Krøger har rett!

Tryk­ket i Dag­bla­det 24. juni 2006.

Cathri­ne Krø­ger har slup­pet løs vre­de i sin anmel­del­se av Yaloms bok om Scho­pen­hau­er. Såvidt jeg for­står skri­ver bok­an­mel­de­ren Krø­ger at boka fun­ge­rer dår­lig som lit­te­ra­tur. Yaloms til­hen­ge­re kom­mer kraft­fullt på banen og tar Yalom i for­svar. Dis­se pre­sump­tivt dypt rela­sjons­ori­en­ter­te men­nes­ke­ne spør pus­sig nok ikke om hva som ikke fun­ge­rer. De går ikke i dia­log med Krø­ger om hen­nes rela­sjon til lit­te­ra­tu­ren. De vel­ger å gå i kon­fron­ta­sjon med tek­nik­ker som Krø­ger tyde­lig­vis er kom­pe­tent til å kjen­ne igjen: I kraft av sin bak­grunn og kunn­skap kan de for­tel­le hen­ne at hun ikke er kom­pe­tent til å for­stå Yaloms pro­sjekt og har der­for levert en anmel­del­se basert på feil­le­sing av boka.

Krø­gers poeng er at det­te ikke fun­ge­rer som lit­te­ra­tur. Jeg har ikke ruk­ket å lese den­ne boka, men «When Nietz­sche Wept» var jo full av intern­re­fe­ran­ser for psy­ko­lo­ger. Når man skri­ver med utgangs­punkt i ting man kjen­ner selv, er enhver for­fat­tes utford­ring om man kla­rer å for­mid­le noe til lese­ren. Hvis det er rik­tig at for å lese Yalom må man ha kunn­skap om Yaloms tra­di­sjon og pro­sjekt, da er pro­ble­met Yaloms, ikke lese­rens.

Yalom bru­ker seg selv, skri­ver Kar­te­rud (Dag­bla­det 22. juni), og meto­den hans hvi­ler på et viten­ska­pe­lig fun­da­ment (Dag­bla­det 12. juni). Hvor Kar­te­rud har det­te fra er en gåte. De sis­te års meta­stu­di­er av tera­peu­tisk effekt (Mar­tin Selig­mans rap­port som pre­si­dent for Ame­ri­can Psycho­lo­gical Associa­tion (APA) fra 1995 og APAs The Heart And Soul of Chan­ge fra 1999) viser at dis­se meto­de­ne er høyst dis­ku­tab­le. Det kan ikke være kon­tro­ver­si­elt å si at til­hen­ger­ne av de dyna­mis­ke meto­de­ne – og de meto­de­ne hvor tera­peu­ten bru­ker av seg selv har et kraf­tig ele­ment av at det er vik­ti­ge­re at terapi­for­men er spen­nen­de enn at kli­en­ten blir frisk.

Her tref­fer Krø­ger bed­re enn hun sann­syn­lig­vis vet selv, hun kan jo ingen­ting om psy­ko­lo­gi, stak­kar. Spørs­må­let er ikke hvil­ke kon­se­kven­ser psyko­te­ra­peu­ter skal trek­ke av erkjen­nel­sen av men­nes­kets rela­sjo­nel­le natur. Spørs­må­let er hvil­ken kon­se­kvens dyna­mi­ker­ne bør trek­ke av at hund­re år etter Drøm­me­tyd­ning kan de fort­satt ikke doku­men­te­re at det de dri­ver med, har noen for­trinn frem­for and­re og doku­men­tert mer effek­ti­ve meto­der.

Viten­ska­pe­lig­het er til tross for det­te blitt truk­ket frem i dis­ku­sjo­nen. Kar­te­rud fin­ner støt­te i sitt syn ved at Yalom sel­ger bra. Det gjør Har­ry Pot­ter og Dan Brown også. I Har­ry Pot­ters til­fel­le må man tro at det rela­sjo­nel­le aspek­tet er bæren­de for sal­get. For Yaloms til­fel­le er det mest sann­syn­lig at det som dri­ver sal­get er at folk vil ha pir­ren­de detal­jer om Scho­pen­hau­ers liv og lev­net.

nb_NONorwegian