Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Næv­dal, Dr.Scient i mil­jø- og res­surs­øko­no­mi, Senior­fors­ker ved Frisch­sen­te­ret for­tel­ler oss i Dag­bla­det at

vår viten om det­te [bio­lo­gi] er så begren­set at om en skal bru­ke bio­lo­gisk kunn­skap for å utfor­me for eksem­pel sosial­po­li­tikk, kan man gjø­re rik­tig stor ska­de.

Det­te er feil og his­to­rie­løst. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for det bio­lo­gis­ke per­spek­ti­vet ikke er høyre­ori­en­tert.»