Linux i skolen – visjoner og strategier

Det­te er ment å være et utkast til en stra­tegi­do­ku­ment for inn­fø­ring av Linux i sko­len, ut fra føl­gen­de anta­gel­ser

 

 

 • Det er øns­ke­lig å inn­føre Linux i sko­len
 • Det er ikke mulig å inn­føre Linux i sko­len før Linux-kom­pe­tan­sen har nådd en kri­tisk mas­se

Det­te er et utkast. Det er ikke et fer­dig doku­ment. Inn­spill, kom­men­ta­rer og opp­følg­nin­ger mot­tas med over­strøm­men­de takk­nem­lig­het.

I doku­men­tet dis­ku­te­res det hvor­dan man kan ska­pe varig entu­si­as­me for Linux hos lære­re.

Visjoner

I den sei­ne­re tid er det vokst fram en mis­nøye mot den sat­sin­gen på IT som fin­ner sted i sko­len. Vi vil i det føl­ge­ne bely­se årsa­ken til den­ne mis­nøy­en, og pre­sen­te­re et alter­na­tiv.

Vi tror at sko­len ved å sat­se på soft­ware fra Micro­soft dår­lig for­be­re­der ele­ve­ne på den fram­ti­da de vil møte ved endt skole­gang. Det­te kom­mer av at den under­vis­nin­gen de får er kon­sen­trert mot en type løs­nin­ger, og ikke mot gene­rel­le pro­ble­mer, slik at ele­ve­ne lærer løs­nin­ger som ikke kan gene­ra­li­se­res, og som ikke gir dem et over­ord­net, kri­tisk og rea­lis­tisk per­spek­tiv på hva som er mulig å gjø­re med IT, og som for­be­re­der dem dår­lig på det fram­ti­di­ge kunn­skaps­sam­fun­net hvor det å se pro­ble­mer, og der­et­ter fin­ner løs­nin­ger, vil stå i fokus.

Vide­re tror vi at sko­len ved å sat­se på en under­vis­ning som i stør­re grad gir et over­ord­net og kunn­skaps­ret­tet per­spek­tiv er bed­re tjent ved å bru­ke Linux, FreeBSD eller and­re gra­tis UNIX-vari­an­ter som en inte­grert del av under­vis­nin­gen for­di

 • Linux har mye lave­re kost­na­der enn tra­di­sjo­nell soft­ware, både hva angår instal­la­sjon og drift.
 • Linux har et ver­dens­om­spen­nen­de nett­verk av pro­gram­me­re­re og and­re utvik­le­re som fasi­li­te­ter utveks­ling av infor­ma­sjon og tje­nes­ter på en effek­tiv måte.
 • Linux til­la­ter en måte å arbei­de på som gir et effek­tivt for­hold til inn­hen­ting, bear­bei­ding og nyt­tig­gjø­ring av infor­ma­sjon.

Strategier

Det er all­tid lett å stir­re seg blind på tek­nis­ke løs­nin­ger og å unn­gå å fan­ge opp den tenk­nin­gen som lig­ger bak dis­se. Hvor­for skul­le én tek­nisk løs­ning være bed­re enn en annen når det er det sam­me kort­sik­ti­ge resul­ta­tet alle har i fokus, og man kan opp­nå det sam­me uan­sett hvil­ken tek­nisk løs­ning en vel­ger?

Der­for er det å peke på Linux uni­ke bidrag til under­vis­nings- og lærings­pro­ses­sen vik­ti­ge­re enn å frem­heve Linux’ tek­nis­ke for­tref­fe­lig­het, selv om den også er vik­tig.

Gi det et navn

«Linux i sko­len» høres mis­ten­ke­lig ut som en reli­giøs aksjon mot Micro­soft, og det må vi for all del prø­ve å unn­gå å bli stemp­let som. Det er det umid­del­ba­re, prak­tis­ke resul­ta­ter som må foku­se­res på, tett fulgt av kon­se­kven­ser på lang sikt for under­vis­ning og til­eg­ning av kunn­skap.

Der­som man kal­ler det pro­sess­ori­en­tert under­vis­ning og læring eller noe til­sva­ren­de snatchy, vil Micro­soft straks kom­me opp med «ja, det har vi også,» og pre­sen­te­re stra­te­gi­en sin på områ­det. Der­for er det vik­tig først og fremst å foku­se­re på inn­hol­det. Å gi bar­net et navn vil være vel­dig avhen­gig av at det leder folks tan­ker umid­del­bart i rik­tig ret­ning.

Kostnader ved implementasjon av Microsofts produktstragegi

Det er all­tid vans­ke­lig å for­ut­se hvor mye en inves­te­ring kom­mer til å kos­te på lang sikt, men en ting er sik­kert: det vil all­tid kos­te pen­ger å for­la­te den og gå over til noe bed­re når det fore­lig­ger. Hvor kost­bart vil det bli, der­som man sat­ser fullt og helt på Micro­soft, å skif­te stra­te­gi i fram­ti­da? Micro­soft har den sam­me stra­te­gi­en nå som IBM had­de på åtti­tal­let: Ved å bin­de kun­den til Micro­softs løs­nin­ger vil Micro­soft for­sik­re seg om at kun­den får et slikt for­hold til Micro­soft at frem­ti­di­ge løs­nin­ger all­tid også vil kom­me fra Micro­soft, for­di Micro­soft ikke bare defi­ne­rer hva løs­nin­ge­ne er, men også hva pro­ble­me­ne er. Hva vil det kos­te å imple­men­te­re Linux? For å kun­ne sva­re på det, må man se på hvor­dan Linux og Micro­soft for­hol­der seg til utveks­ling av infor­ma­sjon.

Problemer ved valg av proprietære løsninger

Et vik­tig trekk ved infor­ma­sjon er at infor­ma­sjon må være bruk­bart både for avsen­der og mot­ta­ger. Det må være lett for avsen­der å for­mid­le infor­ma­sjon, og det må være lett for mot­ta­ger å mot­ta den. Micro­soft for­fek­ter en vel­dig sær løs­ning på det­te.

Tekst­be­hand­ling bur­de ha fore­gått ved at det fan­tes en fel­les aksep­tert meto­de for å kode og lese infor­ma­sjon. Micro­soft har på én måte det­te: Det er Micro­softs doku­ment­for­ma­ter (Word, Excel, Access, etc.), som kan leses og skri­ves av Micro­softs pro­duk­ter. Pro­ble­met med det­te for­ma­tet er at det bare kan leses og skri­ves av Micro­softs pro­duk­ter, og ikke engang av dem. Hver gang Micro­soft lan­se­rer et ny ver­sjon av Word, er det end­rin­ger i doku­ment­for­ma­tet, noe som sik­rer at alle må opp­gra­de­re for­di noen gjør det. Micro­soft har ald­ri fått til det­te ordent­lig hel­ler, for­di at selv om de lover bak­over­kom­pa­ti­bi­li­tet, er det all­tid doku­men­ter fra fore­gå­en­de ver­sjon som ikke kan leses i nes­te.

Det­te er ikke noen øns­ke­lig måte å arbei­de på. En øns­ke­lig måte å arbei­de på er å sik­re at doku­ment­ut­veks­lings­for­ma­tet er åpent, slik at alle som øns­ker det kan skri­ve data­pro­gram­mer som kan lese eller skri­ve det. På den­ne måten blir det enkelt å lage søke­verk­tøy, indek­se­rings­verk­tøy, og annet kunn­skaps- og infor­ma­sjons­be­hand­lings­verk­tøy. Med Micro­softs løs­nin­ger hem­mer man infor­ma­sjo­nen. Linux bidrar med fle­re alter­na­ti­ver, det vik­tigs­te er at lag­rings­for­ma­tet i de mest bruk­te infor­ma­sjons­ut­veks­lings­pro­gram­me­ne så å si all­tid er ren tekst, slik at infor­ma­sjons­ver­di­en blir mange­dob­let.

Problemer ved å holde seg til et brukergrensesnitt

Micro­soft blir ofte frem­holdt som en «stan­dard» for­di alle pro­gram­mer kan bru­kes på sam­me måte. Det­te er en vel­dig pus­sig argu­men­ta­sjon, av to årsa­ker:

 • Selv fra et HCI-per­spek­tiv (HCI: Human-Com­pu­ter-Inte­rac­tion, tek­no­lo­gi og forsk­ning rundt det å lage hen­sikts­mes­si­ge bru­ker­grense­snitt) er Micro­softs «stan­dard» for­fer­de­lig dår­lig. At alt kan gjø­res på sam­me måte er muli­gens i utgangs­punk­tet bra, men Micro­softs løs­ning på sine egne pro­ble­mer er svært dår­lig desig­net, både hva angår Win­dows og Micro­soft Office. Micro­softs mono­pol­si­tua­sjon gjør ikke saken bed­re: Ele­ve­ne får ikke anled­ning til å opp­le­ve et grun­dig og gjen­nom­tenkt gra­fisk bru­ker­grense­snitt all den tid det de sit­ter med er Win­dows og Micro­soft Office. Noe slikt fin­nes ikke til Linux hel­ler, men til Linux er det i det mins­te mulig å utvik­le et med utgangs­punkt i X Win­dows.

Enhver inn­fø­ring i HCI vil poeng­te­re at for­skjel­li­ge opp­ga­ver kan kre­ve vidt for­skjel­li­ge bru­ker­grense­snitt, og at Micro­softs insis­te­ring på sam­me lay­out for alle bru­ker­grense­snitt er vel­dig for­fei­let for­di det er mulig å lage selv­in­stru­e­ren­de spe­sia­li­ser­te gra­fis­ke bru­ker­grense­snitt for bestem­te opp­ga­ver der­som man vet hvor­dan det gjø­res. At ele­ve­ne bin­des til Micro­soft alt fra grunn­sko­len av er en med­vir­ken­de årsak til at nors­ke data­pro­gram­mer gjen­nom­gå­en­de har en tra­gisk inter­ak­sjon med bru­ke­ren.

Pro­sjek­tet Linux I Sko­len later til å sat­se på at over­gan­gen fra Win­dows skal være så enkel som mulig ved å pre­sen­te­re ei pak­ke pro­gram­mer som er så Win­dows-like som mulig. Jeg er redd det vil føre til at de aller fles­te lære­re vil opp­le­ve Linux som noe som er litt dår­li­ge­re enn Win­dows og som er tredd over hode­ne på dem. Grun­nen til det­te er at lærer­ne ikke vil ha tid til å dri­ve utfors­king og der­for ald­ri vil fin­ne Linux’ styr­ker. De vil bli frust­rer­te hver gang KDE ikke opp­fø­rer seg som Win­dows, mang­ler funk­sjo­na­li­tet, etc.

Ei løs­ning på det­te er å utvik­le egne pro­gram­mer til å fyl­le enkel­te kjerne­funk­sjo­ner som lære­re har, og hvor Win­dows-grense­snitt­kom­pa­ti­bi­li­tet ikke er med i tanke­gan­gen når bru­ker­grense­snit­tet skal utvik­les. For å få til det­te må man ten­ke inter­ak­sjons­de­sign: enhver eks­pert på opp­ga­ven som skal gjø­res skal kun­ne kjen­ne seg igjen i grense­snit­tet og skjøn­ne hvor­dan det bru­kes. Det fin­nes meto­der for å få til det­te, de er beskre­vet i Cooper, 1999; Nor­man, 1988; Raskin, 2000 og Shnei­der­man, 1992.

Problemer med å skaffe folk

Til tross for at det har vært vist svært gode resul­ta­ter med under­vis­ning basert på indi­vi­du­ell, auto­ma­ti­sert opp­læ­ring siden midt­en av seksti­tal­let, og anta­ge­lig før, er utval­get av god peda­go­gisk pro­gram­vare fort­satt labert. Det lig­ger for lite pen­ger i å utvik­le det. Det er mulig at det å gi Linux et ordent­lig fot­fes­te i sko­len vil være enormt res­surs­kre­ven­de, kan­skje like mye som eller mer enn det kos­ter enkelt­per­soner å være med på Linux, FSF eller and­re til­tak for fri pro­gram­vare pga. man­gel på del­ta­ge­re. Det lig­ger egen­be­løn­ning i å utvik­le Emacs og gcc, men ikke i å utvik­le instruk­sjons­pro­gram­mer eller regne­ark. Kan­skje en bør job­be for å fin­ne alter­na­ti­ve beløn­nings­me­ka­nis­mer også, slik at folk lager pro­gram­mer som ikke først og fremst kom­mer dem selv til gode. Uan­sett, det som trengs er:

 • Finn ut hvil­ke fak­tis­ke for­de­ler som lig­ger i Micro­softs stra­te­gi for sko­len, med sik­te på å fin­ne ut hvor­dan de kan bli slått. Gir de enkel­te lære­re for­de­ler? Er det mye pre­sti­sje bun­det i dis­se avta­le­ne? Hvem er kame­ra­ter med hvem?
 • Finn ut hvor­dan man kan få laget og demon­strert en proto­ty­pisk løs­ning på en van­vit­tig enkel måte å få instal­lert Linux på samt­li­ge PC-er/­Mac-er i et klasse­rom, gjer­ne som dual-boot-løs­nin­ger. Vis hvor­dan instal­la­sjon, drift og ved­li­ke­hold blir mer kost­nads­ef­fek­tivt med sli­ke løs­nin­ger
 • Finn ut effek­ti­ve måter å få lært opp ele­ver og lære­re. Fin­nes det fond som kan støt­te slikt? Venn­lig­sin­ne­de lærere/skolestyrere man kan inn­gå alli­an­ser med? Hvor­dan står det til i de «alter­na­ti­ve» sko­le­ne? Mon­tes­sori? Stei­ner? Er de inter­es­ser­te?
 • Sett i gang en brå­te med men­nes­ker til å lage ordent­lig peda­go­gisk pro­gram­vare som kan kjø­re under Linux og som drar nyt­te av for­de­le­ne med Linux, såsom kom­mu­ni­ka­sjon med and­re sko­ler, gra­tis utvik­lings­verk­tøy, gra­tis pub­li­ka­sjons­verk­tøy, etc.
 • Skriv tuto­ri­als, doku­men­ta­sjon, intro­duk­sjo­ner, og dis­tri­buer dem gra­tis, og pass for all del og for guds skyld på at språk og stil er upå­kla­ge­lig. Det er lære­re vi snak­ker om her.

Litteratur

Cooper, Alan (1999)
The inma­tes are run­ning the asylum India­na­po­lis, Ind.: Sams
Nor­man, Donald (1988)
The Psycho­lo­gy of Eve­ryday Things New York: Basic Books
Raskin, Jef (2000)
The Huma­ne Inter­face Read­ing: Addi­son Wesley
Shnei­der­man, Ben (1992)
Desig­ning the user inter­face : stra­te­gies for effec­ti­ve human-com­pu­ter inte­rac­tion Read­ing, Mass.: Addi­son-Wesley