse­rei­ser, for­di klasse­rei­ser vil bli så sjel­dent at det ikke blir nok for­bil­der.

Det har vært argu­men­tert for at en av meto­de­ne i sosi­al utjev­ning har vært å hol­de de aller flin­kes­te nede. I og med at vi fort­satt stort sett gjør det sånn mid­dels på de inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­se­ne, tyder mye på at skole­sys­te­met vårt er sånn pas­se effek­tivt når det gjel­der å for­mid­le de fer­dig­he­te­ne som gjør at en lyk­kes i arbeids­li­vet. Å lyk­kes i arbeids­li­vet er natur­lig­vis ikke alt, men for de fles­te er det svært vik­tig.

For kon­ser­va­ti­ve er det­te nep­pe noe stort pro­blem. Folk får som for­tjent, de flin­kes­te og smar­tes­te gjør det best og får være eli­ten.

For sosia­lis­te­ne må det­te der­imot være gans­ke kin­kig. Man­ge vil helst ikke at det­te skal være sant – alt­så at intel­li­gens og per­son­lig­het spil­ler en rol­le for hvor mye man får ut av skole­gan­gen. Man kan si mye rart om det­te, men rett­fer­dig er det ikke.

Uan­sett hvor­dan man snur og ven­der på det – det er ikke ens egen for­tje­nes­te om en er født med de egen­ska­pe­ne som skal til for å lyk­kes. Det er ikke rett­fer­dig at de mind­re bega­ve­de skal stik­ke av med svarte­per hele tida.

Vi må begyn­ne å ten­ke vel­dig nytt vel­dig snart om hvor­dan sam­fun­net skal orga­ni­se­res.

Skolens nye skiller
Sko­lens nye skil­ler

Artik­ke­len er opp­rin­ne­lig tryk­ket i Dag­bla­det som en del av Dag­bla­dets nå ned­lag­te sat­sing på skri­ben­ter. Avta­len jeg had­de med Dag­bla­det inne­bar at artik­ke­len ikke skul­le lig­ge bak beta­lings­mur.

nb_NONorwegian