Hva prosjektledere bør vite om programmerere

Det­te er en ørlite omar­bei­det ver­sjon av en artik­kel som ble sendt til Com­pu­ter­world hvor en svært for­kor­tet utga­ve ble tryk­ket. I Com­pu­ter­world 6⁄7 2005 dis­ku­te­res det hvor­for IT-pro­­sjek­­ter går over tid og bud­sjett. Det hev­des at den vik­tigs­te årsa­ken er dår­lig pro­sjekt­le­del­se. Jeg hev­der at en av kom­po­nen­te­ne i dår­lig pro­sjekt­le­del­se som van­lig­vis blir […]

nb_NONorwegian