Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forsk­nin­gen viser at der­som det skal være stor sjan­se for å vel­ge rik­tig med­ar­bei­der av de som søker til en stil­ling, er det nød­ven­dig å vite svært mye om stil­lin­gen på for­hånd, og å bru­ke for­mel­le meto­der. Mage­fø­lel­sen, som man­ge mener vi ikke må glem­me, kan være til god hjelp hvis ambi­sjons­ni­vå­et bare er å fin­ne en som ikke må sies opp. Det er vel­dig lite bevisst­het rundt det at det er for­skjell på folk, og at de bes­te yter svært mye mer enn de som bare er mid­dels.  Nytte­kalk­u­la­to­ren er et for­søk på å illust­re­re det­te. Men hvor flin­ke er bedrif­ter til å leg­ge til ret­te for å være tryg­gest mulig på at den de anset­ter, er den bes­te de kun­ne ha valgt?  Ikke impo­ne­ren­de flin­ke, viser under­sø­kel­sen.

Con­ti­nue read­ing «Avslø­ren­de fra Pro­fi­les om hvor­dan bedrif­ter fin­ner – eller lar være å fin­ne – de bes­te»