Hvorfor Mac er bedre enn Windows

Den­ne lis­ta gjaldt opp­rin­ne­lig MacOS 9 kon­tra Win­dows 95 – NT. Meste­par­ten stem­mer fort­satt, men den bur­de vært opp­da­tert. Nei, for­skjel­len er ikke blitt mind­re.

 1. Pro­gram­mer som kjø­rer i bak­grun­nen tar ikke fokus på en Mac der­som de viser en dia­log­boks. De blin­ker pent i et hjør­ne. Det har hendt meg litt for ofte at jeg skul­le si ESC til Word, så blir et pro­gram i bak­grun­nen aktivt, tar fokus, og tror jeg vil slå av fil­over­fø­rin­gen som har vart i en time. For eksem­pel. Jeg får av og til høre at det­te er fik­set i Win­dows 2000/Windows XP, men det stem­mer ikke. Jeg lurer på hvor­for folk tror det. Jeg spe­ku­le­rer på om det kom­mer av at Win­dows-bru­ke­re nor­malt ikke kjø­rer man­ge pro­gram­mer sam­ti­dig. Hva er poen­get med tek­nisk bed­re støt­te for multi­ta­s­king når bru­ker­opp­le­vel­sen er så dår­lig at bru­ker­ne like­vel ikke bru­ker det?
 2. Man kan luk­ke alle åpne map­per på en gang. Ikke bare «få dem ned på skrive­bor­det» (Windows‑m), men fak­tisk luk­ke dem.
 3. Når man er i ferd med å vel­ge noe fra Start-meny­en under Win­dows, hen­der det at meny­en luk­ker seg og må star­tes igjen. Det skjer der­som et pro­gram blir aktivt eller noe end­rer til­stand på skjer­men. Det­te skjer ikke på Mac.
 4. Det er ikke slik at noen pro­gram­mer har C‑C og C‑V, mens and­re har C‑Ins og S‑Ins. alle har eple‑c og eple‑v (for Copy og Pas­te). Etc. Mac-grense­snit­tet er kon­sis­tent. (At årsa­ken til det­te er dår­lig pro­gram­me­ring inter­es­se­rer meg ikke.)
 5. Mac har ikke Regis­try. Det er mulig å hol­de over­sikt over hva ethvert pro­gram gjør med sys­te­met ditt.
 6. En Mac blir ikke sta­dig lang­som­mere mens du job­ber med den, slik at du må reboote når du har holdt på ei stund. (Jeg vet at pro­ble­mer med min­nele­ka­sje under Win­dows varie­rer og at det hjel­per med per­verst mye min­ne.)
 7. På en PC fin­ner jeg at jeg sta­dig må gjø­re ting i DOS-promp­ten, og har instal­lert en mas­se UNIX-utils for å få en følel­se av kon­troll over sys­tem­tet. Jeg sav­ner ald­ri noe prompt når jeg er på en Mac. Der­som man vet hva man gjør fin­nes det pro­gram­mer som til­la­ter mer flik­king med sys­te­met på Mac enn det til­fel­let er under Win­dows..
 8. Å kob­le to Mac-er mot hver­and­re og dele filer er tri­vi­elt. På en PC er det et slit. Gene­relt er Mac i nett­verk en lett jobb.
 9. Mac har ikke det lat­ter­li­ge sys­te­met med at eks­ten­sjo­nen bestem­mer fil­type. Både Word­pad og Word lager .doc-filer, men der­som man dob­belt­klik­ker på et Word­pad-doku­ment åpnes det av Word, som ikke kan lese Word­pads for­mat. Et doku­ment under MacOS for­tel­ler sys­te­met både hva fil­ty­pen er og hvil­ket pro­gram som har laget det, slik at dob­belt­klik­king på et doku­ment ald­ri fører til at det blir åpnet av feil pro­gram.
 10. Man kan flyt­te et pro­gram etter at det er instal­lert uten at sys­te­met går i frø. (For­di Mac ikke har Regis­try)
 11. Man kan opp­gra­de­re sys­te­met uten å måt­te rein­stal­le­re halv­par­ten av de instal­ler­te pro­gram­me­ne etter­på (Det­te er blitt bed­re i nyere ver­sjo­ner av Win­dows).
 12. Macin­tosh har også dyna­mis­ke biblio­te­ker (til­sva­rer dll-er under Win­dows og f.eks. so-filer under UNIX), men de pro­ble­me­ne som en pla­ges med under Win­dows med at pro­gram­mer byt­ter ut feil .dll-ver­sjon eksis­te­rer ikke.
 13. Noe av det aller vik­tigs­te: alia­ser. PC-er har noe som heter short­cuts. De er filer som inne­hol­der peke­re til doku­men­ter eller kata­lo­ger. De fun­ge­rer som snar­vei­er f.eks. for å kun­ne hop­pe raskt til direc­to­ries man bru­ker ofte. De tra­gis­ke er at de fun­ge­rer bare for pro­gram­mer som er laget for å for­stå dem, og man kan ikke åpne og redi­ge­re et short­cut som om det var et van­lig doku­ment. På Mac kan man det. På Mac har man alia­ser. Med dem kan man f.eks. ha ei map­pe med short­cuts til alle doku­men­ter man arbei­der med for tida og åpne og redi­ge­re­re dem som om de var mål­do­ku­men­tet. Alle pro­gram­mer til Mac skjøn­ner short­cuts både til doku­men­ter og map­per.

På engelsk, men verd å lese:

nb_NONorwegian