Helseplattformen: Når leverandørens ansvar forsvinner i skyggen av dårlig design

Nylig har det opp­stått en offent­lig fei­de mel­lom Helse­platt­for­men AS og St. Olavs hos­pi­tal. Mens Helse­platt­for­men AS kre­ver en offent­lig bekla­gel­se fra syke­hu­set for utta­lel­ser om det nye jour­nal­sys­te­met, peker syke­hu­set på alvor­li­ge mang­ler i sys­te­met som har ført til for­sin­ket behand­ling for pasi­en­ter. Men hvem bærer egent­lig ansva­ret for den­ne situa­sjo­nen?

Vel­kjen­te prin­sip­per for bru­ker­venn­lig design

Donald Nor­man, Alan Cooper, og Jef Raskin er ikke bare kjen­te navn i design­ver­de­nen; de er også pio­ne­rer som har lagt grunn­la­get for hvor­dan vi for­står bru­ker­venn­lig­het og inter­ak­sjons­de­sign i dag. Nor­mans bok The Design of Eve­ryday Things er en kano­nisk tekst som har intro­du­sert kon­sep­ter som «affor­dan­ces» og «sig­ni­fiers», som hjel­per desig­ne­re å ska­pe intui­ti­ve grense­snitt. Alan Cooper har bidratt med The Inma­tes Are Run­ning the Asylum, hvor han argu­men­te­rer for at desig­ne­re må for­stå bru­ker­nes behov og kon­tekst for å ska­pe effek­ti­ve løs­nin­ger. Jef Raskin, kjent for sin bok The Huma­ne Inter­face, leg­ger vekt på å redu­se­re kom­plek­si­tet og gjø­re sys­te­mer mer for­ståe­li­ge.

Det er ikke vanskelig å få til

Dis­se prin­sip­pe­ne har blitt brukt i en rek­ke suk­sess­rike pro­sjek­ter og pro­duk­ter, fra smart­te­le­fo­ner til medi­sinsk utstyr. Prin­sip­pe­ne for god design er ikke bare teo­re­tis­ke kon­sep­ter, men prak­tis­ke verk­tøy som har vist seg å fun­ge­re. Det er der­for over­ras­ken­de at et så kri­tisk sys­tem som Helse­platt­for­men synes å ha over­sett dis­se grunn­leg­gen­de prin­sip­pe­ne.

I en tid hvor tek­no­lo­gi­en spil­ler en sta­dig vik­ti­ge­re rol­le i helse­ve­se­net, er det uak­sep­ta­belt at grunn­leg­gen­de prin­sip­per for bru­ker­venn­lig­het blir igno­rert. Det­te er ikke bare et spørs­mål om effek­ti­vi­tet, men også om pasi­ent­sik­ker­het. Et sys­tem som er vans­ke­lig å bru­ke eller imple­men­te­re kan føre til feil, for­sin­kel­ser og i ver­ste fall, fare for pasi­en­te­nes liv.

Hvor gikk det galt?

St. Olavs hos­pi­tal har rap­por­tert om en lis­te med fle­re hund­re gam­le hen­vis­nin­ger som ikke ble fan­get opp av Helse­platt­for­men, noe som har ført til for­sin­ket behand­ling for minst 58 pasi­en­ter. Det­te er ikke bare en feil i imple­men­te­rin­gen, men også et sym­ptom på et sys­tem som er alt­for kom­pli­sert å bru­ke effek­tivt.

Implikasjoner for pasientsikkerhet

I helse­ve­se­net er det spe­si­elt vik­tig at sys­te­me­ne er utfor­met med bru­ker­venn­lig­het i fokus. Feil kan ha direk­te kon­se­kven­ser for pasi­ent­sik­ker­he­ten. Et sys­tem som er vans­ke­lig å bru­ke eller imple­men­te­re kan føre til feil, for­sin­kel­ser og i ver­ste fall, fare for pasi­en­te­nes liv.

Konklusjon

Det er på tide å stil­le spørs­mål ved hvor ansva­ret for dår­lig design og imple­men­te­ring egent­lig lig­ger. I lys av Donald Nor­man, Alan Cooper, og Jef Raskins syns­punk­ter, er det klart at leve­ran­dø­re­ne har et bety­de­lig ansvar. Det er der­for uri­me­lig å leg­ge hele skyl­den på helse­in­sti­tu­sjo­ne­ne for mang­ler som i stor grad kan til­skri­ves sys­te­mets grunn­leg­gen­de design.

Helseplattformen: Når Leverandørens Ansvar Forsvinner i Skyggen av Dårlig Design, by MIdjourney
Helse­platt­for­men: Når Leve­ran­dø­rens Ansvar For­svin­ner i Skyg­gen av Dår­lig Design
nb_NONorwegian