Effekt av IQ

Sendt som inn­legg til Dag­bla­det.

Det er vans­ke­lig å for­hol­de seg rasjo­nelt til den reto­rik­ken som filo­sof Bjørn Yng­ve Tollef­sen bru­ker i sin pole­mikk mot meg i Dag­bla­det 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er ori­gi­na­le. Edgar Allan Poes M. Dupin kom­men­ter­te kynisk: «The mass of the peop­le regard as pro­found only him who sug­gests pun­gent con­tra­dic­tions of the gene­ral idea.» I et av for­or­de­ne til Mervyn Pea­k­es Gor­meng­hast poeng­te­res det at der­som nabo­en leg­ger hel­le­ne på langs i hagen, kan du prø­ve å være ori­gi­nal og leg­ge dem på tvers. Det trengs en Peake for å gjø­re noe som avgjort er noe helt annet. Det vir­ker som om Tollef­sens tror han til­fø­rer dis­ku­sjo­nen om IQ-tes­ting noe nytt ved enkelt å snu ting på hodet, og det gjør det vans­ke­lig å vite hvor man skal begyn­ne.

Et av reson­ne­men­te­ne Tollef­sen pre­sen­te­rer er at vi fin­ner geni­a­li­tet hos de med IQ over 140 for­di det er der vi leter. Det­te er snudd på hodet og viser en pus­sig for­stå­el­se for hvor­dan empi­risk forsk­ning fore­går. Geni­ene ble fun­net først, og gren­sa satt til 140 for­di det var under den­ne skå­ren det begyn­te å bli vondt om å fin­ne dem. Fors­ke­re har gått ut i ver­den og sett hva som fore­går. De har ikke sit­tet og tenkt.

Hva poen­get til Tollef­sen er, for­blir uklart, sær­lig etter eksem­pe­let med Sud­bø-saken, som eksemp­li­fi­se­rer at også smar­te men­nes­ker gjør dum­me ting, noe som er kjent fra før. Feno­me­net er grun­dig behand­let i Bob Stern­bergs How Smart Peop­le Can Be So Stu­pid, hvor et knip­pe intel­li­gens­fors­ke­re dis­ku­te­rer det­te. Anled­ning, motiv og man­gel på erfa­ring i å bli avslørt (noe som er typisk for smar­te men­nes­ker) er noe som går igjen.

Nei, jeg sel­ger ikke test­løs­nin­ger til mel­lom­le­de­re i nærings­li­vet. Jeg leve­rer kom­plet­te rekrut­te­rin­ger over et bredt spek­ter av stil­lin­ger hvor tes­ting av empa­ti, per­son­lig­het og intel­li­gens er en natur­lig del av hel­he­ten for­di jeg vil være trygg på at det jeg leve­rer er så bra som det er mulig å få til. Det fin­nes man­ge inter­es­san­te men­nes­ke­li­ge egen­ska­per som har betyd­ning i bestem­te sam­men­hen­ger og som kan måles på and­re måter, men gene­rell intel­li­gens er og blir den fak­to­ren som sier mest om hvor stor sjan­se et men­nes­ke har til å nå sine mål.

Ver­ken i min eller Anne Lene John­sens tekst som han viser til vil noen fin­ne noe som støt­ter en påstand om at men­nes­ker som skå­rer høyt på IQ-tes­ter skal være uran­sa­ke­li­ge. Det jeg hev­der, og som det er solid viten­ska­pe­lig støt­te for, er at der­som man bru­ker IQ-tes­ting som kri­te­ri­um ved selek­sjon av lede­re vil kva­li­te­ten på ledel­sen bli bed­re. Javisst må man se etter fle­re egen­ska­per enn det­te. Klo­ke lede­re kjen­ner begrens­nin­ge­ne sine og dele­ge­rer opp­ga­ver som kre­ver egen­ska­per de selv er sva­ke på.

Jeg hev­der alt­så at intel­li­gens er en res­surs som blir dår­lig for­val­tet, mens Tollef­sen ikke uven­tet hel­ler vil ha empa­ti, soli­da­ri­tet og vil­je. Alle dis­se tin­ge­ne er vel og bra (om enn vans­ke­lig å defi­ne­re), men uten intel­li­gens kom­mer man ikke langt med dem. Fra natu­rens side er vi skapt for å rea­ge­re raskt på enk­le for­and­rin­ger, å ten­ke (nem­lig!) lang­sik­tig kre­ver mer, og de som skå­rer høy­est på IQ-tes­ter er i snitt flin­kest til det. Alle­re­de B.F. Skin­ner skrev om de evo­lu­sjons­mes­si­ge førin­ge­ne som hind­rer oss i å desig­ne sam­funn som får fram den vil­jen som trengs til å få til nød­ven­di­ge lang­sik­ti­ge end­rin­ger, best beskre­vet, kan­skje, i Why We Are Not Acting to Save the World.

Når det gjel­der å til­fø­re intel­li­gens­forsk­nin­gen ny inn­sikt ved å snu forsk­nings­re­sul­ta­te­ne på hodet: Toget gikk på fem­ti­tal­let engang. Det er ingen grunn til å tro at vi ikke kan ha et libe­ralt, raust, tole­rant, iva­re­ta­gen­de og humant sam­funn selv om intel­li­gens blir et av de natur­li­ge kri­te­ri­ene for leder­skap. Her er det nett­opp mulig å kom­me med ori­gi­na­le bidrag for­di nes­ten ingen­ting er gjort og enda mind­re er kjent, men det blir det nep­pe deg som gjør, vel, Tollef­sen?

nb_NONorwegian