Noen tanker om hvorfor folk kjøper Mac selv om PC er billigere

En gang i tida het Apple «The troubled com­pu­ter maker». Michael Dell fore­slo at Apple ble solgt og res­te­ne av sal­get gikk til eier­ne. Nå for­kla­res den suk­ses­sen Apple har for tida med at Apple er et kult vare­mer­ke, uten at noen tar seg bry­et med å for­kla­re hvor­dan det ble slik.

Con­ti­nue read­ing «Noen tan­ker om hvor­for folk kjø­per Mac selv om PC er bil­li­ge­re»

Uhøytidelig test av ekstern backup med Amazon S3

Det had­de vært vel­dig kjekt med en diger disk ute på net­tet som jeg kun­ne kob­le meg til når jeg vil. Som psy­ko­log har jeg til­gang til sto­re forsk­nings­data­ba­ser, og som eMu­sic-bru­ker har jeg gans­ke man­ge musikk­fi­ler. Å frak­te med seg digre dis­ker er ikke all­tid et valg man har. Men å leg­ge ting ut eks­ternt på disk er van­lig­vis dyrt. Ama­zon S3 til­byr et bil­lig alter­na­tiv hvor man kan lag­re så mye man vil og beta­le for det man fak­tisk har.

Con­ti­nue read­ing «Uhøy­ti­de­lig test av eks­tern back­up med Ama­zon S3»