Om skolens kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Jeg har job­bet med høy­be­ga­ve­de barn i noen år nå. Siden 2011, fak­tisk. Det er ikke noe jeg akku­rat hop­pet inn i med stor glød og entu­si­as­me – Men­sa Nor­ge kon­tak­tet meg, ga øko­no­misk støt­te (nå til­bake­be­talt) til å kjø­pe det utsty­ret som treng­tes for å intel­li­gens­tes­te pre­sump­tivt intel­li­gen­te barn som ikke fikk utred­ning, og drev noe mar­keds­fø­ring av tje­nes­ten.

Pro­ble­met er vel­dig enkelt som føl­ger: Det er en god del barn som mis­tri­ves intenst på sko­len, og hvor pro­ble­met hen­ger sam­men med at de har svært gode evner men ikke får brukt dem. Det er en ting å være god til å spil­le fio­lin eller stå på ski, det er noe annet når det enes­te iden­ti­fi­ser­ba­re talen­tet man har er å være flink til å bru­ke hodet, og ikke engang det blir iden­ti­fi­sert.

Jeg reg­net med at inter­es­sen vil­le dab­be av fort, og at pro­ble­met var mar­gi­nalt. Jeg tok feil. Siden 2011 har jeg tes­tet 200: 17 i 2017, 30 i 2018, 39 i 2019 og hit­til i 2020 35 (med fire på vente­lis­te).  Sei­ne­re har jeg lært mas­se, og skif­tet syn på både det ene og det and­re. Det har myn­dig­he­te­ne også. De har fak­tisk gått så langt som til å utvik­le ei kom­pe­tanse­pak­ke – et helt kurs – i høy­be­ga­ve­de barn. Så hva skjer når offent­lig sek­tor prø­ver seg?

Det mest posi­ti­ve jeg kan si om kom­pe­tanse­pak­ka er at den viser at myn­dig­he­te­ne har skjønt at kom­pe­tan­se trengs. Kom­pe­tanse­pak­ka viser der­imot klart at kom­pe­tan­sen ikke er å fin­ne hos myn­dig­he­te­ne. Alle­re­de i inn­led­nin­gen (sek­sjon 0.2) blir det gjort klart at det hers­ker en god del myter om «ele­ver med stort lærings­po­ten­si­al». Dess­ver­re bidrar kom­pe­tanse­pak­ka selv til å spre myter.

Jeg har ikke all­ver­dens tid til å dis­se­ke­re kom­pe­tanse­pak­ka – så jeg har gjort det lett for meg ved å søke på det jeg kan noe om – IQ. Det er fasci­ne­ren­de les­ning.

Sek­sjon 1.6 (Hjer­nen og læring)

En elev som har et stort lærings­po­ten­si­al i dag, vil av uli­ke årsa­ker kan­skje ikke ha det om to år, og omvendt. Den til­pas­se­de opp­læ­rin­gen må der­for være dyna­misk. Den må være til­pas­set et hvert barn til enhver tid.

Intel­li­gens er sta­bilt over er nor­malt livs­løp og øker i arv­bar­het med alde­ren. Hvis ele­ven har et stort lærings­po­ten­si­al i dag, vil ele­ven ha det om to år også, med­mind­re ele­ven dør eller får en hjerne­ska­de. En elev som ikke har stort lærings­po­ten­si­al i dag vil ikke ha det om to år hel­ler.  Det som muli­gens er mis­for­stått her, er at resul­ta­ter på intel­li­gens­tes­ter varie­rer (det er en viss usik­ker­het, og varia­sjo­nen i kom­pe­tan­se hos de som utfø­rer og tol­ker tes­te­ne er stor), slik at en elev kan skå­re vilt for­skjel­lig på tes­te­ne. Det betyr at en elev som skå­rer lavt i dag kan vise stor lære­evne om to år, eller omvendt, men da er det nor­malt ikke på grunn av hjer­nens plas­ti­si­tet, men på grunn av måle­feil.

I sek­sjon 2.4 (Stort poten­si­al for utvik­ling) vises det til at tid­li­ge­re leder for Men­sa, Stig Wes­ter­hus, har IQ på 180. Det­te er en intern spøk i Men­sa. Det går nem­lig ikke an å måle IQ opp­til 180 i Nor­ge. Like­vel kan det­te stem­me. For­di de for­skjel­li­ge intel­li­gens­tes­te­ne har for­skjel­li­ge ska­la­er. Når du leser tem­pe­ra­tur, sær­lig i utlan­det, må du vite om det er snakk om Fah­ren­heit eller Cel­si­us, og i noen sam­men­hen­ger også Kel­vin eller Ream­ur. IQ på 130 på Wechs­ler-tes­te­ne, som er de som er mest brukt i Nor­ge, er 132 på Stanford/Binet, 160 på Ravens gam­le tes­ter og 160 på Cat­tells test. Wes­ter­hus mål­te 180 på en test hvor skå­ren vil­le vært 140 på de tes­te­ne som bru­kes i sko­len.  Han har gjort en greie av at han opp­gir skår uten å si hvil­ken test. På sam­me måte vil jeg kun­ne si at jeg har IQ på 200 000 og at det er 290 gra­der i rom­met jeg sit­ter. Men­nes­ker som fak­tisk har greie på intel­li­gens og intel­li­gens­tes­ting vil­le visst det­te.

Sek­sjon 2.5 (Ster­ke kog­ni­ti­ve evner)

Her heter det

Det er uenig­het i fag­mil­jø­et om hva intel­li­gens er, og en per­sons intel­li­gens lar seg bare del­vis måle.

Nei, det er ikke uenig­het i fag­mil­jø­et om hva intel­li­gens er – i hvert fall ikke mer enn det det er om et hvil­ket som helst begrep i et hvil­ket som helst fag. Det er ca tred­ve defi­ni­sjo­ner, ca tre model­ler, og én måte å måle intel­li­gens på, og det har stått nok­så ufor­and­ret i hund­re år. Grun­nen til at det er ca tred­ve defi­ni­sjo­ner er hoved­sa­ke­lig at sva­ret på spørs­må­let «Hva er intel­li­gens» er «Det kom­mer an på hvor­for du spør». Defi­ni­sjo­ne­ne og model­le­ne er svar på for­skjel­li­ge spørs­mål om intel­li­gens, og de bru­kes i for­skjel­li­ge sam­men­hen­ger, men de mot­si­er ikke hver­and­re.

Jeg tror det er gans­ke vik­tig, for å for­stå evne­rike barn, å vite at de to begre­pe­ne innen faget psy­ko­lo­gi som er mest gjen­nom­fors­ket og best for­stått, er intel­li­gens og per­son­lig­het. Alle and­re begre­per innen faget psy­ko­lo­gi er dår­li­ge­re for­stått. Det fin­nes ekte fag­lig uenig­het om hva psy­kis­ke lidel­ser er, hvor­dan de skal for­stås, og hvor­dan de skal behand­les, men psy­ko­log­fa­gets vir­ke­li­ge tri­umf er at vi vet hva per­son­lig­het og intel­li­gens er. Det kan man lese mer om i Ame­ri­can Psycho­lo­gical Associa­tions «Position paper» om intel­li­gens (Neis­ser et al, 1994).

Evne­tes­ter sier lite om indi­vi­du­ell lærings­stil, per­son­lig­het eller utvik­lings­po­ten­si­al. Det er der­for vik­ti­ge­re å være opp­tatt av kva­li­te­ten på opp­læ­rin­gen enn den mål­te IQ-en.

OK … alt­så, det fin­nes ikke noe enkelt mål som pre­di­ke­rer helse, inn­tekt, sta­bi­li­tet i par­for­hold, soli­di­tet i venne­krets, utdan­nel­se og inn­tekt som det IQ gjør. Livet har en tendens til å hen­de med folk, så IQ garan­te­rer ingen­ting. Men å påstå at evne­tes­ter sier lite om utvik­lings­po­ten­si­al er ikke rik­tig – med­mind­re man ope­re­rer med et gans­ke absurd lite-begrep.

Det er fun­net en høy­ere andel atferds­pro­ble­ma­tikk hos ele­ver med ster­ke kog­ni­ti­ve evner enn hos øvri­ge ele­ver (Kil­de: Gué­no­lé et al).

Når man er så nøye med å under­stre­ke hvor usik­kert intel­li­gens­må­ling er, kun­ne man kan­skje tatt seg bry­et med å nyan­se­re det­te. I den artik­ke­len som site­res, vises det til at det forsk­nin­gen viser, er at høy­be­ga­ve­de barn ikke har dår­li­ge­re men­tal helse enn and­re barn. Fak­tisk viser det seg at intel­li­gens beskyt­ter mot sånt. Men for­de­lin­gen av  men­ta­le lidel­ser er anner­le­des hos høy­be­ga­ve­de barn. Det er alt­så noen typer atferds­for­styr­rel­ser som er over­re­pre­sen­tert. Leg­ger man god­vil­ja til, er det ikke direk­te feil, det som står, men det kan lett tol­kes som at høy­be­ga­ve­de barn har dår­lig men­tal helse enn gjen­nom­snit­tet, når det fak­tisk er det mot­sat­te som er til­fel­le.

Sek­sjon 2.6 (Til­legg for PPT. Ster­ke kog­ni­ti­ve evner)

Car­rol videre­ut­vik­let teori­en om den såkal­te G‑faktoren (gene­rell intel­li­gens). […] Teori­en om gene­rell intel­li­gens (G) ble opp­rin­ne­lig utvik­let av Spear­man

g er en opp­da­gel­se. At det fin­nes under­lig­gen­de men­ta­le struk­tu­rer som støt­ter opp under høy­ere kog­ni­ti­ve funk­sjo­ner og trek­ker dem i sam­me ret­ning er opp­da­get på bak­grunn av eks­pe­ri­men­tel­le funn. Det er ikke noe som noen har sit­tet i en lene­stol og tenkt ut, og som man kan være enig eller uenig i.

Den [Teori­en om gene­rell intel­li­gens] har vist seg å ha god evne til å avdek­ke for eksem­pel poten­si­al for gode skole­pre­sta­sjo­ner

Hvor skal man begyn­ne … det er ikke teori­en som avdek­ker poten­sia­let. Kjenn­skap til model­le­ne som er utvik­let på bak­grunn av opp­da­gel­sen av g, er vik­tig for kor­rekt tolk­ning av resul­ta­ter av intel­li­gens­tes­ter.

Dagens intel­li­gens­tes­ter har noen utford­rin­ger. Føl­gen­de momen­ter er utvik­let av Sha­vi­ni­na (2006) og refe­rert til og over­satt til norsk av Smeds­rud (2012)

Jeg skul­le øns­ke at fjern­kon­trol­len til TV-en min kun­ne vek­ke meg hvis jeg sov­net og ha en kna­pp som lys­te hvis kaf­fen min blir for kald, men jeg ser ikke på det som en svak­het ved fjern­kon­trol­len. De ti punk­te­ne som lis­tes opp er ting som sik­kert had­de vært kjek­ke å ha, men de er ikke svak­he­ter. De har strengt tatt ikke noe å gjø­re i en sånn kom­pe­tanse­pak­ke – den bur­de foku­sert på hva man kan fin­ne ut med intel­li­gens­tes­ter, ikke hva man kun­ne ha brukt dem til hvis de had­de vært laget til and­re for­mål enn det de er til for.

Med sin beskri­vel­se av prak­tisk intel­li­gens for­sø­ker han [Bob Stern­berg] å for­kla­re hvor­dan enkel­te men­nes­ker opp­når stor suk­sess på tross av at de kan gjø­re det dår­lig på stan­dar­di­ser­te IQ-tes­ter. Han for­kla­rer blant annet det­te med ele­men­ter som «stre­et smart­ness», som hand­ler om hvor dyk­tig du er til å mest­re det mil­jø­et du er del­ta­ger i. Han mener det­te umu­lig kan fan­ges opp av en van­lig IQ-test.

Han kan mene hva han vil – han har ald­ri selv klart å utvik­le de intel­li­gens­tes­te­ne som han mener bur­de vært mulig å utvik­le. Det er også feil å si at «stre­et smart­ness» ikke hen­ger sam­men med intel­li­gens – men det hen­ger sam­men med and­re fak­to­rer, også. Hvis «stre­et smart­ness» had­de vært vik­tig, had­de noen fun­net en måte å måle det på.

I forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren er det van­lig å vise til ele­ver med sær­li­ge lærings­for­ut­set­nin­ger, det vil si ele­ver med «poten­si­al til å nå de høy­es­te fag­li­ge nivå­ene». Det er også snakk om ele­ver med «spe­si­el­le talent», som i Nor­ge mer eller mind­re har vært syn­onymt med idrett eller kunst (for eksem­pel musikk), blant annet på grunn av lite opp­merk­som­het rundt aka­de­misk og intel­lek­tu­elt talent. Ofte snak­kes det om at noen har gode for­ut­set­nin­ger, spe­si­el­le evner eller bega­vel­se når de har en IQ på 130 eller mer – en kate­go­ri av ele­ver som utgjør mel­lom 2 – 5 % av befolk­nin­gen– men bil­det kom­pli­se­res av at det ikke er en kau­sal sam­men­heng mel­lom IQ og skole­pre­sta­sjo­ner.

Nei.  IQ over 130 er det 2% som har. Fin­ner man and­re dis­tri­bu­sjo­ner, skyl­des det måle­feil. Men hva i all ver­den mener de med at det ikke er kau­sal sam­men­heng mel­lom IQ (er det intel­li­gens de mener?) og skole­pre­sta­sjo­ner? Det er en helt klar sta­tis­tisk sam­men­heng. Hvor­for det­te for­be­hol­det?

Den aller enk­les­te måten å iden­ti­fi­se­re evne­rike eller bega­ve­de ele­ver på er å bru­ke IQ-test, der en skår over 130 (Cole­man m fl. 2015) tyder på en intel­li­gens over gjen­nom­snit­tet. På tross av at det nå er enig­het om at intel­li­gens­tes­ter ale­ne ikke er et til­strek­ke­lig mål på bega­vel­se, bru­kes sli­ke tes­ter i stor utstrek­ning i Euro­pa (Sękow­ski & Łubi­an­ka, 2015). Det er sær­lig to model­ler som i dag bru­kes for å iden­ti­fi­se­re evne­rike barn: Hel­lers Munich-modell og Mønks mul­ti­di­men­sjo­na­le modell (gjen­gitt i Sękow­ski & Łubi­an­ka, 2015, s. 76).

Hva i all ver­den mener de med at 130 tyder på en intel­li­gens over gjen­nom­snit­tet? Alt over 100 er over gjen­nom­snit­tet. At intel­li­gens­tes­ter ale­ne ikke er til­strek­ke­lig mål på bega­vel­se er greit. Men hvor­for for­kla­rer de da ikke hvor­for intel­li­gens­tes­ter blir brukt i sån­ne sam­men­hen­ger? Det er for­di det ikke er noe annet enkelt mål som pre­di­ke­rer bed­re.

Munich-model­len er utvik­let for å beskri­ve rela­sjo­nen mel­lom bega­vel­se og pre­sta­sjon, og viser at det er man­ge for­hold som med­vir­ker til gode skole­pre­sta­sjo­ner. Utgangs­punk­tet er at alle ele­ver er bega­ve­de, og at bega­vel­se – med rik­tig støt­te – kan utvik­les til talent.

Da bør man ikke bru­ke den model­len. Ikke alle ele­ver er bega­ve­de, og de som ikke er det, skal få lov til å være det uten å bli beskyldt for å være late eller være under omsorgs­svikt eller ha for dår­li­ge lære­re.

Alt i alt: Godt for­søk, men noen med kom­pe­tan­se innen intel­li­gens og intel­li­gens­tes­ting bør gå gjen­nom det ende­li­ge resul­ta­tet.

Henvisninger
  • Neis­ser, Ulrich; Boodoo, Gwyneth; Bou­chard, Tho­mas J.; Boy­kin, A. Wade; Brody, Nathan; Ceci, Step­hen J.; Hal­pern, Diane F.; Loeh­lin, John C.; Per­loff, Robert; Stern­berg, Robert J.; Urbi­na, Susa­na (1996). «Intel­li­gen­ce: Knowns and Unk­nowns». Ame­ri­can Psycho­lo­gist. 51:77 – 101.
  • F. Gué­no­lé, J. Louis, C. Creve­uil, J. M. Bale­yte, C. Montla­huc, P. Fourne­ret & O. Revol (2013) Beha­vioral pro les of cli­ni­cal­ly referred child­ren with intel­lec­tu­al gif­ted­ness. Bio­med rese­arch inter­na­tio­nal, 2013. DOI: 10.1155/2013/540153.

  • Bør­te, Kris­tin, Lille­jord, Sølvi & Johans­son, Lot­ta (2016) EVNERIKE ELEVER OG ELEVER MED STORT LÆRINGSPOTENSIAL En forsk­ning­sopp­sum­me­ring Oslo: Kunn­skaps­sen­ter for Utdan­ning

    •  
nb_NONorwegian