Hvordan ta imot 100.000 flyktninger?

Brun­ost, kvikk­lunsj, sosia­le nor­mer, plik­ter og ret­tig­he­ter, for­vent­nin­ger og goder – hva løn­ner det seg å kun­ne for å føle kun­ne føle seg lyk­ke­lig, pro­duk­tiv og fri i Nor­ge?

Karl Ove Knausgård og Science Fiction

I en av pas­sa­sje­ne i ei av Min Kamp-bøke­­ne blir det reflek­tert over en kame­rat av Knaus­gård som mener at litt­te­ra­tur skal hand­le om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker for i det hele tatt å kun­ne vur­de­res som inter­es­sant. Knaus­gård selv går her ikke len­ger enn å kan­skje synes at det er greit om kame­ra­ten mener det­te. […]

nb_NONorwegian