Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Næv­dal, Dr.Scient i mil­jø- og res­surs­øko­no­mi, Senior­fors­ker ved Frisch­sen­te­ret for­tel­ler oss i Dag­bla­det at

vår viten om det­te [bio­lo­gi] er så begren­set at om en skal bru­ke bio­lo­gisk kunn­skap for å utfor­me for eksem­pel sosial­po­li­tikk, kan man gjø­re rik­tig stor ska­de.

Det­te er feil og his­to­rie­løst. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for det bio­lo­gis­ke per­spek­ti­vet ikke er høyre­ori­en­tert.»

Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett førs­te epi­so­de av Hjerne­vask og er for­nøyd, selv om jeg ver­ken er sosio­bio­log eller sosio­log. Jeg er opp­tatt av for­mid­ling av viten­skap, og er fasci­nert av de som grei­er å pre­sen­te­re kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger på en for­ståe­lig måte. Helt nederst i det­te blogg­inn­leg­get er en link til det jeg øns­ker Eia kla­rer å for­mid­le.

Con­ti­nue read­ing «Hjerne­vask 1: Harald Eia som popu­lær­vi­ten­ska­pe­lig for­mid­ler»