Karl Ove Knausgård og Science Fiction

I en av pas­sa­sje­ne i ei av Min Kamp-bøke­ne blir det reflek­tert over en kame­rat av Knaus­gård som mener at litt­te­ra­tur skal hand­le om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker for i det hele tatt å kun­ne vur­de­res som inter­es­sant. Knaus­gård selv går her ikke len­ger enn å kan­skje synes at det er greit om kame­ra­ten mener det­te. Selv later han til å mene at kame­ra­ten er vel eks­trem. Alle Min Kamp-bøke­ne hand­ler såvidt jeg kan se om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker. De hand­ler bare til­syne­la­ten­de om Knaus­gård. Men hvor står han selv? Con­ti­nue read­ing «Karl Ove Knaus­gård og Scien­ce Fic­tion»