Jeg sprøytvarsler meg selv: Om det å kunne tenke abstrakt

I et inter­vju i Aften­pos­ten hvor jeg gans­ke rik­tig ikke ba om sitat­s­jekk, kom jeg i ska­de for å bli sitert på at jeg mener at tag­teach (alt­så bruk av klik­ke­re) er den bes­te måten å under­vi­se på. Jeg sa gjen­tat­te gan­ger, og hør­te også jour­na­lis­ten gjen­ta meg på, at tag­teach er et av fle­re under­vis­nings­verk­tøy som har viten­ska­pe­lig støt­te. Jeg støt­ter de teori­ene og den forsk­nin­gen som tag­teach er basert på, og bruk av tag­teach og and­re meto­der som lig­ner, eller ikke lig­ner, på tag­teach.

abstrakt læring, forskningsbasert.png abstrakt læring, ikke forskningsbasert.png

Det er noe med evne til abs­trakt ten­king her, ten­ker jeg. Min gene­rel­le erfa­ring, og den vil jeg gjer­ne ha kor­ri­gert, er at de fær­res­te men­nes­ker og ingen peda­go­ger kan ten­ke abs­trakt, alt­så se for­skjell på meto­der og prin­sip­pe­ne bak dem. Når det gjel­der f.eks. tag­teach støt­ter jeg tenk­nin­gen bak, ikke nød­ven­dig­vis selve meto­den, den bør jo bru­kes der den er mest anven­de­lig og det er ikke nød­ven­dig­vis i klasse­rom­met. I illust­ra­sjo­nen her har jeg for­søkt å gjø­re poen­get litt kon­kret.

Selve teks­ten føl­ger under. Nei, jeg bruk­te ikke prin­sip­pe­ne fra TAG­Teach til å lære Lean­der å lese, jeg bruk­te noen av de sam­me prin­sip­pe­ne som også tag­teach er basert på. Nei, jeg mener ikke at det er ingen grunn til at ikke en seks­åring skal kun­ne lese. Jeg mener at det er ingen grunn til at ikke en fem­åring skal kun­ne lese.

Klikkmetoden kan være løsningen på problemene med språkopplæring i Oslo øst.

Det tror psy­ko­log Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren. Han er senior­råd­gi­ver ved Dig­nus rekrut­te­ring og råd­giv­ning og har stor tro på klikke­me­to­den TAG­teach som Allergot ung­doms­sko­le på Jess­heim har tatt i bruk.

Bøe Lind­gren ble inter­es­sert i meto­den da han begyn­te å job­be med arbeids­psy­ko­lo­gi ret­tet mot nærings­li­vet.

- Nærings­li­vet vil ha resul­ta­ter og de mest effek­ti­ve meto­de­ne. Det­te er den mest effek­ti­ve meto­den, sier han.

Fokus på det positive

Bøe Lind­gren mener poen­get med klik­ke­ren er at den er en posi­tiv for­ster­ker. Forsk­ning viser at man ved å foku­se­re på det posi­ti­ve får mer av det. Utford­rin­gen ved å bru­ke TAG­teach i sko­len tror han blir å få ele­ven til ikke å foku­se­re på klik­ket, men på kon­se­kven­sen av det de gjør.

- Hvor­for klikk, og ikke et aner­kjen­nen­de ord eller en klapp på skul­de­ren?

- For­di klik­ke­ren er kjap­pe­re, og man får en brat­te­re lærings­kur­ve. Det er ikke noe galt med ros og klapp på skul­de­ren, men det er ikke like effek­tivt. Det fin­nes også nev­ro­lo­gis­ke for­kla­rin­ger på at klikk vir­ker. Det som skjer når du hører klikke­ly­den, er at det blir frem­kalt en form for nev­ro­trans­mit­ter som heter sero­to­nin. Vi vet at den er aktiv i læring, sier han.

Benyttet på sønnen

Bøe Lind­gren bruk­te selv prin­sip­per fra TAG­teach til å lære søn­nen sin å lese. Gut­ten knek­ket lese­ko­den etter kort tid i en alder av fem år.

- Det er ingen grunn til at en seks­åring ikke skal kun­ne lese. Hvis man lager et norsk­opp­læ­rings­pro­gram og bru­ker dis­se meto­de­ne, vil man løse lese­pro­ble­me­ne i Oslo øst på kort tid. Det man tren­ger er å utvik­le lære­ma­te­ria­le på norsk som føl­ger dis­se prin­sip­pe­ne. Jeg synes det er van­vit­tig slø­sing med res­sur­se­ne at det­te ikke er gjort for man­ge år siden, sier Bøe Lind­gren.

[email protected]

nb_NONorwegian