Nerdene kan gi verdifulle bidrag

Den­ne artik­ke­len har stått på trykk i Finans­avi­sen man­dag 30. mai 2005

Olaf Ber­ge­sen i Orion Search Inter­na­tio­nal hev­der at de sosia­le fer­dig­he­te­ne i dag er like vik­ti­ge som de fag­li­ge fer­dig­he­te­ne – også for IT-men­nes­ker – og at nyut­dan­ne­de IT-men­nes­ker taper i jobb­mar­ke­det for­di de mang­ler sosia­le fer­dig­he­ter. Det­te er beti­me­li­ge ord. Det er ikke len­ge siden (12. desem­ber i fjor) pro­fes­sor Knut Bjør­lyk­ke kom­men­ter­te i Aften­pos­ten at ner­de­ne når ikke opp i jobb­mar­ke­det for­di snakke­tøy­et er vik­ti­ge­re enn fag­li­ge kva­li­fi­ka­sjo­ner.

Det had­de ikke vært grunn til bekym­ring hvis det ikke var for at nærings­li­vet tren­ger alle slag. I tra­di­sjo­nel­le rekrut­te­rings­pro­ses­ser er det vik­tig å gjø­re et godt inn­trykk under jobb­in­ter­vju­ene, og det er lett å få gevinst ved å ha et vin­nen­de vesen – sær­lig når per­so­nal­av­de­lin­gen aktivt fore­trek­ker sli­ke men­nes­ker for­di de øns­ker sel­ge­re og rela­sjons­byg­ge­re på abso­lutt alle plan.

Men bedrif­ter tren­ger også de sære men­nes­ke­ne. Vi bør ikke være sel­ge­re alle sam­men – ikke bare for­di noen fak­tisk må lage pro­duk­te­ne som skal sel­ges, men for­di det trengs men­nes­ker av alle slag for å fyl­le alle funk­sjo­ne­ne som er nød­ven­di­ge i en bedrift. Til det­te kre­ves det kunn­skap om å hånd­te­re ner­der og å få frem det ver­di­ful­le i dem. Å kun­ne hen­te det unikt ver­di­ful­le fra de som fal­ler uten­for nor­men kre­ver en form for sosia­le anten­ner som ikke man­ge er tre­net opp i å bru­ke.

I en rekrut­te­rings­pro­sess bør det reg­nes som vik­tig å få frem typer av kom­pe­tan­se som ikke så lett vises i inter­vju­si­tua­sjo­nen. Ner­de­ne kan gi ver­di­ful­le bidrag til sel­ger­ne, selv når de ver­ken kan eller vil sel­ge selv. Å ha kom­pe­tan­se og tål­mo­dig­het til å set­te seg inn i nytt eller vans­ke­lig mate­ria­le, å stil­le kri­tis­ke spør­mål, å ha gode idé­er, å ten­ke i utra­di­sjo­nel­le baner, samt and­re egen­ska­per som ikke er typis­ke for sel­ge­re, må være gull verd for en bedrift som øns­ker å over­le­ve og eks­pan­de­re i et skif­ten­de mar­ked. Det kan være en utford­ring bare å få per­so­nal­av­de­lin­gen til å inn­se at sli­ke men­nes­ker er nød­ven­di­ge.

Rek­tor ved Nor­ges Infor­ma­sjons­tek­no­lo­gis­ke Høg­sko­le, Bjørn Hans­sen, til­bake­vi­ser på sin side at stu­den­te­ne ved sko­len mang­ler sosia­le egen­ska­per. Det er for­ståe­lig at han tar stu­den­te­ne sine i for­svar. Sam­ti­dig: det vil­le vært rart om han ikke har en god del stu­den­ter som pas­ser til ner­de­pro­fi­len. Vil­le han kan­skje ikke gjort sam­fun­net en stør­re tje­nes­te der­som han benyt­tet sjan­sen til å opp­dra nærings­li­vet litt, og for­svar­te dis­se på det ver­di­ful­le i det å være en nerd?

Det å være en nerd bør alt­så ikke gjø­res til noen ulem­pe. Ikke bare det: der­som ner­den blir tvun­get til å end­re stil, kan ved­kom­men­de fak­tisk mis­te noe av det som gjør ham eller hen­ne ver­di­full. Sam­ti­dig er det klart at direk­te øde­leg­gen­de atferd bør gjø­res noe med. Vi har god erfa­ring med ner­der som blir tre­net opp i selv­inn­sikt. Å kjen­ne seg selv er noe som all­tid er ver­di­fullt, men kan­skje helt nød­ven­dig for de som fal­ler uten­for nor­men. Ner­der bør tre­nes opp i det som sosi­alt talent­ful­le men­nes­ker får gra­tis: det å lære seg hvor­dan man skil­ler seg ut fra and­re, og hva det inne­bæ­rer – og på hvil­ke måter and­re men­nes­ker er for­skjel­li­ge. Til det­te kan man bru­ke gruppe­øvel­ser og rolle­spill, men også per­son­lig­hets­tes­ter, for­di per­son­lig­hets­tes­ter er et språk som man­ge ner­der for­står og set­ter pris på.