Om følelser, hva de er godt for, og hvorfor det er lite hjelp i å snakke om dem.

Betrakt føl­gen­de:

 1. Du ser en løve. Du blir redd. Du løper.
 2. Du biter i et full­mo­dent eple. Det sma­ker godt.
 3. Du er nødt til å set­te deg på kan­ti­na sam­men med men­nes­ket du har vært betatt av siden semes­te­ret begyn­te. Du snak­ker like­vel klart mest med ved­kom­men­des atskil­lig mind­re til­rek­ken­de bord­ka­me­rat.
 4. Du får i stand en prat med en av dem, og det ender opp på et av rom­me­ne med døra låst og gar­di­ne­ne truk­ket for.
 5. Du har sam­leie og får orgas­me. Det kjen­nes godt.

Hvor­for?

De fles­te psy­ko­lo­ger vil si at følel­ser er sig­na­ler til krop­pen og/eller sin­net om at noe er far­lig, godt, etc., og at det er der­for de er der. Psy­ko­lo­ger har dog ikke så lett for å for­kla­re hvor­for vi blir red­de for å gjø­re ting vi har lyst til: sjek­ke opp vår hjer­tes utkå­re­de, ta eksa­men, etc.) Noen snak­ker om angst for avvis­ning, atter and­re snak­ker om angst for sepa­ra­sjon, and­re snak­ker om fobi­er, uten at vi helt skjøn­ner hvor det kom­mer fra. Fin­nes det ei for­kla­ring som er enk­le­re? Jeg fore­slår føl­gen­de.

Ja, for­kla­rin­ga har med evo­lu­sjon å gjø­re, men den er ikke evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gisk. Evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gi er bare ét av fle­re per­spek­ti­ver på psy­ko­lo­gi som for­hol­der seg til a) evo­lu­sjon, og b) at vi har arvet egen­ska­per for­di de har hatt over­le­vel­ses­ver­di.

Ta den førs­te først: Løven. Hvor­for tren­ger vi bli red­de? Vi ser løven, krop­pen rea­ge­rer og vi blir red­de, men hvor­for kan ikke krop­pen vår rea­ge­re med å løpe med en gang? Hvor­for mel­lom­va­ria­be­len, fryk­ten? Krop­pen vet jo at løven er far­lig, ellers had­de vi ikke blitt red­de; red­se­len er alt­så over­flø­dig som sig­nal.

Det som skjer, fore­slår jeg, er at krop­pen gjør seg i stand til å sloss. Det betyr at enkel­te fysio­lo­gis­ke pro­ses­ser må gå for­te­re, og det er kjekt at vi får følel­ses­mes­sig beskjed når vi har løpt så langt at krop­pen kan ta ska­de av det. Men alt i alt er ikke red­se­len nød­ven­dig for at vi skal skjøn­ne at vi skal løpe. Det er ikke det som er dens funk­sjon. Del­vis er den bare der, for­di krop­pens ind­re til­stand er uvan­lig; og dels kan frykt som ube­ha­ge­lig følel­se gjø­re at vi får en betin­get respons mot å dra til­ba­ke dit hvor løven var.

Vide­re: Eplet som sma­ker godt er fullt av kje­mi­ka­li­er som set­ter i gang fysio­lo­gis­ke pro­ses­ser. Vi er selek­tert på at de fysio­lo­gis­ke pro­ses­se­ne som blir satt i gang av fett, suk­ker, salt og sex er beha­ge­li­ge og fører til at vi opp­sø­ker situa­sjo­ner hvor vi opp­le­ver de gode følel­se­ne igjen. Krop­pen tren­ger ikke å si fra til sin­net ved følel­ser om at det­te er sunt, krop­pen vet det, men de som får sma­ken øker sann­syn­lig­he­ten til å over­le­ve i mil­jø­er hvor suk­ker, fett, salt og sex er vans­ke­lig til­gjen­ge­lig.

Da vi var jege­re og sam­le­re i Afri­ka i en peri­ode på hund­re tusen år var det kamp om part­ne­re. Sær­lig, er det grunn til å anta, kjem­pet men­ne­ne om kvin­ne­ne. Å tref­fe en pen dame er far­lig, hun har garan­tert riva­ler og noen av dem er sann­syn­lig­vis ster­ke­re en du. Krop­pen gjør seg klar til å sloss (den slut­ter ikke med det etter tjue tusen år med sivi­li­sa­sjon), og følel­sen er ikke god. Sam­ti­dig er du selek­tert på at å for­me­re deg er noe du vil gjø­re fra tid til annen. Så du redu­se­rer risi­ko­en for å bli slått i hjel ved å kon­sen­tre­re seg om den som er mind­re pen. De ster­ke følel­se­ne er alt­så først og fremst bipro­dukt av at krop­pen gjør seg klar til å sloss (noen liker de følel­se­ne, de fles­te liker dem ikke). Men de fører også til at du blir guidet inn til å søke damer hvor mulig­he­ten for å få gevinst er aksep­ta­bel i for­hold til risi­ko­en for at dine 49 riva­ler slår deg i hjel. Det er alt­så ikke snakk om angst for å lyk­kes, pre­sta­sjons­angst, eller fobi: Dis­se angs­te­ne har ikke over­le­vel­ses­ver­di. Det som har over­le­vel­ses­ver­di er at du gjør deg klar til å slåss, og at de fysio­lo­gis­ke effek­te­ne som opp­står er ube­ha­ge­li­ge hjel­per på at du søker å redu­se­re dem.

Du er sjel­den så sår­bar som under et sam­leie. Riva­le­ne hen­nes er ute etter deg, og alle som vil ha noe annet du vil ha, set­ter også pris på at du er i en sår­bar posi­sjon. De som er sje­ner­te og gjem­mer seg, har økt sann­syn­lig­het for at de over­le­ver akten og pro­du­se­rer avkom.

Der­som dere kom­mer, er følel­se­ne først og fremst bipro­duk­ter av hva som skjer i krop­pen. Det skjer ting i krop­pen som ikke er van­lig, og det rea­ge­rer nerve­sys­te­met på. At følel­se­ne er gode, øker sann­syn­lig­he­ten for at du vil gjen­ta dem. Krop­pen din er selek­tert på å for­me­re seg, så den vil gjø­re det selv om det ikke er godt – men at det er godt, øker sann­syn­lig­he­ten for at du vil gjen­ta det.

Hva har vi forklart nå?

 1. Følel­se­nes funk­sjon.
 2. Hvor­for men­nes­ker vold­tar uten å føle gle­de ved det.
 3. Varia­sjon i sek­su­ell pre­fe­ran­se. Å ha sex med barn, men­nes­ker av sam­me kjønn, og gjen­stan­der er mye mind­re risi­ka­belt.
 4. Hvor­for eks­po­ne­rings­te­ra­pi er den mest effek­ti­ve for­men for tera­pi for alle psy­ko­lo­gis­ke til­stan­der med ster­ke følel­ses­mes­si­ge kom­po­nen­ter.
 5. Hvor­for vi har kjær­lig­hets­sorg: Unn­gå det men­nes­ket. Riva­len din vil dre­pe deg. Fort­sett hel­ler å lete. Vel­dig ster­ke følel­ser kom­mer av at vi gjør oss i stand til å sloss, og frust­ra­sjo­nen komer av at vi ikke for­står, sivi­li­ser­te som vi er, at vi ikke har noen å sloss mot.
 6. At grun­nen til at psyko­ana­ly­se ikke vir­ker, er at meto­den er basert på full­sten­dig feil pre­mis­ser fra begyn­nel­sen av, og der­et­ter blir det bare ver­re.

Eureka!

Hvor kan jeg pluk­ke opp Nobel­pri­sen min?

nb_NONorwegian