Evner i Kompani Lauritzen

#Kom­pa­niLau­rit­zen er en rea­li­ty hvor kjen­di­s­er av varie­ren­de grad av boni­tet (bare en av dem har vært per­son­lig­hets­tes­tet av meg) skal ledes til å bli den bes­te utga­ven av seg selv som de kan bli, basert på pla­nen og filo­so­fi­en til en selv­de­ko­rert oberst som i hvert fall for meg først og fremst er kjent for å glem­me alt han kan når han er under press.

Se ellers Kom­pa­ni Lau­rit­zen

Uan­sett, de gjør opp­ga­ver, og, under over alle under, ei av opp­ga­ve­ne er en evne­test! Per­son­lig­hets­test had­de vært kule­re, men dog.

På slut­ten av epi­so­de to pre­sen­te­res førs­te fore­lø­pi­ge resul­tat­lis­te. Det­te er jo artig.

Det aller førs­te jeg såklart lurer på, er det­te: Hva er kor­re­la­sjo­nen mel­lom evner og resul­ta­ter på de and­re øvel­se­ne? Det drei­er seg om gans­ke fysis­ke øvel­ser, men de kre­ver litt plan­leg­ging og ten­king. Resul­ta­tet er, vel, hva skal man si?

> cor(resultater[c(2:4)],method="spearman")
        3km  Styrke    Evne
3km   1.00000000 0.4029634 -0.04454868
Styrke 0.40296336 1.0000000 0.33629201
Evne  -0.04454868 0.3362920 1.00000000

(Det er brukt ikke-para­met­risk kor­re­la­sjon for­di data­ene ikke er nor­mal­for­del­te)

Utlagt: Det er ingen sam­me­heng over­ho­det mel­lom å løpe tre kilo­me­ter og evner, men det er en viss sam­men­heng mel­lom evner og styr­ke. 0,34 er ikke lavt, som nybe­gyn­ne­re tror; Bare mul­ti­pli­ser det med man­ge men­nes­ker som skal gjø­re noe, så spil­ler det en rol­le.

Også inter­es­sant, natur­lig­vis: Evne­tes­ten. Hvis det er en som for­sva­ret har utvik­let, så er den basert på sten-skå­rer, som lett kan reg­nes om til IQ-skå­rer. Så hvor smar­te er dis­se kjen­di­s­e­ne? Det had­de vært artig å få be- eller avkref­tet noen for­dom­mer her, men jeg vet san­ne­lig ikke …

Kompani Lauritzen

Tes­te­ne ble garan­tert ikke tatt under opti­ma­le for­hold, og jeg vet sant å si ikke om det er san­ne sten-skå­rer som er brukt. Men der­som ska­la­en går fra 1 – 10 skal det­te være en grei til­nær­ming.

Det blir spen­nen­de å føl­ge med utover. Jeg har ikke har noen prak­tisk erfa­ring med For­sva­ret, men kjen­ner igjen en del av humo­ren fra speider‘n (Det­te ser ut som noe som en gang kan­skje kan ha noe poten­sia­le) lo jeg godt med jev­ne mel­lom­rom. De som har mili­tæ­re til­bøye­lig­he­ter fin­ner sik­kert sitt å fli­re av her, men det er ikke mer hæret enn i de gam­le Bil­ly- og Stom­pe­rud-tegne­se­rie­ne, egent­lig.