Seniorer billig til salgs her, De

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. febru­ar 2006.

 HR Nor­ge og Man­dag Mor­gen rap­por­te­rer at senio­rer – defi­nert som men­nes­ker over 45 – reg­nes som svært lite attrak­ti­ve for svært man­ge bedrif­ter. Sen­ter for Senior­po­li­tikk ryk­ker ut til for­svar for de eld­re, og HR Nor­ge er også bekym­ret. Det er kna­pt noe som tyder på at det er noe sak­lig i vei­en med argu­men­te­ne de kom­mer med – men jeg synes de er lite offen­si­ve. Det vir­ker på meg som om hoved­tyng­den i bud­ska­pet er at senio­rer ikke er så dyre som man skul­le tro. Eksemp­ler på pro­duk­ti­ve senio­rer gir inn­trykk av at det tross alt er unn­tak det snak­kes om. Det foku­se­res lite på hva vi vet om senio­rers even­tu­el­le uni­ke posi­ti­ve bidrag til bunn­lin­jen. Det later til at det­te per­spek­ti­vet også stort sett er beteg­nen­de for norsk forsk­ning, selv om det fin­nes heder­li­ge unn­tak.

Vi vet en del om styr­ker som kan gjø­re senio­rer eks­tra ver­di­ful­le. Når senio­rer like­vel taper på jobb­mar­ke­det hen­ger det­te kan­skje sam­men med fak­tisk ver­di­er. Jeg kom­mer til­ba­ke til hva dis­se ver­di­ene går ut på helt til slutt.

Et eksem­pel bur­de være illust­re­ren­de. McNaught & Barth (1992) stu­der­te senio­rer i hotell­kje­den Days Inn. Omsten­dig­he­ter tvang Days Inn til å anset­te senio­rer til å ta imot reser­va­sjo­ner. Det vis­te seg at selv om de måt­te beta­le senio­re­ne mer, fikk de net­to gevinst på dem. Senio­re­ne hånd­ter­te fær­re opp­rin­gin­ger enn junio­re­ne, for­di senio­re­ne arbei­det lang­som­mere. Imid­ler­tid fikk de fle­re bestil­lin­ger enn junio­re­ne, sann­syn­lig­vis for­di de var bed­re til å hånd­te­re men­nes­ker. Det måt­te alt­så sys­te­ma­tis­ke obser­va­sjo­ner over tid til for å opp­da­ge at senio­re­ne var mer pro­duk­ti­ve enn junio­re­ne. Over­fla­dis­ke obser­va­sjo­ner av senio­re­ne i arbeid vil­le jo støt­tet anta­gel­sen om at senio­re­ne var lang­som­me og upro­duk­ti­ve.

B & O, som er en bri­tisk vare­hus­kje­de som bl.a. for­hand­ler isen­kram ble nødt til å anset­te senio­rer. De åpnet et utsalg hvor det bare ble ansatt senio­rer som kunde­be­hand­le­re. De opp­da­get at senio­re­ne had­de langt fær­re syke­da­ger enn junio­re­ne, og at de had­de lave­re gjen­nom­trekk. Men de økte også kunde­til­freds­he­ten dit­hen at det­te utsal­get var atten gan­ger mer lønn­somt enn til­sva­ren­de utsalg i butikkje­den.

Forsk­ning tyder på at det ikke drei­de seg om til­fel­dig­he­ter.

Per­son­lig­he­ten for­and­rer seg ikke etter at vi er fylt ca. 30, har forsk­ning vist len­ge. Et mas­sivt stu­di­um utført av Oli­ver P. John ved Ber­ke­ley-uni­ver­si­te­tet viser at imid­ler­tid at vi fak­tisk mod­nes med alde­ren, i den for­stand at per­son­lig­hets­trekk som er øns­ke­li­ge i jobb­sam­men­heng end­res bety­de­lig i rik­tig ret­ning over tid. Med alde­ren blir vi flin­ke­re til å plan­leg­ge, orga­ni­se­re og full­fø­re ting. Vi blir mind­re bekym­ret. Vi blir roli­ge­re, mer med­gjør­li­ge, mer for­stå­el­ses­ful­le og hjelp­som­mere.

Sosi­al teft (også kjent som emo­sjo­nell intel­li­gens) øker alt­så med alde­ren. Det­te har man­ge inn­ly­sen­de posi­ti­ve kon­se­kven­ser – senio­rer kan som grup­pe være mer pro­duk­ti­ve enn junio­rer i sam­men­hen­ger hvor sosi­al teft er en for­del.

Vi er klar over de ulem­pe­ne man­ge ser ved senio­rer: De inne­bæ­rer dyre pen­sjons­for­plik­tel­ser, de kan være bes­ser­wis­se­re og de kan vise mot­stand mot for­and­rin­ger. Vår påstand er at dis­se ulem­pe­ne inn­tref­fer bety­de­lig sjeld­ne­re enn man tror, og at de opp­vei­es av for­de­le­ne. Der­for duger ikke dis­se unn­skyld­nin­ge­ne.

At vi blir mer struk­tu­rer­te med alde­ren er en av fak­to­re­ne som gjør at senio­rer blir mer påli­te­lig arbeids­kraft enn junio­rer, noe som da også er doku­men­tert i man­ge sam­men­hen­ger. Vi blir gene­relt mer sam­vit­tig­hets­ful­le. Reflek­sjon og moral øker. Selv om det er dår­lig med direk­te forsk­ning på hvil­ke kon­se­kven­ser det­te har, bør det gå an å reson­ne­re litt rundt det­te. Hvis Enron og Arthur Ander­sen had­de til­latt kul­tu­ren blant de unge, sult­ne sel­ger­ne å bli utford­ret av senio­rer, kun­ne de sis­te års finans­his­to­rie ha sett svært anner­le­des ut. Senio­rer kan sen­ke risi­ko­en for at de unges sun­ne kon­kur­ranse­kul­tur blir over­skyg­get av usunn grå­dig­hets­kul­tur.

Våre for­eld­re har sann­syn­lig­vis alt­så bare del­vis rett når de for­kla­rer vi unges man­gel på moralsk rygg­rad og etisk sinne­lag ved det gene­rel­le for­fal­let i sam­fun­net. Selv Pla­ton kla­get over for­fal­let blant ung­dom­men. Vi er unge og vi tar til vet­tet med tiden.

Evnen til å løse IQ-tes­ter går ned med alde­ren for­di vi ten­ker lang­som­mere. Forsk­ning viser imid­ler­tid at så len­ge vi hol­der hjer­nen i akti­vi­tet går ikke lære­ev­nen bety­de­lig ned, og kva­li­te­ten på tenk­nin­gen blir bed­re med alde­ren. Senio­rer er alt­så god butikk i sam­men­hen­ger hvor det er vik­ti­ge­re å ten­ke godt enn å ten­ke raskt. Språk­li­ge fer­dig­he­ter øker med alde­ren, noe som igjen fører til at sosi­al teft øker med alde­ren. Øknin­gen i språk­li­ge fer­dig­he­ter kan hen­ge sam­men med økt gene­rell erfa­ring, som igjen kan bidra til bed­ret pro­duk­ti­vi­tet og i enkel­te til­fel­ler en kva­li­tet på det som pro­du­se­res som kan slå kva­li­te­ten på det junio­re­ne pro­du­se­rer.

Jeg defi­ne­rer en ver­di som en hold­ning som man øns­ker å iva­re­ta selv om den kos­ter pen­ger. Hvil­ke ver­di­er er det snakk om her?

  • Opp­rett­hol­del­se av den råden­de til­stand. Char­les Lead­bea­ter site­res (Uke­avi­sen Ledel­se 86 2005) på at lede­re sier at de els­ker inno­va­sjon og nyskap­ning, mens de egent­lig hater det for­di de må end­re sta­tus quo. Man vil ikke end­re sta­tus quo selv om man kom­mer til å tje­ne pen­ger på det. Hvis man skal utnyt­te senio­rer fullt ut må man av og til gjø­re ting litt anner­le­des. De lærer for eksem­pel IT på en litt annen måte enn junio­rer. Det er en dår­lig stra­te­gi å flag­ge det­te – anner­le­des vek­ker angst.
  • En alders­mes­sig homo­gen arbeids­stokk. Hele­ne Røed reflek­te­rer (Dag­bla­det 256 2005) over alders­sam­men­set­nin­gen i IT-bedrif­ter. Hun ble mer attrak­tiv der­som hun fjer­net ti år fra alde­ren og noen punk­ter fra CV-en. I man­ge sam­men­hen­ger i IT-bran­sjen ser det ut til at man skyr senio­rer selv om man taper pen­ger på det.
  • Å unn­gå å bli utford­ret. Når Harald Sæther med 30 års leder­er­fa­ring står uten jobb etter åtte måne­ders jobb­sø­king (Aften­pos­ten 236 2005) kan det natur­lig­vis tyde på et stramt arbeids­mar­ked. And­re for­kla­rin­ger er aktu­el­le. Yng­re lede­re kan lett se på senio­rer som en trus­sel mot sin egen auto­ri­tet og kom­pe­tan­se. 
  • Å unn­gå å bli min­net på døden(NOVA-rap­port 401).

Vi opp­le­ver ofte at opp­drags­gi­ver ber oss om å fin­ne senio­rer. Når vi så pre­sen­te­rer kan­di­da­ter for dem, så vel­ger de de yngs­te. Det vir­ker som om de øns­ker senio­rens erfa­ring, men junio­rens alder.

Rekrut­te­rings­by­rå­ene har ansvar for å pre­sen­te­re de best egne­de kan­di­da­te­ne til opp­drags­gi­ver. Vår uær­bø­di­ge påstand er at når de kon­se­kvent ikke pre­sen­te­rer senio­rer, er føl­gen at de i for man­ge sam­men­hen­ger ikke pre­sen­te­rer den mest lønn­som­me kan­di­da­ten. Hvis for­kla­rin­gen er at det ikke er noen vits for­di opp­drags­gi­ver i alle til­fel­ler skyr senio­rer, så bør rekrut­te­rings­by­rå­et se det å lære opp opp­drags­gi­ver som en del av rekrut­te­rings­pro­ses­sen. Rekrut­te­rings­by­rå­ene har selv ansvar for å hol­de seg opp­da­tert innen arbeids­livs­forsk­nin­gen, inklu­dert senior­forsk­nin­gen.

Selv er jeg ikke redd. Psy­ko­lo­ger går ikke ut på dato, selv når de bur­de.

nb_NONorwegian