Hvorfor jeg vil ha IT ut av skolen

IT i sko­len kos­ter. Én lap­top pr. elev, som ser ut til å være øns­ket fra man­ge hold, kos­ter tid og pen­ger i plan­leg­ging, inn­kjøp, ved­li­ke­hold, drift, og må erstat­tes ca. hvert tred­je år for å hol­de tritt med opp­gra­de­rin­ge­ne, og det peda­go­gis­ke utbyt­tet må man reg­ne med er neg­a­tivt. Selv om ver­ken fag­pe­da­go­ge­ne eller del­ta­ker­ne i den skole­po­li­tis­ke debat­ten later til å være klar over det, er det rime­lig kjent hva som skjer med men­nes­ker når de lærer. Det betyr ikke at det er lett å vite hvor­dan man prak­tisk skal imple­men­te­re ting i klas­sen – men det er lett å vur­de­re hva som i hvert fall ikke vil vir­ke.

Ei lære­bok kan (selv om det ikke all­tid skjer) skri­ves slik at infor­ma­sjo­nen er kon­sen­trert, følge­rik­tig, logisk, lett å for­stå, lett å opp­sum­me­re for lese­ren, lett å omfor­mu­le­re i egne ord, og der­et­ter evt. dis­ku­te­re med and­re. Lære­bø­ker kan også gjø­res til­gjen­ge­lig elekt­ro­nisk, natur­lig­vis, men gevins­ten er liten.

En PC kob­let opp til Inter­net gir stør­re mulig­het for med­virk­ning for ele­ve­ne, heter det seg. Imid­ler­tid tar det mye len­ger tid for en elev å fin­ne infor­ma­sjon på net­tet, infor­ma­sjo­nen er ikke pre­sen­tert for under­vis­nings­for­mål, det er ikke lett å avgjø­re for en elev hvil­ken infor­ma­sjon som er rik­tig og hvil­ken som ikke er det, etc.

IT i sko­len gir ele­ve­ne ansvar for egen læring, og kan lett kob­les opp mot pro­sjekt­ba­sert under­vis­ning. Imid­ler­tid er pro­sjekt­ba­sert under­vis­ning eks­tremt lite effek­tivt og stri­der mot det vi vet om hvor­dan læring fore­går.

Lære­stoff skal pre­sen­te­res i små kog­ni­ti­ve enhe­ter, og selv om pre­sen­ta­sjon ikke tren­ger å skje mer enn én gang der­som stof­fet er rik­tig til­rette­lagt, skal det mye kunn­skap til å struk­tu­re­re stoff slik at ele­ve­ne får med seg alt. Å få det til på net­tet er for­fer­de­lig vans­ke­lig. Der­som en elev skal kom­me gjen­nom pen­sum i et fag i løpet av et år, må det opp­til et fem­sif­ret antall pre­sen­ta­sjo­ner for at alt stof­fet skal sit­te. Bare de mest sam­vit­tig­hets­ful­le ele­ve­ne kla­rer å struk­tu­re­re infor­ma­sjon hen­tet fram ved pro­sjekt­ba­sert arbeid så effek­tivt. Det vil­le skjedd net­to gevinst på sko­len om data­ma­ski­ne­ne ble kas­tet ut og erstat­tet med lære­re.

Ele­ve­ne må gjer­ne lære å bru­ke data­ma­ski­ner. Men vi lær­te å lage mat på sko­len uten at hver elev treng­te hver sin kom­fyr.

Det er der­for sko­len favo­ri­se­rer jen­ter. Det er også der­for skole­ve­se­net er for­nøyd med at bare et fåtall av ele­ve­ne får med seg alt sam­men. Ingen lærer har mulig­het til å for­mid­le alt stof­fet til alle ele­ve­ne, men i klasse­roms­un­der­vis­ning får lære­ren for­mid­let stof­fet mer effek­tivt enn når ele­ve­ne har ansva­ret for egen læring.

Ja, læring skjer best når ele­ven er aktiv i for­hold til lærin­gen, men det nivå­et av akti­vi­tet som er nød­ven­dig kan man leg­ge inn i lære­bø­ker på papir. Gevins­ten man kun­ne fått ved pro­gram­mert under­vis­ning på data­ma­ski­ner er at man kun­ne til­rette­lagt pre­sen­ta­sjo­nen av stoff slik at ele­vens akti­vi­tet ble så effek­tiv som mulig. Det fin­nes gans­ke mye forsk­ning på det­te. Men det skjer ikke.

Data­ma­ski­ner kun­ne ha vært brukt til å pre­sen­te­re pro­gram­mert mate­ria­le effek­tivt. Der­som alle ele­ve­ne i en van­lig klas­se skal få med seg alt stof­fet, er det ikke til å unn­gå. Men peda­go­gisk pro­gram­vare blir ikke laget slik at under­vis­nin­gen skjer effek­tivt – ele­ve­ne blir i alt­for stor grad over­latt til seg selv her også. Det fin­nes en hel forsk­nings­di­si­plin rundt hvor­dan man kan pro­gram­me­re under­vis­ning slik at ele­ve­ne ikke bare lærer fak­ta, men også prin­sip­per og abs­trak­sjon.

Gam­mel­dags klasse­roms­un­der­vis­ning er ikke den mest effek­ti­ve under­vis­nings­for­men som er mulig, men den er anta­ge­lig den mest effek­ti­ve under­vis­nings­for­men det er poli­tisk mulig­het for å få gehør for.

nb_NONorwegian