Karl Ove Knausgård og Science Fiction

I en av pas­sa­sje­ne i ei av Min Kamp-bøke­­ne blir det reflek­tert over en kame­rat av Knaus­gård som mener at litt­te­ra­tur skal hand­le om rela­sjo­ner mel­lom men­nes­ker for i det hele tatt å kun­ne vur­de­res som inter­es­sant. Knaus­gård selv går her ikke len­ger enn å kan­skje synes at det er greit om kame­ra­ten mener det­te. […]

nb_NONorwegian