Hogan i byen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 1. okto­ber 2006

Uke­avi­sen Ledel­se for­tel­ler oss i for­bin­del­se med Bob Hogans nor­ges­be­søk at per­son­lig­het har avgjø­ren­de betyd­ning for leder­skap. Det er i og for seg rik­tig, men det er det mye annet som har, også. Utdan­nel­se, for eksem­pel. Intel­li­gens har ofte stør­re betyd­ning. Nett­verk. Mar­keds­mu­lig­he­ter. Det er mye som er avgjø­ren­de. Så hvor­for er det så nytt at per­son­lig­het er avgjø­ren­de?

Per­son­lig­het er bare én av fak­to­re­ne som er avgjø­ren­de for suk­sess som leder. Dyk­ti­ge lede­re kom­pen­se­rer for svak­he­te­ne sine, og sør­ger for å ha men­nes­ker rundt seg som kom­plet­te­rer dem. Er man ikke den man bur­de ha vært, er det i hvert fall avgjø­ren­de at man vet hvem man er. Det­te er en av man­ge grun­ner til at intel­li­gens har så stor betyd­ning.

At per­son­lig­het har avgjø­ren­de betyd­ning for leder­skap har vært kjent i all tid, og de sis­te man­ge åre­ne har det eksis­tert svært gode verk­tøy for å for­ut­si leder­ta­lent i lys av per­son­lig­het. Vi bur­de vært for­bi den­ne dis­ku­sjo­nen for len­ge siden og vært i gang med å dis­ku­te­re kon­se­kven­se­ne. Hva skal vi spør­re etter under inter­vju­ene? Hvor­dan skal test­bat­te­ri­et set­tes sam­men og hva skal vi se etter når vi tes­ter? Når vil det løn­ne seg å kom­plet­te­re med intelligens‑, evne- og arbeids­prøve­tes­ter? Hva må vi vite om opp­ga­ve­ne og kol­le­ge­ne der stil­lin­gen skal beset­tes, og hvor­dan fin­ner vi det ut?

Når vi set­ter opp en stil­lings­ana­ly­se må vi dess­ver­re ofte base­re oss på uten­landsk forsk­ning hvor arbeids­mil­jø­et er svært for­skjel­lig fra det nors­ke. Vi kan tro det bare er over­fla­tis­ke for­skjel­ler mel­lom Nor­ge og USA, men det gjør noe med arbeids­mil­jø­et at det er mulig å spar­ke noen på dagen, at barne­pass er for­fer­de­lig dyrt, og at svan­ger­skaps­per­mi­sjon er, vel, i en lave­re divi­sjon enn hos oss. Vi vet noe om hvil­ke kon­se­kven­ser for­skjel­le­ne har, men slett ikke så mye som vi skul­le øns­ke.

I utlan­det fin­nes det forsk­ning på hvor­dan og i hvil­ke sam­men­heng per­son­lig­het har betyd­ning. I Nor­ge fin­nes det svært lite. Vi er vel­sig­net med en del ild­sje­ler i nors­ke forsk­nings­mil­jø­er og der­for fin­nes det mye inter­es­sant grunn­forsk­ning, men anvendt forsk­ning er det lite av og den blir ikke pub­li­sert, så man må kjen­ne mil­jø­ene. Det er rett og slett ikke vel­dig man­ge nord­menn som både har den kom­pe­tan­sen og den over­sik­ten som skal til for å set­te opp gode stil­lings­ana­ly­ser. Hvis man set­ter opp stil­lings­ana­ly­sen etter mage­fø­lel­se, vil ikke per­son­lig­hets­tes­ten bidra til å øke objek­ti­vi­te­ten i rekrut­te­rings­pro­ses­sen. Man må vite.

Noe som er pro­ble­ma­tisk er at når per­son­lig­hets­psy­ko­lo­ger som Hogan blir pre­sen­tert, er gjer­ne per­spek­ti­vet hvil­ke tes­ter de sel­ger eller står for, og noe over­fla­disk og gene­relt om fun­ne­ne deres. Men bak en god test står det gjer­ne svært mye forsk­ning om sam­men­hen­gen mel­lom per­son­lig­het og arbeids­stil, og den­ne forsk­nin­gen er ver­di­full i seg selv – når opp­ga­ver skal for­de­les i et pro­sjekt, når leder­grup­per skal set­tes sam­men, når bonus­ord­nin­ger skal bestem­mes. Det man lærer om per­son­lig­het i løpet av et ser­ti­fi­se­rings­kurs for en test, er eks­tremt destil­lert kunn­skap, og selv da føler del­ta­ker­ne at de har lært mye. Å kun­ne model­le­ne bak må da være verd mye mer?

Jeg ser frem til den dagen da opp­sla­ge­ne i Uke­avi­sen Ledel­se drei­er seg om inter­es­san­te funn om aspek­ter ved ledel­se og per­son­lig­het, sett i lys av moder­ne per­son­lig­hets­teori, og at det å kun­ne lese og vur­de­re kva­li­tet og rele­vans i artik­le­ne reg­nes som en del av all­menn­dan­nel­sen hos alle som arbei­der med å vel­ge ut men­nes­ker til arbeids­opp­ga­ver.

nb_NONorwegian