Ny mobil – hjelp!

Det later til at jeg muli­gens er blitt befridd for den mobi­len jeg fikk for ei kro­ne for noen år siden. Det gir grunn til fei­ring, men også til etter­tan­ke. Hva vil jeg ha av den nye mobi­len, og kan IT-avi­sens tro­fas­te lese­re gi noen gode råd? Jeg har noen krav, nem­lig, og jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dig­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva.

Den mobi­len som For­sy­net i sin vis­dom har fjer­net meg fra (eller mer pre­sist en dro­sje på vei fra lege­vak­ta på Vol­vat) var en Sony Erics­son K500i, for meg også kjent som Skra­pet. Den­gang vil­le jeg bare ha en fon jeg kun­ne rin­ge med, og trod­de det var greit nok. Men nei­da. Her er hva jeg, basert på erfa­rin­ge­ne med den­ne fonen, øns­ker meg av nes­te:

Møtefunksjon med timer.

Jeg går i møte, jeg slår av lyden på fonen, møtet er over, noen rin­ger, jeg hører ikke fonen. Hørt den før? Det må være mulig å si til fonen at den skal være stil­le i en time. Fem minut­ters inter­val­ler er mer enn nok.

Tidsur som skjønner at det skal gi lyd fra seg.

Jeg er hjem­me, skal koke egg, har slått på time­ren. Men lyden på fonen er fort­satt avslått, og egge­ne blir litt mer kokt enn jeg egent­lig liker. Time­ren skal skjøn­ne at jeg vil høre den selv om jeg ikke vil høre ringe­ly­den på fonen.

Tastaturlås som låser tastaturet.

Jeg har fonen i lom­ma, noen rin­ger. Det mor­som­me med K500i er at da blir tas­ta­tu­ret akti­vert, og hvis jeg fik­ler litt med å få fonen ut av lom­ma, risi­ke­rer jeg å både star­te sam­ta­len og avslut­te den. Eller ta et bil­de. Eller spil­le en fin sang. Tas­ta­tu­ret skal ikke akti­ve­res før jeg ber om det.

Brukervennlig organisering av SMS-er

Addresse­boka på K500i er, vel, hva skal man si: Jeg får en SMS, får beskjed om at den kan ikke leses for­di inn­bok­sen er tom. Jeg vel­ger inn­boks, slet­ter mel­din­ger, den nye SMS-en kom­mer, jeg tas­ter for fort og slet­ter den også.

Intelligent tasting av SMS-er

SMS-er på K500i er også en prø­vel­se: Jeg skri­ver noe, tas­ter feil, slet­ter, tryk­ker jeg for fort på slett blir hele mel­din­ga slet­tet. Jeg får hel­dig­vis til­bud om å lag­re den i «drafts» og må gjø­re fem hund­re taste­ope­ra­sjo­ner (OK, tre) for å få den ut der­fra igjen.

Det had­de vært fint om fonen kun­ne syn­kro­ni­se­re med blå­tann og være modem for flat­ma­cen, men det er ikke strengt nød­ven­dig.

Hvil­ken fon fik­ser så mye av det­te som mulig?

nb_NONorwegian